ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ประธานมูลนิธิพัฒนาการวิจัยประชากรและสังคม มอบทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ให้แก่ นายคมกฤช ตะเพียนทอง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล