งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันวิจัยประชากรจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาวิจัยประชากรและสังคม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปลากลาย ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สันภูวรรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ของสถาบันฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>