การประชุมนานาชาติ 21st Cornell Southeast Asia Program Graduate Student Conference

นายสุริยา คลังฤทธิ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม และนางสาวภัสสร มิ่งไธสง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่า ในการประชุมนานาชาติ 21st Cornell Southeast Asia Program Graduate Student Conference: “Conformities and Interruptions in Southeast Asia” Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา