นักวิจัย

กมลชนก ขำสุวรรณ
M.A.(วิจัยประชากรและสังคม)
ผู้ชำนาญการพิเศษ

Email: kamolchanok.khu@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 528

ดูข้อมูล

กัญญา อภิพรชัยสกุล
M.A.(วิจัยประชากรและสังคม)
ผู้ชำนาญการพิเศษ

Email: kanya.app@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 531

ดูข้อมูล

กัญญาพัชร สุทธิเกษม
M.A.(สังคมศาสตร์การแพทย์)
ผู้ชำนาญการพิเศษ

Email: kanyapat.sut@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 630

ดูข้อมูล

กาญจนา เทียนลาย
M.A.(วิจัยประชากรและสังคม)
ผู้ชำนาญการพิเศษ

Email: kanchana.tha@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 532

ดูข้อมูล

กุลภา วจนสาระ
M.A.(มานุษยวิทยา)
ผู้ชำนาญการพิเศษ

Email: kulapa.vaj@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 527

ดูข้อมูล

นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์
M.A.(วิจัยประชากรและสังคม)
ผู้ชำนาญการพิเศษ

Email: niphon.dar@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 529

ดูข้อมูล

รีนา ต๊ะดี
M.A.(เอเซียศึกษา)
ผู้ชำนาญการพิเศษ

Email: reena.tad@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 541

ดูข้อมูล

วรรณี หุตะแพทย์
M.A.(ประชากรศึกษา)
ผู้ชำนาญการพิเศษ

Email: wannee.hut@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 540

ดูข้อมูล

วิภาพร จารุเรืองไพศาล
M.A. (Social Science for Development)

Email: wipaporn.jau@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 539

ดูข้อมูล

สุภรต์ จรัสสิทธิ์
M.A. (Population and Development)

Email: suporn.jar@mahidol.edu
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 507

ดูข้อมูล