เสวนาใต้ชายคาประชากร ค้นหา

เสวนาครั้งที 1154
24 พฤศจิกายน 2564
“ฟัน”และการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุชาวไทย
โดย:อ.ดร.ทพญ.ปิยดา แก้วเขียว (ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1153
10 พฤศจิกายน 2564
สร้างนโยบายและระบบสู่สังคมอายุยืน
โดย:นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข)

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1152
3 พฤศจิกายน 2564
the pathways how perceived social support affecting on older people's subjective wellbeing during the COVID-19 pandemic in Indonesia
โดย:Mrs. Rina Gustiana

ดูรายละเอียด