กิจกรรม Road Show : แนวทางเกี่ยวกับการรับทำวิจัยและบริการทางวิชาการ

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (INT)  พร้อมทีมงาน ในโอกาสจัดกิจกรรม Road Show 2019 : แนวทางเกี่ยวกับการรับทำวิจัยและบริการทางวิชาการ ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ข้อมูลด้านบริการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ รวมถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเภทและการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน/ ผู้ปฎิบัติงานด้านการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>