ค้นหา search

ข่าวงานอบรม

หลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2562
22-24 เมษายน 2562

อบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ”

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และคณะ จัดอบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ทราบหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
22 เมษายน 2562

LOVE U CLUB: สงกรานต์ สานสัมพันธ์ไทย-อินเตอร์

นักศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) จัดกิจกรรม LOVE U CLUB ในหัวข้อ สงกรานต์ สานสัมพันธ์ไทย-อินเตอร์ เพื่อร่วมเเบ่งปันเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
18-21 เมษายน 2562

ประชุม CHCI-Mello GHI 1st Pre-institute Meeting

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง เข้าร่วมประชุมฐานะวิทยากรในการประชุม CHCI-Mello GHI 1st Pre-institute Meeting ณ เมือง Ho Chi Minh สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รางวัลโครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr. Nyi Nyi ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลโครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 

รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : รางวัลนักวิจัยระดับเพชร ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และฐานะศิษย์เก่าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรประชากรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาประชากรศาสตร์ รุ่นที่ 2 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : รางวัลนักวิจัยระดับเพชร ประจำปี 2561 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ฉบับที่ 393/2562 
 
โดยผู้จะได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, SCOPUS และวารสารระดับชาติในกลุ่ม TCI 1 รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 30 ผลงาน (โดยบทความใน TCI 1 จำนวน 2 เรื่องนับเป็น 1 ผลงาน) ซึ่ง รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ มีผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติในฐาน ISI, SCOPUS จำนวน 25 เรื่อง และวารสารระดับชาติใน TCI 1 จำนวน 49 เรื่อง รวมจำนวน 74 เรื่อง นับเป็น 43 ผลงาน เป็นผลงานวิจัยสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ในประเด็นเกี่ยวกับ Labour and Migration , Population และ Social sciences
 

The Best Lecturer

Mr. Mohammad Ainul Ma’ruf, for being awarded “The Best Lecturer” in his faculty. He is an alumnus of M.A. in Population and Reproductive Health Research (International Program) Academic year 2015 (Batch 27)

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา