Wednesday Seminar search by

Seminar No.1141
July 28, 2021
อธิปไตยทางอาหาร สิทธิชาวนา และประชาธิปไตย: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีโบลิเวีย อินโดนีเซีย และไทย
By:ผศ.ดร.วีระ หวังสัจจะโชค (ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)

view more

Seminar No.1140
July 21, 2021
ที่จอดรถในพื้นที่สาธารณะ: สำรวจ - โอกาส - ความท้าทาย
By:อาจารย์วรัญญู เสนาสุ (อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)

view more

Seminar No.1139
July 14, 2021
การนำกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นมาใช้ในประเทศไทย
By:คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข (นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า)

view more