การบริหารจัดการองค์กรความรู้สู่ความสุขแลกเปลี่ยนทัศนการสร้างสุของค์กร

อ.ดร.มนตรี  กวีนัฏธยานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์กรความรู้สู่ความสุขแลกเปลี่ยนทัศนการสร้างสุของค์กร” โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ ผศ.ดร.จรัมพร  โห้ลำยอง พร้อมด้วยทีมงาน HAPPY UNIVERSITY ได้เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 501 อาคาร 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ