คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ ขนาด 300 มิลลิลิตร จำนวน 500 ขวด จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรณรงค์และป้องกันการระบาดและติดเชื้อ COVID-19 แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา