การลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน

การลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับ The Center For SSK Multi-Cultural Research, Hanyang University (Prof. Doo-Sub Kim) และ Department of Multicultural Education, Hanyang University (Prof. Sungho Ahn) เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคคลากร ความร่วมมือต่างๆทางด้านวิชาการ การทำวิจัยร่วมกัน และความร่วมมือในด้านอื่นๆ