การประชุม “สถานการณ์การย้ายถิ่นและการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ”

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถานการณ์การย้ายถิ่นและการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ” เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการย้ายถิ่นข้ามชาติ ทั้งในส่วนของสถานการณ์การเคลื่อนย้ายของคนไทยไปต่างประเทศ และองค์ความรู้ในส่วนของรูปแบบการบริหารจัดการ การคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

การประชุมครั้งนี้ พบกับ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล กล่าวปาฐกถา เรื่อง “คนไทยข้ามชาติ: สถานการณ์ นโยบายและทิศทางงานวิจัย” และ ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ นักวิจัยสถาบันฯ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง “ชีวิตเมียไทยในอังกฤษ” นอกจากนี้ ยังมีการเผยผลการศึกษาในประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ จากนักวิชาการหลากหลายหน่วยงาน ณ ห้องประชุมไลบรารี่ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์