ต้อนรับ BKKBN

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National Population and Family Planning Board (BKKBN) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1) Mr. Nofrijal, Main secretary of BKKBN 2) Prof. Muhammad Rizal Martua Damanik, Deputy of Training, Research and Development of BKKBN 3) Mrs. Nanik Purwanti, Head of Foreign Technical Cooperation Bureau of State Secretariat และเจ้าหน้าที่จาก BKKBN ที่กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันฯ และคณะอื่นๆ ในมหิดล (จำนวน 9 ท่าน) ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา และประชุมหารือด้านหลักสูตร งานอบรม และสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือในอนาคต ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล