ต้อนรับนักศึกษาศึกษาดูงานห้องพิพิธสาระประชากรและสังคม

น.ส.พอตา บุนยตีรณะ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร และคณะ ต้อนรับ อ.ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล นำคณะนักศึกษาระดับปริญาตรี จำนวน 24 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องพิพิธสาระประชากรและสังคม โดยได้มีการแนะนำความเป็นมานิทรรศการ “คนนับคน” และพานำชมห้องห้องสมุด ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>