เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

เลขานุการสถาบันฯ

พลอยชมพู สุคัสถิตย์

เลขานุการสถาบันฯ

Email: ploychompoo.suk@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 200

ดูข้อมูล

งานคลังและพัสดุ


หน่วยการเงินและบัญชี

จารุวรรณ จารุภูมิ

Email: charuwan.chr@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 225

ดูข้อมูล

กุลวธู วจนสาระ

Email: kulwathoo.waj@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 211

ดูข้อมูล

ชาลินี เสือกลับ

Email: chalinee.sea@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441 0201-4 ext. 213

ดูข้อมูล

ณัฐิดา ศรีทอง

Email: natthida.sri@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441 0201-4 Ext. 206

ดูข้อมูล

แพรวนภา บาลนคร

Email: praewnapa.ban@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441 0201-4 ext. 210

ดูข้อมูล

วิไลพร พุ่มแดง

Email: wilaiporn.phu@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441 0201-4 ext. 204

ดูข้อมูล

ดวงกมล ก่องแก้วรัศมี

Email: duangkamon.kon@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 218

ดูข้อมูล

พัชรี วัดเสนาะ
B.A. (Accountancy)(Bachelor of Accountancy Southeast Asia University)

Email: patcharee.wat@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 210

ดูข้อมูล


หน่วยพัสดุ

ประทีป นัยนา

Email: prateep.nai@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 625

ดูข้อมูล

งานนโยบายและประกันคุณภาพ


งานประกันคุณภาพ

เรวดี สุวรรณนพเก้า

Email: rewadee.suw@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 233

ดูข้อมูล


งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ภาสกร บุญคุ้ม

ผู้ชำนาญการพิเศษ

Email: pasakorn.boo@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441 0201-4 Ext. 234

ดูข้อมูล

เอื้อมเดือน แก้วสว่าง

ผู้ชำนาญการพิเศษ

Email: auemduen.kae@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 217

ดูข้อมูล


หน่วยจริยธรรมการวิจัย

ดวงวิไล ไทยแท้

Email: duangwilai.tha@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441 0201 Ext. 223

ดูข้อมูล


หน่วยบริหารงานวิจัย

สมปรารถนา นามขาน

ผู้ชำนาญการพิเศษ

Email: sompratthana.nam@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 228

ดูข้อมูล

งานบริการการศึกษาและฝึกอบรม


หน่วยบัณฑิตศึกษา

วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย

Email: warawan.tha@mahidol.edu
Phone:+66 2441 0201-4 ext. 308

ดูข้อมูล

มนชญา อภิวาทนสิริ

Email: monchaya.dul@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 311

ดูข้อมูล

ปรียาวดี ธีรานุวัตร

Email: preeyavadee.tee@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 306

ดูข้อมูล

อรวรรณ คำดี

Email: orrawan.kum@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 303

ดูข้อมูล


หน่วยอบรมระยะสั้น

วริศรา ไขลือนาม

ผู้ชำนาญการ

Email: warissara.kai@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 301

ดูข้อมูล

งานบริหารทั่วไป


หน่วยกายภาพและการบริการ

สมเกียรติ เขียวแก่

Email: somkiat.khi@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 209

ดูข้อมูล

ชลัยย์กร บุญล้อม

Email: chailaikorn.boo@mahidola.c.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 105

ดูข้อมูล

มุนี ฤทธิ์น้อย

Email: munee.lit@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441 0201-4 Ext. 105

ดูข้อมูล

สมควร ธรรมดี

Email: somkuan.tha@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441 0201-4 ext. 212

ดูข้อมูล

เสถียร ทวีกุล

Email: saten.tha@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 109

ดูข้อมูล

ภคพร พุทธโกษา

Email: phakaporn.phu@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 216

ดูข้อมูล


หน่วยทรัพยากรบุคคล

จำเริญศรี เขียวแก่

Email: chamroensri.khi@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441 0201-4 ext. 231

ดูข้อมูล

ณัฐวุฒิ จันทร์อุ่น

ผู้ชำนาญการ

Email: nuttawut.jun@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 219

ดูข้อมูล

ปิยาพัชร เปี่ยมสวัสดิ์

Email: piyapat.pia@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 214

ดูข้อมูล

ฉลอง จารุภูมิ

Email: chalong.cha@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 224

ดูข้อมูล


หน่วยเลขานุการผู้บริหารและประสานงานต่างประเทศ

ลักษณา นิลอุบล

Email: luxana.nil@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 406

ดูข้อมูล

เสาวภาค สุขสินชัย

Email: saowapak.suk@mahidol.edu
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 506

ดูข้อมูล

วิศิณี ทิพย์ศุภนิมิตร

Email: wisinee.thi@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 407

ดูข้อมูล


หน่วยสารบรรณ

ณัฐชนันท์พร มีสุวรรณ

ผู้ชำนาญการ

Email: nutchanundhporn.mee@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 201

ดูข้อมูล

วุฒิชัย พราวศรี

Email: wuthichai.pha@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 205, 229

ดูข้อมูล

สมชาย ทับแอน

Email: somchai.tab@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 205, 229

ดูข้อมูล

งานสื่อสารองค์กร


หน่วยโครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร

จีรวรรณ หงษ์ทอง

Email: jeerawan.hot@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 100

ดูข้อมูล


หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

พอตา บุนยตีรณะ

Email: prwww@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 302

ดูข้อมูล

เกียรตินิยม ขันตี

Email: keattiniyom.khu@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 107

ดูข้อมูล

ปิยะวัฒน์ สวัสดิ์จู

Email: sawaddiju@hotmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 107

ดูข้อมูล


หน่วยประชาสัมพันธ์

กฤติญา สำอางกิจ

Email: krittaya.sam@mahidol.edu
Phone:+66 2441 0201-4 Ext. 202

ดูข้อมูล


หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

จุฑารัตน์ ทรัพย์ยอดแก้ว

Email: chutharat.sup@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 103

ดูข้อมูล

สมชาย ทรัพย์ยอดแก้ว

ผู้ชำนาญการ

Email: somchai.sup@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 102

ดูข้อมูล


หน่วยห้องสมุด

นงเยาว์ บุญเจริญ
Bachelor of Arts in Library and Information Science (Prince of Songkla University)

Email: nongyao.bun@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 227

ดูข้อมูล

อัมพร ลมสูงเนิน

Email: amporn.lom@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 226, 228

ดูข้อมูล