ค้นหา search

แบบสำรวจ

แบบสำรวจการใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
26 ตุลาคม 2564

กิจกรรม Visiting Lecturer ณ UNDIP

ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพูดคุยในหัวข้อ "Aging Population: a Cause and Effect" ภายใต้กิจกรรม Visiting Lecturer จัดโดย Department of Biostatistics and Population Faculty of Public Health, Diponegoro University (UNDIP) ประเทศอินโดนีเซีย
17 ตุลาคม 2564

เสวนาออนไลน์ “จะตอบไงดี.. พ่อแม่ชอบถามว่า เมื่อไรจะมีหลานให้อุ้มสักที | บุพการีที่เคารพ”

อาจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา ร่วมเป็นวิทยากรพูดคุยในเวทีเสวนาออนไลน์ “จะตอบไงดี.. พ่อแม่ชอบถามว่า เมื่อไรจะมีหลานให้อุ้มสักที | บุพการีที่เคารพ” ผ่านทาง Facebook Live เพจมนุษย์ต่างวัย: https://fb.watch/8S8GjQP0ME/
12-14 ตุลาคม 2564

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านกิจกรรมทางกาย “8th ISPAH Virtual Congress Vancouver 2021”

คณะนักวิจัยศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา 2) อาจารย์ ดร.ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ 3) นายอับดุล อุ่นอำไพ 4) นางสาวณัฐพร นิลวัตถา 5) นางสาวนันทวัน ป้อมค่าย 6) นางสาวเยาวภา ตระหง่าน 7) นายดนุสรณ์ โพธารินทร์ 8)นางสาวสโรชา เกสโร และ 9) นางสาวรุ่งรัตน์ พละไกร ได้ร่วมนำเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านกิจกรรมทางกาย “8th ISPAH Virtual Congress Vancouver 2021” ซึ่งจัดขึ้นโดยประเทศแคนาดา ในนามองค์กร International Society for Physical Activity and Health (ISPAH) ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WHOVA และ ZOOM โดยมีการนำเสนอแบบ Oral Presentation จำนวน 2 เรื่อง และ Mini-Oral presentation จำนวน 7 เรื่อง

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ภูเบศร์ สมุทรจักร ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรนงค์ สกุลศรี ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563

แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินทร์ยา พูลเกิด ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริยพันธุ์ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา