งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15 “ประชากรและสังคม 2562”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15 “ประชากรและสังคม 2562” เรื่อง ครอบครัวไทย… สะท้อนอะไรในสังคม (The Reflection of Thai Families to Society) เพื่อฉายภาพสถานการณ์ “ครอบครัว” ของสังคมไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน สนับสนุนกลยุทธ์การเสริมสร้าง “ครอบครัว” ของสังคมไทยให้เข้มแข็ง และรวมพลังเครือข่ายการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านครอบครัวทุกภาคส่วน โดยได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวรายงาน และร่วมรับฟังปาฐกถานำเรื่อง “ครอบครัว คือ จุดคานงัดของการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์” โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และประเด็นสถานการณ์ครอบครัวไทยในปัจจุบัน ได้แก่ 1) ความท้าทายในความหลากหลายของครอบครัวไทย 2) ครอบครัวไทย : นิยาม ความหมาย นโยบาย 3) ครอบครัวไทย…รุ่งหรือล่ม?  และ 4) ครอบครัวไทย : การปรับตัวกับยุคสมัยใหม่ การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบครอบครัว มากกว่า 230 ท่าน ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

ชมภาพทั้งหมด >>