ติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของส่วนงาน (SDGs-VISIT)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะดำเนินงาน ในโอกาสเข้าเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของส่วนงาน (SDGs-VISIT) ประจำปี 2563 ตามเกณฑ์ 17 เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (17 SDGs) ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรสหประชาชาติ และร่วมรับฟังสถาบันฯ นำเสนอข้อมูลการจัดทำ Web page Sustainability เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลในการเข้าร่วมการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2021 ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา