งานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 21 คน ได้แก่ คนไทยจำนวน 13 คน คนต่างชาติจำนวน 8 คน ประกอบด้วยประเทศเมียนมาร์ บังคลาเทศ เวียดนาม ภูฏาน และเนปาล ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล