การประชุม Forum รายงานสุขภาพคนไทย 2563

การประชุม Forum รายงานสุขภาพคนไทย 2563 (Thai Health Report 2020 Forum) โดย โครงการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
พบกับ 
  • สองทศวรรษ ปฏิรูปการศึกษาไทยฯ โดย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร
  • 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพและ 4 ผลงานดีๆ โดย ผศ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์
  • 12 ตัวชี้วัดสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย โดย ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา
  • ทิศทางและจุดเน้นการทำงานของ สสส. ในปัจจุบันและอนาคต โดย ผู้แทนฯ จาก สสส.
สามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ : Facebook: สุขภาพคนไทย  https://www.facebook.com/104787704396492/videos/253981779361985/