ค้นหา search

แบบสำรวจ

แบบสำรวจการใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
27 พฤศจิกายน 2563

ทำบุญเดือนเกิด

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม: เจ้าภาพ “ทำบุญเดือนเกิด” เดือนพฤศจิกายน โดยมี นางสาวสุภรต์ จรัสสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวอวยพรแก่ผู้ที่เกิดในเดือนนี้ และเข้าร่วมตักบาตร ถวายปัจจัย ฟังบรรยายธรรม พร้อมด้วยนางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ และบุคลากร จัดโดย วิทยาลัยศาสนศึกษา ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 พฤศจิกายน 2563

พิธีสักการะพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ

ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในฐานะผู้แทนส่วนงานกล่าวคำอวยพรและถวายมาลัยเพื่อสักการะพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง รศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมถวายมาลัยเนื่องในพิธีอัญเชิญ “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” ประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ ณ บริเวณหน้าอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
25 พฤศจิกายน 2563

มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ

นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และคณะ มอบอุปกรณ์สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าสภาพพร้อมใช้งานให้แก่คณะจากมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อนำไปใช้พัฒนางานด้านการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ร่วมพัฒนาศักยภาพคนพิการปัตตานี จังหวัดปัตตานี ณ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.เบญจมาศ เป็นบุญ ศิษย์เก่าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2564 สาขาสังคมวิทยา จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในหัวข้อ “ผลกระทบจากการย้ายถิ่นระหว่างประเทศของแรงงานไทยต่อสุขภาพจิตของครอบครัว ในฐานะประเทศต้นทาง: การสูญเสียผู้ดูแลและการส่งต่อ ภาระการดูแลของครัวเรือนที่มีการย้ายถิ่น” (The Impact of Transnational Labor Migration on Mental Health of Left-behind Family: Care Drain and Care Chain Situation in Thailand) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และ Professor Dr. Zachary Zimmer เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

https://nriis.nrct.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256311181120241897823.pdf

 

เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิจัยประชากรและสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอแสดงความยินดีแก่ Dyah Anatalia Widyastari นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2563 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา