งานวิจัย

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการศึกษาผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด 19 ในกลุ่มเยาวชนไทย

ตามกลุ่มเยาวชนเป้าหมาย ดังนี้
  1. กลุ่มเยาวชนแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ในประเทศไทย
  2. กลุ่มเยาวชนอายุ 15-30 ปี ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
  3. กลุ่มเยาวชนผู้มีความพิการที่มีอายุ 15-30 ปี ในประเทศไทย
  4. กลุ่มเยาวชนทั่วไปอายุ 15-30 ปี ในประเทศไทย
  5. กลุ่มเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์อายุ 15-30 ปี ในประเทศไทย