การประชุมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “สารตั้งต้น Active School”

อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และทีมวิจัยโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นได้จัดการประชุมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “สารตั้งต้น Active School” ให้กับคณาจารย์ จำนวน 30 ท่าน จากโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการขยายผลการดำเนินโครงการในปีที่ 2 โดยมี โรงเรียนประชาอุปถัมภ์นับเป็นโรงเรียนที่ 8 ที่เข้าร่วมโครงการในโมเดลที่ 1 เป็นการดำเนินโครงการแบบเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมทางกายตลอดทั้งช่วงวันทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงมีการพัฒนาพื้นที่เล่นที่เหมาะสมให้กับเด็กๆ อีกด้วย ทั้งนี้ นางพนิดา อุสายพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ มีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ ไปขยายผลให้กับนักเรียนในทุกๆ ชั้นเรียน โดยหวังว่านักเรียนทุกคนจะได้มีความสุขกับการเรียนและมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกๆ ด้าน