ค้นหา search

แบบสำรวจ

แบบสำรวจการใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
30 กรกฎาคม 2564

การเยี่ยมชมส่วนงานของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 2

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit ครั้งที่ 2) ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564-2565 และรับฟังผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้ง การพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ผ่านการประชุมออนไลน์โปรแกรม WebEx
17-18 กรกฎาคม 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทํางาน (Routine to Happiness : R2H) ผ่านระบบออนไลน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทํางานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และทีม HAPPINOMETER จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทํางาน (Routine to Happiness : R2H) ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 เพื่อสร้าง “นักสร้างสุของค์กร” ที่สามารถนําข้อมูลจากการสํารวจด้วย HAPPINOMETER ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรมตาม “แผนปฏิบัติการ: Action Plan” ได้อย่างมีเป้าหมายและมีทิศทาง โดยได้รับเกียรติจาก คุณพุทธพงศ์ วิมลพันธุ์ รองกรรมการจัดการ สายงานอำนวยการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดการอบรม และจัดหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรม “องค์กรแห่งความสุข: ราชาเฟอร์รี่แห่งความสุข” จำนวน 30 ท่าน
17 กรกฎาคม 2564

การประชุมปฏิบัติการการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ครั้งที่ 3

ผศ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ และ ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ (นักวิจัย ผู้ชำนาญการพิเศษ) จัดการประชุมปฏิบัติการ “การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ครั้งที่ 3” ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (มูลนิธิ สวน.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 ท่าน

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.รัตนา เพชรสีทอง ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 (Outstanding Thesis Awards) จากโครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง THE NEED FOR CAREGIVER OF OLDER PERSON AND CAREGIVER BURDEN SITUATIONS AT HOUSEHOLD LEVEL IN THAILAND โดยมี ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา