ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence in research with global and social impact

เป้าประสงค์ กลยุทธ์
 1. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนะเชิงนโยบายและตอบสนองความต้องการของสังคมไทย
 2. เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
 3. เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางสังคม
     
 1. สรรหาและคงไว้ซึ่งนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง และธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมทางการวิจัย
 2. มีกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยทุกรุ่นอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
 3. มีกระบวนการค้นหาโจทย์วิจัยให้ชัดเจน ตามกลุ่มวิจัย (Research Cluster) เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและตรงกับความต้องการของสังคม
 4. สร้างเสริมความร่วมมือในการทำงานวิจัยกับภาคีเครือข่าย  ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม แหล่งทุน  และแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับต่างประเทศ
 5. มีระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนและให้ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยจากภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
 6. มีระบบสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ 2 Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates

เป้าประสงค์ กลยุทธ์
 1. เพื่อให้มีหลักสูตร ชั้นแนวหน้า ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ของนักศึกษา
 2. เพื่อสร้างบัณฑิตให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง
 3. สร้างความผูกพันของนักศึกษาและศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาสถาบันฯและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นสถาบันฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล
 1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ความต้องการของการจ้างงาน และนักศึกษา
 2. สอดแทรกจริยธรรม ในวิชา/การเรียนการสอน/กิจกรรมนักศึกษา
 3. ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ในต่างประเทศ (นำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ/การทำวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ)
 4. ให้มีวิชาระดับปริญญาตรี เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์
 5.  ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ให้พัฒนาเทคนิคการสอน team teaching, teacher assistant, research project-based teaching  
 6. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับภาคีเครือข่ายต่างประเทศ
 7. ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าทั้งทางด้านวิชาการ และสังคม
 8. มีกลไกติดต่อประสานงานกับศิษย์เก่า 
 

ยุทธศาสตร์ 3 Excellence in professional services and social engagement

เป้าประสงค์ กลยุทธ์
 1. เพื่อให้มีความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐานสากล
 2. เพื่อให้มีผลงานที่ขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะด้านสุขภาวะ
     
 1. เสริมสร้างให้บุคลากรมีความสามารถเฉพาะทางตามกลุ่มวิจัย (area of interest) และทำงานเป็นทีม
 2. เสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยและบริการวิชาการภายใต้ WHO Collaboration Centre for Research in Human Reproduction  
 3. พัฒนาให้เป็นสถาบันชั้นนำทางด้าน ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางประชากรศาสตร์ และการวิจัยประเมินผลโดยร่วมมือกับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญฉพาะทาง     ( Collaboration Center for Monitoring & Evaluation)
 4. ส่งเสริมให้มีการทำงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และให้เกิดประโยชน์กับชุมชุน (หมู่บ้านในโครงการเฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี)
 5. ส่งเสริมความร่วมมือของหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดการบริการทางวิชาการแบบสหวิทยาการ
 6. พัฒนาเครือข่ายกับผู้รับบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence in management for sustainable organization

เป้าประสงค์ กลยุทธ์
 1.  เพื่อให้มีความพร้อม ด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
 2. เพื่อให้มีเสถียรภาพด้านการเงินการคลังที่เพียงพอต่อการดำเนินงานและการพัฒนาในอนาคต
 3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆอย่างมี ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้มีระบบประกันคุณภาพที่ทำให้มั่นใจว่าจะนำสถาบันฯไปสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน
 5. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันฯให้มีความโดดเด่นในระดับสากล
   
 1. พัฒนาระบบการวางแผนด้านบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การติดตามประเมินผลงาน และการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและงาน
 2. พัฒนาระบบการเงินการบัญชี ซึ่งสามารถทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและความยั่งยืน
 3. มีการวิเคราะห์ต้นทุนในกิจกรรมหลัก  และการคาดประมาณไปในอนาคต เป็น Green office ระดับเหรียญทอง
 4. พัฒนาฐานข้อมูล DIPSRA ให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานของบุคลากร  และสามารถใช้ในการทำ Performance agreement
 5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำ EdPEx เพื่อเป็นเครื่องมือในการประกันคุณภาพ และผนวกงานประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานประจำ
 6. ร่วมงานและมีผลผลิตร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวกับการพัฒนาประชากรและสังคมระดับโลก
 7. สนับสนุนให้นักวิชาการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆเพื่อให้ผลงานของสถาบันฯเป็นที่รู้จัก
 8. ใช้สื่อผสมผสานหลายช่องทางเพื่อการเผยแพร่ภาพลักษณ์และองค์ความรู้ของสถาบันฯ

 

เกี่ยวกับสถาบันฯ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลุ่มงานวิจัย บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก การอบรม เครือข่ายความร่วมมือ ข้อมูลองค์กร / รายงานประจำปี สารจากผู้อำนวยการ วัฒนธรรมองค์กร วิดีทัศน์แนะนำสถาบันฯ มัลติมีเดีย WHOCC รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ แผนผังเว็บไซต์