กิจกรรมของสถาบันฯ

 6 เมษายน – 10 กรกฎาคม 2562

Workshop at University of Susex, UK

ผศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี อาจารย์ประจำสถาบันฯ ได้รับทุนสนับสนุนจาก University of Sussex สหราชอาณาจักร ในฐานะ Visiting Research Fellow (VRF) เพื่อทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยที่ Migration out of Poverty (MOOP) research programme consortium เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
 
ชมภาพทั้งหมด >>