Research Project

โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร

Objective:

  1. สำรวจข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน ในรายเขตของกรุงเทพมหานคร
  2. สร้างเสริมศักยภาพของภาคีเครือข่าย เพื่อการขับเคลื่อนการทำชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน ในกรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูล และมีศักยภาพในการขับเคลื่อน เพื่อขยายผลให้เกิดการสำรวจข้อมูลด้านสังคมและสุขภาะในระดับเขต ของกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เกิดความร่วมมือในการทำงานระหว่างผู้บริหารของ กทม. ในระดับท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และ ประชาชนในพื้นที่ ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการจัดทำชุดข้อมูลด้านสังคมและสุขภาะ ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ในระดับเขต ของกรุงเทพมหานคร
  2. เจ้าหน้าที่ กทม. ในระดับท้องถิ่น(13 เขต นำร่อง) มีศักยภาพ ที่จะเป็นผู้นำ การสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ให้กับเขตอื่นๆ ที่เหลืออีก 37 เขต ของ กรุงเทพมหานคร

Project Period:     August 2019 - October 2020

Project Status:     On Process
Principal Investigator: Sureeporn Punpuing
Researcher: Sirinan Kittisuksathit , Tawanchai Jirapramukpitak, MD , Malee Sunpuwan , Wipaporn Jaruruengpaisan , Nutnicha Loyfah , Praewnapa Bannakorn