ค้นหา search

แบบสำรวจ

แบบสำรวจการใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
23 มิถุนายน 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมกระบวนการปฏิบัติภาคสนามโครงการ SUNRISE-THAILAND

รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ นายปัญญา ชูเลิศ นายอับดุล อุ่นอำไพ รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และคณะนักวิจัย ให้การต้อนรับ Prof. Anthony Okely จากมหาวิทยาลัย Wollongong ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการปฏิบัติการทำความเข้าใจแนวทางการทำงาน แบบสำรวจและการบันทึกข้อมูล รวมถึง การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนให้แก่นักวิจัยโครงการ และพนักงานสัมภาษณ์ จำนวน 30 คน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมกระบวนการปฏิบัติภาคสนามโครงการ SUNRISE-THAILAND จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 ....
22 มิถุนายน 2565

ประชุมหารือเกี่ยวกับงานวิจัยด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ในฐานะผู้ประสานงานของ Cochrane Thailand และผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือ WHO Collaborating Center on Research Synthesis in Reproductive Health ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับงานวิจัยด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และให้เกียรติเป็นวิทยากรพูดคุยในหัวข้อ “ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ WHO/CC: การสังเคราะห์งานวิจัยด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ความร่วมมือที่เป็นไปได้กับ IPSR” ภายใต้ กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
22 มิถุนายน 2565

ผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ของเด็กไทย

ติดตามรับฟังประเด็น “ผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ของเด็กไทย” โดย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สถานีวิทยุศึกษา รายการตามตะวัน ช่วงมหิดล นัมเบอร์ 1 ความถี่ : FM 92.0 MHz ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ เนื่องในโอกาสที่ กองเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “HAPPINOMETER” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นการรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในนาม ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ เป็นผู้ออกแบบเครื่องหมายการค้า

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีแก่ นายศิริพงศ์ สวัสดิ์สันติสุข และ นายถิรวัฒน์ วรรณพฤกษ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (รุ่นที่ 44) จำนวน 2 คน ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2564

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ที่ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
  1. คุณนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
    ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม รุ่นที่ 11
    โดยมีศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประเภทบริหาร 
  2. ดร.พัชรา เบญจรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการเอดส์ แห่งสหประชาชาติ
    ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ รุ่นที่ 5
    โดยมีศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประเภทบริการ
สำหรับศิษย์เก่าทั้งสองท่านได้รับการคัดเลือกจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีพิธีมอบโล่และคำประกาศเกียรติคุณ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา


 

E-Donation