กิจกรรมของสถาบันฯ

 2 มีนาคม 2562

โครงการ Active Recruitment and On-site Interview 2019 ณ ประเทศเนปาล

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อ.ดร. ดุสิตา พึ่งสำราญ นางสมปรารถนา นามขาน และ น.ส.แพรวนภา บาลนคร เข้าร่วมสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสตร M.A. SRH และ Ph.D. Demography ในโครงการ Active Recruitment and On-site Interview 2019 ณ ประเทศเนปาล จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>