เสวนาใต้ชายคาประชากร

เสวนาครั้งที่  1111
 2 ธันวาคม 2563

การนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Power BI Desktop

โดย:  นายวิชาญ ชูรัตน์ จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ
Abstract
 
โปรแกรม Power BI เป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์และสร้างรายงานข้อมูลเชิงภาพ รวมถึงการสร้างรายงานในลักษณะ interactive dashboard ได้ เพื่อให้สามารถเฝ้าติดตามและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตัวชี้วัดที่สำคัญได้ นอกจากนี้ยังสามารถเผยแพร่รายงานสู่สาธารณะหรือเว็บไซต์ได้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ประยุกต์ใช้โปรแกรม Power BI ในการนำเสนอข้อมูลการสำรวจต่าง ๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเก็บรวบรวมข้อมูลการสำรวจผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการนำเสนอผลการสำรวจเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น การเสวนาใต้ชายคาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใหม่ ๆ โดยใช้โปรแกรม Power BI รวมถึงแนวทางในการประยุกต์ใช้โปรแกรมดังกล่าวสำหรับการนำเสนองานวิจัยให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น