ค้นหา search

แบบสำรวจ

แบบสำรวจการใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
1 กุมภาพันธ์ 2564

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง “จริยธรรมการทำวิจัยกับมนุษย์”

รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา ในฐานะคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักการสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์และแนวทางการปฏิบัติ” และนางสาวดวงวิไล ไทยแท้ บรรยายในหัวข้อ “ขั้นตอนในการยื่นขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในการทำงานวิจัยกับมนุษย์” ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง “จริยธรรมการทำวิจัยกับมนุษย์” จัดโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Webex Meeting
1 กุมภาพันธ์ 2564

ความร่วมมือทางการวิจัยด้านการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของมาตรการทางนโยบายเพื่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Centre for addiction and Mental Health ประเทศแคนาดา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ Dr. Aristotle Voineskos, Vice President, Centre for addiction and Mental Health ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และ Prof.Dr. Jurgen Rehm ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือทางการวิจัยด้านการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล (Cost Effectiveness Analysis) ของมาตรการทางนโยบายเพื่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
1 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการ Global Matrix 4.0: ชุดข้อมูลด้านกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชน

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่าย ACTIVE HEALTHY KIDS GLOBAL ALLIANCE (AHKGA) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในการดำเนินโครงการ Global Matrix 4.0: ชุดข้อมูลด้านกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชน ร่วมกับ 58 ประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและนโยบายในการขับเคลื่อนมาตรการด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนในระดับสากล ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558

รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.เบญจมาศ เป็นบุญ ศิษย์เก่าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2564 สาขาสังคมวิทยา จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในหัวข้อ “ผลกระทบจากการย้ายถิ่นระหว่างประเทศของแรงงานไทยต่อสุขภาพจิตของครอบครัว ในฐานะประเทศต้นทาง: การสูญเสียผู้ดูแลและการส่งต่อ ภาระการดูแลของครัวเรือนที่มีการย้ายถิ่น” (The Impact of Transnational Labor Migration on Mental Health of Left-behind Family: Care Drain and Care Chain Situation in Thailand) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

https://nriis.nrct.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256311181120241897823.pdf

 

เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิจัยประชากรและสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอแสดงความยินดีแก่ Dyah Anatalia Widyastari นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2563 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา