งานประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13

นักศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์ และ นายพงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13 หัวข้อ "มนุษย์ในโลกดิจิทัล" ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ชมภาพทั้งหมด >>