ค้นหา search

ข่าวงานอบรม

หลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2562
10 มิถุนานยน 2562

อมรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Behavioral Economics/ Science”

ศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา หัวหน้าโครงการ การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและการตัดสินใจเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่ดีและไม่ดีต่อสุขภาพด้วยแนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม กรณีศึกษา พฤติกรรมการเติมเค็มและหวานในอาหาร ในกลุ่มผู้ใช้บริการโรงอาหารของมหาวิทยาลัยมหิดล (Understanding the consumers’ decisions of healthy and unhealthy food and beverage products: A behavior economic design approach) และคณะ จัดอมรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Behavioral Economics/ Science” เพื่อเรียนรู้ทฤษฎี แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และการนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา
10-11 มิถุนายน 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Writing for English-Language Journals in the Social Sciences and Health Sciences”

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ให้การต้อนรับ Associate Professor Jay Jordan, Chair Department of Writing and Rhetoric Studies, The University of Utah สหรัฐอเมริกา ในฐานะวิทยากร และคณะผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “Writing for English-Language Journals in the Social Sciences and Health Sciences” ภายใต้โครงการ Mekong Scholars Program จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ร่วมกับ Asia Center, University of Utah โดยการสนับสนุนของ the Henry Luce Foundation เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงที่ศึกษาวิจัยในด้านประชากรและสุขภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย เป็นหัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และ นางสาวเสาวภาค สุขสินชัย ร่วมดำเนินการ มีนักวิจัยเข้าร่วมการอบรมจำนวน 9 ท่าน จากประเทศเมียนมา เวียดนาม ไทย และ อินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมพญาไท 2514 ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา
7 มิถุนายน 2562

ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบการบริหารจัดการงานวิจัย

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร จำนวน 11 ท่าน ในโอกาสศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบการบริหารจัดการงานวิจัย โดยมี ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และ อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องสระบัว (109 ) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

แสดงความยินดี

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับอนุมัติ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ สาขาพระพุทธศาสนา จากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)  และเข้าพิธีรับการประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สถลมหาสังฆปริณายก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

แสดงความยินดี

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร. ชาย โพธิสิตา ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับอนุมัติ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ สาขาพระพุทธศาสนา จากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)  และเข้าพิธีรับการประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สถลมหาสังฆปริณายก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วากาโกะ ทาเคดะ (Wakako Takeda) ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา