Activities

April 9, 2021
การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดกิจกรรม “การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564” เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสคัดกรองโรคเบื้องต้น สามารถประเมินภาวะสุขภาพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

view more

April 8, 2021
รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวต้อนรับ นางสาวกรกช มีชำนาญ ผู้ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (External Audit) จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และคณะจากงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ นายสมควร ธรรมดี เข้าร่วมรับฟัง นายสมเกียรติ เขียวแก่ รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นำสถาบันฯ เป็น Eco-Organization โดยมีกลยุทธ์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและระบบสาธารณูปโภคที่ลด Carbon Footprint ณ ห้องสุพรรณิการ์ (323) ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

view more

April 8, 2021
ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยทีมบริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. งานวิจัยและการเงิน โดย รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย) และคณะ 2. งานบริการวิชาการและการสร้างเครือข่าย โดย รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ความร่วมมือ และการสร้างเครือข่าย) ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) และคณะ 3. งานทรัพยากรบุคคล และระบบ PA ออนไลน์ โดย ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) และคณะ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

view more

April 5, 2021
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดลำดับประเด็นสำคัญ (Priority Setting) ด้านสังคมสูงวัย
ผศ. ดร.จรัมพร โห้ลำยอง และ ผศ. ดร.ศุทธิดา ชวนวัน เป็นผู้นำกระบวนการในการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดลำดับประเด็นสำคัญ (Priority Setting) ด้านสังคมสูงวัย เพื่อการจัดทำแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ปี 2566-2570 ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ณ อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ (S M Tower) เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมี คณะนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมเป็นคณะทำงานหลักในการประชุมครั้งนี้ด้วย

view more

March 31, 2021
Seminar with 18 executives from the orphanage
Associate Professor Dr. Sirinan Kittisuksathit and IPSR team attended a seminar with 18 executives from the orphanage at Udonthani shelter for girls to present the follow-up and evaluation of the children and youth preparation program before returning to the society in a happy way.

view more

March 31, 2021
Love U Club : Sharing experiences, acknowledging learnings of SAKURA SCIENCE PROGRAM
Students of Doctor of Philosophy in Demography (International Program) and Master of Arts in Population and Social Research (Thai Program) organized the LOVE U CLUB on the topic “Sharing experiences, acknowledging learnings of SAKURA SCIENCE PROGRAM” to exchange experiences on the workshop "COVID-19 and It's Impact on Our Lives". The event was held in Room 109, IPSR.

view more

March 31, 2021
การนำเสนอและหารือแนวทางการขยายผลเชิงนโยบายโรงเรียนส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการมีกิจกรรมทางกาย “โรงเรียนฉลาดเล่น: Active school”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมวิจัย ได้หารือแนวทางการขยายผลเชิงนโยบายโรงเรียนส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการมีกิจกรรมทางกาย “โรงเรียนฉลาดเล่น: Active school” ต่อท่านดวงใจ ถวิลไพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ขอนแก่น เขต 2 และผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูในสังกัด จำนวน 35 แห่ง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

view more

March 29-30, 2021
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการมีกิจกรรมทางกาย “โรงเรียนฉลาดเล่น: Active school”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นายปัญญา ชูเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ทีแพค และคณะ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการมีกิจกรรมทางกาย “โรงเรียนฉลาดเล่น: Active school” ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเชิงระบบแบบ 4PC ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ. อำนาจเจริญ จำนวน 78 โรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

view more

March 24, 2021
Operational Guidelines for the Management of Social and Health Datasets of the Population in Bangkok Area
Associate Professor Dr. Sureeporn Punpuing, Project leader to develop operational guidelines for the management of Social and Health Datasets of the Population in Bangkok Area and the research team held a meeting "Finding ways to use information for the improvement of the quality of life of the population at the community level of Thaweewattana District" for the district officials. Health service center staff and representatives from communities in the Thaweewattana area can use the information to improve the quality of life of the elderly, chronically ill and disabled people in the area. The event was held at Room 109, IPSR.

view more

March 19, 2021
Projects to drive a policy that directs society, fiscal year 2021
Projects presentation to obtain funding to drive a policy that directs society, fiscal year 2021 by the Planning Division, Mahidol University. There are 2 projects by IPSR teams as follows: 1) Expanding the promoting of physical activity in "Smart Play Schools" by Asst. Prof. Dr. Piyawat Katewongsa and team. 2) The "Wmart Mahidol, Smart Farmer, Smart Kanchanaburi: Saiyok Model of Happiness ”by Ms. Wannee Hutaphat and Associate Professor Dr. Sirinan Kittisuksathit.

view more

March 19, 2021
Guest speaker on the topic of Research Integrity
Dr. Sirinya Phulkerd, Institute for Population and Social Research Mahidol University was invited to be a guest speaker on the topic of Research Integrity Online(via Zoom Program).

view more

March 17, 2021
Brainstorming meeting to formulate strategies and operational plans for the institute years 2021-2025
IPSR Director Assoc. Prof. Aree Jampaklay along with the administrators, faculty members, and staff participated in a brainstorming meeting to formulate strategies and operational plans for the institute years 2021-2025. The event was held in rooms 101 and 109, IPSR.

view more

March 15, 2021
Smart Play Schools
Asst. Prof. Dr. Piyawat Katewongsa, the project leader of Expanding the promoting of physical activity in "Smart Play Schools" under the funding of the Planning Division, Mahidol University, together with the research team presented the 6 months project progress report and discuss the MOU with Mahidol University executives at meeting room OSM1, 2nd floor, Office of President, Mahidol University, Salaya.

view more

March 2, 2021
The 52nd Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University's Name and 133rd Anniversary of Mahidol University
On 2nd March 2021, IPSR led by Assistant Professor Charamporn Holumyong, Deputy Director for Administration attended the ceremony of laying flowers at the portrait of Prince Father Mahidol Adulyadej on the occasion of the 52nd Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University's Name and 133rd Anniversary of Mahidol University. The event was held at Prince Mahidol Hall, Mahidol University.

view more

February 27-28, 2021
The Training on Ending Cyber Bullying for LGBT Students, Class 1
Associate Professor Suchada Thaweesit, Deputy Director for Research organized the training on Ending Cyber Bullying for LGBT Students, Class 1 held between 27-28 February 2021 with a group of teachers and education personnel from schools in Bangkok and upcountry. 25 students from 12 schools attended this training at the Royal River Hotel. The training is part of a research project on how to stop the use of online discourse against LGBT students, funded by the Thai Media Fund.

view more

February 1, 2021
The Global Matrix 4.0 on Physical Activity for Children and Youth
Thailand Physical Activity Knowledge Development Centre (TPAK), Institute for Population and Social Research in collaboration with Thai Health Promotion Foundation and HEALTHY KIDS GLOBAL ALLIANCE (AHKGA) signed a memorandum of cooperation to implement The Global Matrix 4.0 on Physical Activity for Children and Youth with 58 countries around the world that are members of the network. This is to create academic and policy cooperation in driving international measures for the promotion of physical activity in children and youth. This cooperation is considered a continuous operation since 2015.

view more

February 1, 2021
TPAK in collaboration with the Centre for addiction and Mental Health, Canada
Thailand Physical Activity Knowledge Development Centre (TPAK), Institute for Population and Social Research in collaboration with the Centre for addiction and Mental Health, Canada by Associate Professor Dr.Aree Jampaklay, IPSR Director and Dr. Aristotle Voineskos, Vice President, Centre for addiction and Mental Health along with Asst.Prof. Dr. Piyawat Katewongsa and Prof.Dr. Jurgen Rehm jointly signed a research cooperation agreement on Cost Effectiveness Analysis of policy measures for the prevention of risk behaviors of NCDs (Non-Communicable Diseases) under the support of the Thai Health Promotion Foundation to know the operational effectiveness of health promotion measures in 5 dimensions consisting of 1) physical activity 2) Health risk foods, 3) cigarettes and tobacco, 4) alcoholic beverages, and 5) mental health. The information will be used to estimate the impacts on the health dimension of the Thai population over the next 20 years and formulate policies of Thailand.

view more

February 1, 2021
Key principles of research ethics in human research and practice guidelines
Assoc.Prof. Chai Podhisita, Committee of Institutional Review Board, Institute for Population and Social Research (IPSR-IRB) was invited to give a lecture on “Key principles of research ethics in human research and practice guidelines” organized by Mahidol University Library and Knowledge Center via Webex Meeting - online platform

view more

January 25, 2021
Changes in Thai family structure and effects of the COVID-19 to Thai family
Assoc.Prof. Sirinan Kittisuksathit and Asst.Prof. Bhubate Samutachak, Institute for Population and Social Research, Mahidol University were invited to give a lecture on “Changes in Thai family structure and effects of the COVID-19 to Thai family” to Department of Women's Affairs and Family Development, Ministry of Social Delvelopment and Human Security. The event was held from 25 and 29 January 2021.

view more

January 8, 2021
Zero Waste
IPSR welcome Thai Wacoal Public Company Limited - CSR team to receive an old-bra donation. The bra will be disposed properly under the concept of Zero Waste.

view more

December 23-24, 2020
Childhood Overweight and Obesity (COO) Policy Research Project
Childhood Overweight and Obesity (COO) Policy Research Project held a meeting for operational lessons learned at Centara Grand Beach Resort & Villas, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan.

view more

December 24, 2020
Meeting with the President of Mahidol University
IPSR Director Assoc. Prof. Aree Jampaklay along with Assistant Professor Charamporn Holumyong, Deputy Director for Administration and Assoc.Prof. Sirinan Kittisuksathit, the Director of Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS, Institute for Population and Social Research, Mahidol University visited Prof. Banchong Mahaisavariya, M.D., President of Mahidol University to consult on the cooperation between IPSR and private sector. In addition, IPSR representatives gave a New Year's gift basket to the president on the occasion of the New Year's Eve 2021 at the Office of the President, Mahidol University.

view more

December 22, 2020
Happy University
Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Project leader of HAPPY UNIVERSITY, Institute for Population and Social Research and team had the meeting with Assoc. Prof. Dr. Jak Punchoopet, Advisor to the Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation to discuss about promoting HAPPY UNIVERSITY. The event was held at King Mongkut's Building, 2nd Floor, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation.

view more

December 21, 2020
Enhancing health literacy for sexually diverse group project
Enhancing health literacy for sexually diverse group project led by Niphon Darawuttimaprakorn, organized a group discussion on gender transitioning and enhancing health awareness for sexual diversity groups to be used as an operational model. The event was held at room 109, IPSR.

view more

December 21, 2020
Happy Family Award 2020
Assoc.Prof. Sirinan Kittisuksathit, the Director of Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS, Institute for Population and Social Research organized Happy Family Award 2020 exhibition.

view more

December 18, 2020
Prachakorn Forum Roundtable Talk No. 1
Institute for Population and Social Research organized a Roundtable Talk No. 1, an activity under a national academic conference "Step into the 50th year Institute for Population and Social Research Mahidol University" (Prachakorn Forum). It is a synthesis of summary content including suggestions to cope with the situation of the epidemic of coronavirus 2019 from 5 academics. The event was held at IPSR. You can watch Facebook live at The Prachakorn.

view more

December 17, 2020
17th anniversary of the establishment of the Faculty of Liberal Arts, Mahidol University
IPSR, led by Assistant Professor Charamporn Holumyong, Deputy Director for Administration gave the scholarship on the occasion of the 17th anniversary of the establishment of the Faculty of Liberal Arts, Mahidol University.

view more

December 17, 2020
Article Writing Workshop
Assoc.Prof. Sirinan Kittisuksathit, the Director of Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS, Institute for Population and Social Research, Mahidol University organized Article Writing Workshop. The event was held at room 109, IPSR.

view more

December 16, 2020
Donated old computers, electrical appliances, and office equipment to Association of Persons with Physical Disability International
IPSR Director Assoc. Prof. Aree Jampaklay along with Ms.Ploychompoo Sukustit, Executive Secretary, and staff donated old computers, electrical appliances, and office equipment to Association of Persons with Physical Disability International. The event was held at IPSR.

view more

December 14, 2020
51st anniversary of the establishment of the Faculty of Social Sciences and Humanities
IPSR, led by Assistant Professor Charamporn Holumyong, Deputy Director for Administration gave the scholarship on the occasion of the 51st anniversary of the establishment of the Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University.

view more

December 14, 2020
Congratulations
IPSR Director Assoc. Prof. Aree Jampaklay along with the administrators, faculty give a bouquet of flowers to congratulate Dr. Benjamas Penboon, alumni of the International Ph.D. program in Demography. She received the Distinguished Thesis Award fiscal year 2564 in sociology from the National Research Council of Thailand (NRCT). Thesis title: THE IMPACT OF TRANSNATIONAL LABOR MIGRATION ON MENTAL HEALTH OF LEFT-BEHIND FAMILY: CARE DRAIN AND CARE CHAIN SITUATION IN THAILAND.

view more

December 10-11, 2020
Policy Brief Workshop
Emeritus Professor Churnrurtai Kanchanachitra gave a lecture in the Policy Brief Workshop to the project leaders on Reduce overweight and obesity among Thai people (COO Project) to publish the results of the study and to apply at the national policy level. The event was held in room 109, IPSR.

view more

December 7, 2020
IPSR oganized the presentation of scholarships and educational equipment to students and schools in Puttamonthon District
IPSR organized 49th Anniversary of the Establishment of the Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University. On this occasion, we organized the presentation of scholarships and educational equipment to students and schools in Puttamonthon District, Nakhon Pathom. The scholarship presentation has been organized for many years consecutively as part of IPSR’s corporate social responsibility efforts.

view more

December 4, 2020
Training on Public Health Evaluation (Part I)
Assoc. Prof. Dr. Sudarat Musikawong, Deputy Director for International Relations, Collaboration and Networking and team organized the training on Public Health Evaluation (Part I). The event was held at Sa Bua Room (109), IPSR, Mahidol University.

view more

December 4, 2020
Merit making ceremony on the occasion of Thailand National Day and Father’s Day
IPSR, led by Assistant Professor Charamporn Holumyong, Deputy Director for Administration, together with IPSR staff joined merit making ceremony on the occasion of Thailand National Day and Father’s Day, held by Mahidol University at the Office of President, Mahidol University, Salaya campus. The ceremony which was presided over by Prof. Banchong Mahaisavariya, President of Mahidol University, comprised of alms giving to 59 Buddhist monks, and tribute-paying ceremony to His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej. Prof. Banchong Mahaisavariya contributed the tribute-paying ceremony by laying wreaths to honour His Royal Highness Prince Mahitala Dhibesra Adulyadej Vikrom, the Prince Father, and His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej. Then, all participants sang the Thai Royal Anthem together.

view more

December 4, 2020
Welcome personnel from National Laboratory Animal Center, Mahidol University
IPSR by Ploychompoo Sukustit, Executive Secretary and team welcomed personnel from National Laboratory Animal Center, Mahidol University to learn about IPSR Electronic Document Management system. The event was held at room 319, IPSR.

view more

December 3, 2020
Research project to reduce overweight and obesity in Thai children
Research project to reduce overweight and obesity in Thai children - COO Project led by Lect. Dr. Sirinya Phulkerd, Principal Investigator, Project Consultant and Chairman of the Project Advisory Committee along with the head of the main project and 7 sub-projects presented the final research results at the Advisory Committee Meeting No. 5/2020 at Room 501, Thai Health Promotion Foundation.

view more

December 2, 2020
Active School
Asst. Prof. Dr. Piyawat Katewongsa, project leader of "Expanding the promoting of physical activity in "Smart Play Schools"" under the funding of Planning Division, Mahidol University, together with the research team presented the project progress report and discuss the MOU with Mahidol University executives at meeting room 503, 5th floor, Office of President, Mahidol University, Salaya.

view more

November 28-30, 2020
Domestic Violence Survey Project in Southern Border Provinces
Assoc. Prof. Dr. Suchada Thaweesit, Deputy Director of Research went to Pattani province to train 12 field data collection officers for Domestic Violence Survey project in southern border provinces.

view more

November 27, 2020
To Make Merit Birth Month
IPSR attended “To Make Merit Birth Month” on 27 November 2020 organized by College of Religious Studies at Mahidol Learning Center (MLC), Mahidol University

view more

November 26, 2020
Ceremony of Enshrining Phra Buddha Mahidol Mongkon Panyayarn at Mahasiri Phiraya Phat Buddha Hall
IPSR led by Assistant Professor Charamporn Holumyong, Deputy Director for Administration, together with faculty members and staff, participated in the “Ceremony of Enshrining Phra Buddha Mahidol Mongkon Panyayarn at Mahasiri Phiraya Phat Buddha Hall”. The Buddha statue procession started from gate 3 to the Office of President passing 31 faculties / institutes.

view more

November 25, 2020
The 2020 Academic Forum of Thailand Pesticide Alert Network
Dr. Sirinya Phulkerd was invited to speak in a session on ‘Global and national situation of fruit and vegetable safety and consumption’ in The 2020 Academic Forum of Thailand Pesticide Alert Network, which was held at Grand Richmond Hotel, Nonthaburi, between 25-26 November, 2020.

view more

November 25, 2020
New Think, Thais move forward
Assistant Professor Bhubate Samutachak together with Pid Thong Lang Phra Foundation, Graduate School of Communication Arts and Management Innovation - National Institute of Development Administration, Puey Ungphakorn Institute for Economic Research Bank of Thailand hold the seminar on "New Think, Thais move forward" and presented the findings report on the issue of "Social capital and adaptation for the survival of the people from the covid-19 situation". The event was held at The Athenee Hotel, , Bangkok

view more

November 25, 2020
Donated old computers to The Fund for Empowerment of Persons with Disabilities
IPSR by Ploychompoo Sukustit, Executive Secretary, Assistant Professor Manasigan Kanchanachitra, Assistant Professor Jongjit Rittirongand, and staff donated old computers to The Fund for Empowerment of Persons with Disabilities (FEPD) to be used in producing learning materials in Patani province. The event was held at IPSR.

view more

November 16, 2020
The 7th Training Workshop on Ethical Issues in Social Science Research
Institutional Review Board, Institute for Population and Social Research (IPSR-IRB) organized the 7th Training Workshop on Ethical Issues in Social Science Research to disseminate guidelines and important issues on research ethics and raise awareness. There were 70 participants in the training. The event was held at room 101, IPSR.

view more

November 13, 2020
49th Anniversary of the establishment of the Institute for Population and Social Research
IPSR welcomed Assoc. Prof. Dr. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Vice President for International Relations and Corporate Communication, Mahidol University, representative of the President, along with the director/ dean/ representative from various faculties on the occasion of the 49th anniversary of the establishment of the Institute for Population and Social Research. The event was held at Prachasangkom Udompathana Auditorium (Room 101), Institute for Population and Social Research Building, Mahidol University at Salaya.

view more

November 9, 2020
The 2nd Happy Family Model Committee meeting
Assoc.Prof. Sirinan Kittisuksathit and team organized the 2nd Happy Family Model Committee meeting. The event was held at Conference Room 1, Sivatel Hotel. Bangkok

view more

November 5, 2020
HAPPINOMETER of the farmers
Assoc.Prof. Sirinan Kittisuksathit, the Director of Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS, Institute for Population and Social Research, Mahidol University organized the training for Interviewer staff on HAPPINOMETER of the farmers. The event was held at Agritech and Innovation Center: AIC, Mahidol University, Kanchanaburi Campus.

view more

October 31, 2020
Foresight Workshop: Family & Society 2040
Future Thailand project organized the Foresight Workshop: Family & Society 2040 meeting at Victor Club Sathorn Square with 24 futurists from various fields such as demographer, economists, urban planners, public health doctors, diplomats, writers, lawyers, data scientists, financiers, NGOs, etc., to jointly see the future of Thai families and Thai society in the year 2040.

view more

October 30, 2020
LOVE U CLUB activity on the theme of Halloween Party
IPSR students organized "LOVE U CLUB" activity on the theme of "Halloween Party" to share cultural learning for the faculty, staff, and students. The activities included a horror storytelling activity and a costume contest. The atmosphere was full of fun. The event was held at Sa Bua Room (109), IPSR.

view more

October 26, 2020
PA-Visit Agreement for the fiscal year 2021
IPSR Director Assoc. Prof. Aree Jampaklay along with the administrators, faculty, researchers, and personnel welcomed Prof. Banchong Mahaisavariya, President of Mahidol University along with the management team on the occasion of the PA-Visit Agreement for the fiscal year 2021. The event was held in room 101, IPSR.

view more

October 16, 2020
Academic panel discussion "Aging Society: Readiness and Challenges for Thailand"
Assistant Professor Chalermpol Chamchan joined the academic panel discussion "Aging Society: Readiness and Challenges for Thailand" under the Thai Challenge Research Project on Active and Productive Aging and discussed the issue of working for the elderly on the topic "Situation in creating jobs for the elderly "at TK Palace Hotel Laksi, Bangkok.

view more

October 16, 2020
Academic panel discussion "Aging Society: Readiness and Challenges for Thailand"
Assistant Professor Sutthida Chuanwan and Lect. Napaphat Satchanawakul joined the academic panel discussion "Aging Society: Readiness and Challenges for Thailand" under the Thai Challenge Research Project on Active and Productive Aging and discussed the issue of social conditions and living conditions of the elderly on the topic "Situation Thai family "and" Housing management policy relates to elderly" at TK Palace Hotel Laksi, Bangkok.

view more

October 8, 2020
Remembering for the late King Bhumibol Adulyadej
IPSR by Assistant Professor Charamporn Holumyong, Deputy Director for Administration and IPSR staff attended chanting and alms-giving ceremony on occasion of remembering for the late King Bhumibol Adulyadej. The event was held at Office of President, Mahidol University.

view more

October 7, 2020
English@Work Training
Lect. David D. Perrodin, IPSR Foreign Expert has been invited to teach english "English@Work" at the beginning and intermediate level to the personnel under the English Skills Development Program. The event was held at room 326, IPSR.

view more

October 5, 2020
Policy Suggestions - Providing Early Childhood with Creative and Safe Learning Space
Assistant Professor Bhubate Samutachak was invited to be the speaker to present the policy on early childhood in the brainstorming session "Policy Suggestions - Providing Early Childhood with Creative and Safe Learning Space" to solve the problem of kindergarten child abuse, organized by Thai Health Promotion Foundation. The event was held at Thai Health Promotion Foundation, Bangkok. You can watch Live at https://www.facebook.com/HappinetClub

view more

October 2, 2020
Congratulations to Emeritus Professor, Dr. Churnrurtai Kanchanachitra
IPSR Director, Associate Professor Dr. Aree Jampaklay, and staffs gave the flower basket to Emeritus Professor, Dr. Churnrurtai Kanchanachitra, on the occasion of being appointed by the Mahidol University Council to take the position of Emeritus Professor (Population and Social Research) from October 1, 2019 onward. Emeritus Professor, Dr. Churnrurtai Kanchanachitra will receive the certificate of honorary, Emeritus Professor from Princess Maha Chakri Sirindhorn at the graduation ceremony of Mahidol University on Tuesday 6 October 2020 at 11.00 a.m. at Prince Mahidol Hall. Mahidol University, Salaya.

view more

September 30, 2020
Cooperation to explore the happiness of personnel under Mahidol Wittayanusorn School
Miss Sirirat Siricheepchaiyan, Deputy Director of Administration of Mahidol Wittayanusorn School and team met with Assoc.Prof. Sirinan Kittisuksathit, the Director of Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS, Institute for Population and Social Research, Mahidol University to discuss ways of cooperation to explore the happiness of personnel under Mahidol Wittayanusorn School. The event was held at Phayathai Room, IPSR.

view more

September 29, 2020
The 3rd International Conference on Public Health for Tropical and Coastal Developments (ICOPH-TCD 2020)
Assoc. Prof. Yothin Sawangdee was invited to be a guest speaker on the topic “Applying Mixed Methodoly to Study Maternal and Child Health in Coastal Area” in the 3rd International Conference on Public Health for Tropical and Coastal Developments (ICOPH-TCD 2020) via online organized by Faculty of Public Health - Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.

view more

September 29, 2020
Congratulations new graduates of 2019 Academic Year
IPSR Director Assoc. Prof. Aree Jampaklay, faculty members and graduate program staffs congratulated new graduates of 2019 Academic Year. The event was held at room 109, IPSR

view more

September 29, 2020
Online lecture for the University of Copenhagen
Lect.Pattraporn Chuenglertsiri was invited to give an online lecture for the University of Copenhagen in Anthropology of Gender and Sexuality course on the topic of Gender and Migration to students of the Department of Anthropology.

view more

September 24, 2020
Mahidol Day
Assistant Professor Charamporn Holumyong, Deputy Director for Administration, together with IPSR personnel joined the wreath-laying ceremony to the statues of His Royal Highness Prince Mahidol of Songkla to mark Mahidol Day on September 24th 2020 at Mahidol Learning Center, Mahidol University, Salaya Campus.

view more

September 24, 2020
Retirement ceremony for the year 2020
On 24th September 2020, IPSR set up a retirement ceremony for the year 2020. IPSR Director, Assoc. Prof.Aree Jampaklay gave a welcoming remark for the event and delivered appreciation to retired employees. Some souvenirs were given to the retired employees.

view more

September 22, 2020
Elderly wellbeing using time bank tool
Associate Professor Suchada Thaweesit, Deputy Director of Research welcomed Miss Tippawan Mokpha, Manager of the Health Network Development Foundation (Northeastern Office) and Mr. Sakchai Chainet, Project Management Head on the occasion of the meeting to seek advice on the development of elderly well-being using time bank tool. The event was held at the 4th floor of IPSR.

view more

September 22, 2020
Meeting to discuss research work to drive policy on obesity problem among Thai working-age people
IPSR Director, Assoc. Prof. Aree Jampaklay welcomed Khon Thai Rai Poong network to discuss research work to drive the obesity problem of Thai working-age people. The event was held at Sa Bua Room (109), IPSR.

view more

September 22, 2020
Thai youth speak: COVID-19 impact & responses-Panel discussion and survey findings
Assistant Professor Marc Voelker and research team gave presentation on the result of the survey on the impact of COVID19 on children, adolescents and youth in Thailand at the Foreign Correspondents Association of Thailand (FCCT).

view more

September 21, 2020
The 26th anniversary of the establishment of the College of Music Mahidol University
Assistant Professor Charamporn Holumyong, Deputy Director for Administration and Ms. Ploychompoo Sukustit, Executive Secretary IPSR representatives attended a Buddhist ceremony on the occasion of the 26th anniversary of the establishment of the College of Music Mahidol University.

view more

September 18, 2020
MU AUN-QA Assessment 2.0
IPSR Director, Assoc. Prof.Aree Jampaklay, IPSR administrative board and faculty members welcomed Asst.Prof.Dr.Warin Krityakiarana, Associate dean for education, Faculty of Physical Therapy, Mahidol University and team for the examination of the educational quality of the curriculum according to MU AUN-QA Assessment 2.0 of Ph.D. Program in Population and Social Research. The event was held at room 109, IPSR.

view more

September 16, 2020
IPSR Selfie Walk Rally 2020 No.1
IPSR organized activity "IPSR Selfie Walk Rally 2020 No. 1" on Wednesday, September 16, 2020 under the project "IPSR Million Challenges: Celebrating 50 years of accumulating healthy steps 50 million steps". The event was held at IPSR.

view more

September 14, 2020
Congratulations to Associate Professor Yothin Sawangdee
IPSR Director, Assoc. Prof.Aree Jampaklay, and IPSR administrative board gave the flower basket to Associate Professor Yothin Sawangdee, IPSR faculty member who received the Outstanding Researcher Award from the Association of Researchers of Thailand.

view more

September 8, 2020
The 14th Thai Humanities Research Forum "iHumanities: Technology, Health and Life"
IPSR Director, Assoc. Prof.Aree Jampaklay and Emeritus Professor Churnrurtai Kanchanachitra attended the 14th Thai Humanities Research Forum "iHumanities: Technology, Health and Life". The event was held on 8th – 9th September 2020 at Mahidol University, Salaya Campus.

view more

September 8, 2020
Co-editors and working group for making commemorative books of the 65th Anniversary of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
Associate Professor Rossarin Gray and Assistant Professor Umaporn Pattaravanich: Co-editors and working group for making commemorative books of the 65th Anniversary of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn had an interview Asst. Prof. Dr. Phudit Tejativaddhana, Director at ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University and Secretary of the Commemoration Project for the preparation of Phra Buddha Mahidol Mongkolpanya for Her Royal Highness on April 2, 2021.

view more

September 7, 2020
Direct and Indirect Method on Mortality in case of Covid 19
Assoc. Prof. Yothin Sawangdee was invited to be a guest speaker on the subject "Direct and Indirect Method on Mortality in case of Covid 19" through the ZOOM program for faculty, researchers at Faculty of Public Health Diponegoro University, Indonesia.

view more

September 2, 2020
The Outstanding Researcher Award from the Association of Researchers of Thailand
Congratulations to Associate Professor Yothin Sawangdee, IPSR faculty member who received the Outstanding Researcher Award from the Association of Researchers of Thailand.

view more

August 31, 2020
Prince Mahidol Award Conference Committee Meeting
Emeritus Professor Churnrurtai Kanchanachitra, Secretary of the Organizing Committee of Prince Mahidol Award Conference and Faculty members welcomed Prof. Banchong Mahaisavariya, M.D., President of Mahidol University on the occasion of attending the 3rd Prince Mahidol Award Conference Annual Meeting to discuss the preparation of the annual Prince Mahidol Award Conference 2021 in the form of Virtual Meeting under the theme of COVID-19 Advancing Towards an Equitable and Healthy World. The event was held at the Institute for Population and Social Research Mahidol University

view more

August 28, 2020
The 30th anniversary of the establishment of Faculty of Engineering, Mahidol University
Ms.Chamroensri Keawkae and Ms. Nutchanundhporn Meesuwan, IPSR representatives, gave the flower basket to Asst. Prof. Warakorn Charoensuk and team on the occasion of the 30th anniversary of the establishment of Faculty of Engineering, Mahidol University.

view more

August 28, 2020
New Think, Thais move forward
Assistant Professor Bhubate Samutachak together with Pid Thong Lang Phra Foundation, Graduate School of Communication Arts and Management Innovation - National Institute of Development Administration, Puey Ungphakorn Institute for Economic Research Bank of Thailand, and Thai Publica held the meeting "New Think, Thais move forward" to brainstorm ideas in the policy level to solve the COVID 19 situation at Centara Hotel, Hat Yai.

view more

August 24, 2020
2020 Academic Year Orientation
IPSR Director, Assoc. Prof.Aree Jampaklay, and IPSR administrative board and program committee held 2020 Academic Year Orientation of its graduate programs. The event was held at Srabua room, IPSR.

view more

August 21, 2020
Congratulations to M.A. Program in Population and Sexual and Reproductive Health (International Program) graduates
Graduates have put in a lot of hard work throughout their academic journey. And now they are ready to claim their rewards. For this special occasion, graduates of the M.A. Program in Population and Sexual and Reproductive Health, International Program celebrated their achievement together with IPSR Director, Assoc. Prof.Aree Jampaklay, their beloved lecturers and fellow students in a memorable graduation party held at IPSR.

view more

August 7, 2020
Health Check-up 2020
IPSR organized the "Health Check-up 2020" event to give people the opportunity to screen for preliminary diseases, assess health conditions as well as health problems, and encourage good health for everyone. This activity is held annually at The Institute of Population and Social Research, Mahidol University.

view more

August 6, 2020
Improve teaching and training efficiency with WebEx
Online Teaching and Academic Services Support Committee organized the 1st Workshop "Improve teaching and training efficiency with WebEx". Ms. Porta Boonyatearana, Head of Corporate Communications, Ms. Orrawan Kumdee, Graduate Studies Unit conducted the workshop to enhance the knowledge skills for online teaching and academic services. The event was held at Sa Bua Room (109), Population and Social Research Institute, Mahidol University.

view more

August 6, 2020
Concept of Zero Waste
IPSR, led by Asst. Prof. Dr. Malee Sunpuwan, Deputy Director for Academic Affairs, welcome Thai Wacoal Public Company Limited CSR team to receive an old-bra donation. The bra will be disposed properly under the concept of Zero Waste.

view more

August 4, 2020
The 34th anniversary of the establishment of Mahidol University Library and Knowledge Center
Ms. Penpimon Kongmon, IPSR Chief Librarian gave the donation on Giving to Mahidol Libraries project on the occasion of the 34th anniversary of the establishment of Mahidol University Library and Knowledge Center.

view more

August 4, 2020
SDGs-VISIT
IPSR welcomed Assoc. Prof. Kitikorn Charmondusit,Acting Vice President for Environment and Sustainable Development and working group on the occasion to follow up on the SDGs-VISIT for the year 2020, in accordance with Criteria 17, Sustainable Development Goals (17 SDGs) organized by the United Nations. IPSR Presented information on creating a Sustainable Web page in order to prepare for Mahidol University to participate in the THE Impact Ranking 2021. The event was held at Sa Bua Room (109), Institute for Population and Social Research Mahidol University Salaya.

view more

July 29, 2020
The 30th Annual Research and Teaching Seminar for 2020
IPSR Director, Assoc. Prof.Aree Jampaklay, IPSR faculty members, IPSR researchers and staff attended The 30th Annual Research and Teaching Seminar for 2020. The aims of the seminar are to improve the quality of research, training and teaching to be highly effective, raise standards and be more accepted nationally and internationally. The event was held at room 101, IPSR.

view more

July 24, 2020
Celebrate the auspicious occasion of the Royal Birthday of His Majesty King Maha Vajiralongkorn
On July 23, 2020, Assistant Professor Charamporn Holumyong, Deputy Director for Administration, along with IPSR staff joined a tribute-paying ceremony to celebrate the auspicious occasion of the Royal Birthday of His Majesty King Maha Vajiralongkorn. The ceremony was organized on the ground floor of the Office of President, Mahdiol University, Salaya Campus.

view more

July 24, 2020
The 30th Research and Teaching Management Development Seminar
IPSR Director, Assoc. Prof.Aree Jampaklay, IPSR faculty members, IPSR researchers and staff attended the 30th Research and Teaching Management Development Seminar. The event was held at room 109, IPSR.

view more

July 23, 2020
The Webinar on Asian Families Amid the COVID-19 Pandemic
Asian Population Association in collaboration with Centre for Family and Population Research, National University of Singapore organized the Webinar on “Asian Families Amid the COVID-19 Pandemic”. IPSR Director, Assoc. Prof.Aree Jampaklay was invited to present the research on “What happens to families left behind during the COVID-19 pandemic? The case of Thailand”.

view more

July 17, 2020
Active School Thailand
Asst.Prof. Dr.Piyawat Katewongsa, the project leader of Active School Thailand presented Active School Thailand to Mahidol University Executives Board. The project is funded by the Division of Planning, Office of The President, Mahidol University.

view more

July 14, 2020
The 11th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences
Professor Dr. Sathirakorn Pongpanich, Dean of College of Public Health Sciences Chulalongkorn University, Assoc. Prof. Dr. Aree Jampaklay, Director of the Institute for Population and Social Research, and Asst.Prof.Dr.Phudit Tejativaddhana, Director of ASEAN Institute for Health Development(AIHD) gave the opening speech for the consortium between the three agencies that are WHOCC at the international conference “The 11th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences”.

view more

July 14, 2020
Oral Presentation for the Distinguished Thesis Awards, Fiscal Year 2020
IPSR students in Ph.D. Program in Demography (International Program) gave an Oral Presentation for the Distinguished Thesis Awards, Fiscal Year 2020. MISS DYAH ANANTALIA WIDYASTARI: EARLY CHILDBEARING AND ITS CONSEQUENCES ON FERTILITY BEHAVIOR AND SOCIOECONOMIC CHARACTERISTICS OF INDONESIAN WOMEN Mr.Nara Khamkhom: GENDER AND REMITTANCES AMONG MIGRANTS FROM CAMBODIA, LAO PDR AND MYANMAR: DESTINATION AND COUNTRY OF ORIGIN'S PERSPECTIVES

view more

July 13, 2020
Training on Systematic Review
Dr. Nucharaporn Liangruenrom gave training on "Review of literature to develop administration work to research" organized by R2R: Routine to Research to enhance the capacity of researchers, supporting personnel and students. The event was held at Sra Bua Room (109), Institute for Population and Social Research, Mahidol University.

view more

July 3, 2020
The 24th anniversary of the establishment of College of Sports Science and Technology,Mahidol University
Assistant Professor Piyawat Katewongsa and Ms.Ploychompoo Sukustit, IPSR Executive Secretary gave scholarship on the occasion of the 24th anniversary of the establishment of College of Sports Science and Technology, Mahidol University.

view more

July 1, 2020
MOU with the Border Patrol Police
Prof. Banchong Mahaisavariya, M.D., Acting President of Mahidol University, Police Major General Napol Boonprasit, The Border Patrol Police Director, Associate Professor Aree Jampaklay, IPSR Director and Assoc.Prof. Sirinan Kittisuksathit, the Director of Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS, Institute for Population and Social Research, Mahidol University signed an MOU to explore the happiness of personnel under the Border Patrol Police. The event was held at Sra Bua Room (109), IPSR.

view more

June 25, 2020
Thailand Physical Activity Knowledge Development Centre : TPAK
Mahidol University is collaborating with Thai Health Promotion Foundation and networks opened Thailand Physical Activity Knowledge Development Centre: TPAK, Institute for Population and Social Research, Mahidol University for the public.

view more

June 25, 2020
Research club
Niphon Darawuttimaprakorn, IPSR researcher organized the Research club activity as a forum to exchange knowledge among staff. The training topic is "Creating online questionnaires with Google forms". The event was held at Computer Room, 3rd floor, Institute for Population and Social Research, Mahidol University

view more

June 24, 2020
MU AUN-QA ASSESSMENT 3.0
IPSR welcomes Assoc.Prof.Dr. Yingyot Chiaravutthi (MUIC), Chairman of the Audit and Asst.Prof.Dr. Nattapol Tangsuphoom (Institute of Nutrition) Member of the Assessment Committee on Quality Assessment (MU AUN-QA ASSESSMENT 3.0) of the Master of Arts Program in Population and Sexual Health and Reproductive Health (International Program), Mahidol University.

view more

June 22, 2020
New Normal of Family Face with COVID-19
Assoc.Prof. Sirinan Kittisuksathit, the Director of Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS, Institute for Population and Social Research, Mahidol University gave phone interview on NBT Channel Thailand.

view more

June 16, 2020
New Normal for Thai Children: Press Release
Asst.Prof. Dr. Piyawat Katewongsa, Head of Thailand Physical Activity Knowledge Development Centre: TPAK, Institute for Population and Social Research, Mahidol University joined “New Normal for Thai Children" Press Release.

view more

June 16, 2020
EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence
Associate Professor Dr. Aree Jampaklay, director of the Institute for Population and Social Research and IPSR staff welcomed MU EdPEx Assessor Committee for internal educational quality assurance for 2020 under the rule of Educational Criteria for Performance Excellence (EdPEx), led by Assoc. Prof. Dr. Kittisak Yokthongwattana. The event was held at room 109, IPSR.

view more

June 12, 2020
Thai Health Report 2020 Forum
Institute for Population and Social Research Mahidol University in collaboration with the Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) organized Thai Health Report 2020 Forum.

view more

June 12, 2020
Thai.care online seminar
Thai.care organized the online seminar on the third phase of easing lockdown. Assoc. Prof.Aree Jampaklay, IPSR Director and Asst.Prof. Dr. Piyawat Katewongsa, Head of Thailand Physical Activity Knowledge Development Centre: TPAK, Institute for Population and Social Research, Mahidol University joined the talk on “Work from Home: how to Work and finance."

view more

June 7, 2020
Online forum for Happy Family Talks: Happy Families, Happy workers, Happy Workplaces against the Covid-19 Crisis
Institute for Population and Social Research Mahidol University in collaboration with the Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) hosted an online forum for Happy Family Talks: Happy Families, Happy workers, Happy Workplaces against the Covid-19 Crisis: "Family Situation with the New Normal, New Life Style after Covid-19"

view more

June 4, 2020
Collaboration between TRIS Academy of Management and the Institute for Population and Social Research
Assoc.Prof. Sirinan Kittisuksathit, the Director of Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS, Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Assistant Professor Charamporn Holumyong, Deputy Director for Administration and Assistant Professor Chalermpol Chamchan had a meeting with Dr.Suradej Jongwannasiri, Head of TRIS Academy of Management and team in order to discuss ways of cooperation and collaboration between TRIS Academy of Management and the Institute for Population and Social Research, Mahidol University. The event was held at Sra Bua Room (109), IPSR.

view more

June 4, 2020
Exploring the happiness of personnel under the Border Patrol Police.
The Border Patrol Police administrative and Senior Manager for Learning and Development, Bumrungrad Hospital had a meeting with Assoc.Prof. Sirinan Kittisuksathit, the Director of Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS, Institute for Population and Social Research, Mahidol University and team to discuss ways to cooperate and explore the happiness of personnel under the Border Patrol Police. The event was held at Sra Bua Room (109), IPSR.

view more

May 20, 2020
Thai.care online platform
Asst.Prof. Dr. Piyawat Katewongsa, Head of Thailand Phsical Activity Knowledge Development Centre: TPAK, Institute for Population and Social Research, Mahidol University has joined forces with health authorities and related sectors to develop the Thai.care online platform, to create understanding between businesses and customers, promoting care by both businesses and customers through feedback to improve products and services, as well as promoting social responsibility.

view more

May 12, 2020
IPSR donated 80,000 Baht to victims of COVID-19
Institute for Population and Social Research (IPSR) would like to express sincere thanks to all donors for their donations to vulnerable people hugely affected by COVID-19. Totally, we have received 80,000 Baht (40,000 Baht from staff and students and 40,000 Baht from IPSR). All donations will go to the Labour Rights Protection Network (LPN) and Taejai.com.

view more

March 13-16, 2020
Interviewers Training
Assoc.Prof.Dr. Sureeporn Punpueng, project leader and team organized Interviewers Training for project "The development of operational guidelines for managing social and health data sets of people in each district of Bangkok". The event was held at room 109, IPSR.

view more

March 11, 2020
Faculty of Pharmacy, Mahidol University gives hand sanitizer alcohol products
Prof. Banchong Mahaisavariya, Acting President of Mahidol University and Mahidol University Executives received 500 bottles of 300 ml of hand sanitizing alcohol from Associate Professor Dr. Suwatana Chulawatana Dean, Faculty of Pharmacy.

view more

March 11, 2020
IPSR hosted the Human Resource Administration Committee and Mahidol University Committee Conference no. 5/2020
IPSR hosted the Human Resource Administration Committee and Mahidol University Committee Conference no. 5/2020 at Prof. Em. Natee Rakpolmuang Conference Room, 5th Floor, the Office of the President Building, Salaya Campus.

view more

March 5, 2020
Welcome staff from Archive and Museum Division, Mahidol University Library and Knowledge Center
Ms. Porta Boonyatearana, Head of Organization Communication Section welcomed staff from Archive and Museum Division, Mahidol University Library and Knowledge Center on the occasion of visiting IPSR and public relations for archival work and understand the document, archives. The event was held at room 322, IPSR.

view more

March 5, 2020
A meeting with UNFPA executives to organize the 5th APA Conference 2020
Associate Professor Dr. Aree Jampaklay, director of the Institute for Population and Social Research and Executive Secretary of the Asian Population Association (APA), together with Professor Aris Ananta, President of the APA and the delegation met with Mr. Björn Andersson, Regional Director, UNFPA Asia and the Pacific and Dr. Annette Sachs Robertson, Deputy Regional Director and Dr. Christophe Le France, Technical Adviser on Population and Development to request support from the UNFPA to organize the 5th APA Conference 2020. The event was held at UN building, Bangkok.

view more

March 4-9, 2020
Workshop on Small Area Estimation with R
Project to estimate the number of children with overweight and obesity in Thailand in the future, led by Asst. Prof. Dr. Jongjit Rittirong, organized a workshop on Small Area Estimation with R for the institute's faculty members and students. Dr. John Bryant from Bayesian Demography Ltd, New Zealand was also the guest speaker. The event was held at room 323, IPSR.

view more

March 4, 2020
Welcome Professor Aris Ananta, President of Asian Population Association
Assoc. Prof.Aree Jampaklay, IPSR Director and Executive Secretary of Asian Population Association and team welcomed Professor Aris Ananta, president of Asian Population Association who come to attend the meeting to prepare for the 5th APA International Conference. The event was held at room Leelawadee, IPSR.

view more

March 2, 2020
51st Anniversary of Royal Bestowal of Mahidol University’s Name and 132nd Anniversary of Mahidol University
IPSR led by Assistant Professor Charamporn Holumyong, Deputy Director for Administration and Assistant Professor Malee Sunpuwan, Deputy Director for Academic Affairs presented in the Wreath Laying Ceremony on "51st Anniversary of Royal Bestowal of Mahidol University’s Name and 132nd Anniversary of Mahidol University" in remembrance of Prince of Songkhla. The event was held at Office of President, Mahidol University.

view more

February 27-29, 2020
The 39th Human Resource Development Seminar
IPSR organized the 39th Human Resource Development Seminar under the theme "Step Forward to the 50th IPSR's Anniversary" to strengthen unity and having common goals and having a good attitude towards oneself. The event was held at Ravindra Beach Resort and Spa.

view more

February 25-26, 2020
The Meeting of the Scientific Committee (SAC) of UNESCO MOST Programme
Associate Professor Rossarin Gray attended thé Meeting of thé Scientific Committee (SAC) of UNESCO's Intergovernmental Programme for thé Management of Social Transformations (MOST) at UNESCO Headquarters in Paris, France, 25 and 26 February 2020.

view more

February 14, 2020
MOU between Mahidol University and Faculty of Science, University of Western Australia
Assoc. Prof. Dr. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Acting Vice President for International Relations and Corporate Communication together with Assoc. Prof. Palangpon Kongsaeree, Dean, Faculty of Science welcomed Prof. Tony O'Donnell, Executive Dean, Faculty of Science, University of Western Australia, Australia, to the official signing ceremony of a Memorandum of Understanding between Mahidol University and Faculty of Science, University of Western Australia. On this occasion, Prof. Tony O'Donnell had the opportunity to discuss future areas of collaboration with Asst. Prof. Piyawat Katewongsa, Institute of Population and Social Research. This event took place at Chalermprakiat Building, Faculty of Science, Mahidol University, Phaya Thai Campus.

view more

February 14, 2020
AGRUMIG Project
IPSR Director, Assoc. Prof.Aree Jampaklay and Assistant Professor Teeranong Sakulsri welcomed Dr. Harald Sterly and Mr.Sopon Naruchaikusol on the meeting to develop collaborative research in Migration governance and agricultural and rural change in “home” communities, University of Vienna, Austria (AGRUMIG Project). The event was held at IPSR.

view more

February 14, 2020
IPSR Joins Mahidol Games 2020 Parade
IPSR joined the Mahidol Games 2020 parade (with its theme, “Love @Mahidol Games 2020”) at the university’s soccer field in the Salaya campus.

view more

February 8, 2020
Active Recruitment 2020
Assistant Professor Wakako Takeda attended On-site Interview and Active Recruitment 2020 in Myanmar, organized by the Faculty of Graduate Studies.

view more

February 13, 2020
New IPSR Director
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray with faculty and staff members congratulated to Assoc. Prof.Aree Jampaklay on her appointment as the new IPSR Director.

view more

February 13, 2020
Congratulations
IPSR Director, Assoc. Prof. Rossarin Gray congratulated Emeritus Prof. Pramote Prasartkul for being appointed as members of Chandrakasem Rajabhat University council and members of the Office of the Royal Society.

view more

February 7, 2020
IPSR research projects
Assistant Professor Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations organized a seminar to introduce IPSR research projects which are useful for thesis, research, and assignments in the classroom.

view more

February 6, 2020
Welcomed Professor Dr. Tae Yoon Park from the Graduate School of Education, Yonsei University, Korea
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, together with Assist. Dr. Teeranong Sakulsri welcomed Professor Dr. Tae Yoon Park from the Graduate School of Education, Yonsei University, Korea. The meeting was aimed to develop cooperation in research on population and environment in the future. The event was held at Leelawadee Meeting Room, 4th floor, Institute for Population and Social Research, Mahidol University.

view more

2020 Active Living Conference on Innovation and Imagination in Active Living
Assoc. Prof. Yothin Sawangdee, Asst. Prof. Piyawat Ketwongsa, Dr. Dyah Anantalia Widyastari and Mr. Danusorn Photharin attended the 2020 Active Living Conference on Innovation and Imagination in Active Living with the presentation of 4 academic posters in Orlando, Florida, USA, during 2-5 February 2020.

view more

January 30, 2020
PMAC 2020 World Art Contest under the theme “Universal Health Coverage”
Emeritus Prof. Dr. Churnrurtai Kanchanachitra. Chief Secretariat, International Organizing Committee, Prince Mahidol Award Conference gave the award to the winners of paintings, drawings and photos for PMAC 2020 World Art Contest under the theme “Universal Health Coverage”. The event was held at Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld.

view more

January 28, 2020
Global Evaluation and Monitoring Network for Health (GEMNet-Health)
PSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Assistant Professor Pojjana Hunchangsith, Associate Professor Amara Soonthorndhada and Assistant Professor Manasigan Kanchanachitra welcomed Associate Professor Dr. Justice Nonvignon - Department of Health Policy, Planning and Management (HPPM), School of Public Health, College of Health Sciences, University of Ghana, Chair, Global Evaluation and Monitoring Network for Health (GEMNet-Health) on the opportunity to host cooperation meeting of network members for the future GEMNet-Health meeting. The event was held at room 403, IPSR.

view more

January 24-26, 2020
Active Recruitment and On-site Interview in Jakarta
Prof. Patama Vapattanawong and Ms. Orrawan Kumdee joined Active Recruitment and On-site Interview from Mahidol University for Master's and Doctoral Programs in Jakarta on 25 January, 2020.

view more

January 22-26, 2020
Cooperation in promoting sports and physical activities in ASEAN countries
Mr.Panya Choolert, Thai Active Child Program (THAI-ACP) project leader and Assistant Professor Piyawat Katewongsa (IPSR-TPAK) presented the results and attended the meeting to discuss ways to build cooperation in promoting sports and physical activities in ASEAN countries with the Japan Sport Association between 22-26 January 2019 in Tokyo, Japan.

view more

January 10 - April 10, 2020
The National Chiao Tung University Research Project
Associate Professor Dr. Sudarat Musikawong, co-author of the research with the National Chiao Tung University Research Project: "Broker & Employer Practices and Working Conditions: Foreign Migrant Workers in Taiwan" at National Chiao Tung University, Republic of China (Taiwan).

view more

January 10, 2020
PhD Students Presenting the Thesis Topic
Assoc. Prof. Dr. Sureeporn Punpuing, together with faculty of Institute for Population and Social Research welcomes Dr. Viroj Tangcharoensathien and colleagues from International Health Policy Program (IHPP) on the opportunity to participate in and listen to and advise the PhD students in Demography (International Program) in presenting the thesis topic at Sra Bua Room (109), Institute for Population and Social Research. Mahidol University

view more

December 25, 2019
Mahidol University Council Visit
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and Administrative team welcomed Clinical Prof. Emeritus Piyasakol Sakolsatayadorn, Chair, and members of the Mahidol University Council and Mahidol University executives on Council Visit. The event was held in room 101, IPSR.

view more

December 25, 2019
IPSR Happy New Year Party 2020
IPSR held the 2020 New Year Party. In the morning was the sport event and in the evening was entertained by presentations of awards and gifts, and games.

view more

December 16-20, 2019
Study tour in Chiangrai and Chiangmai
Lect.Sarunya Sujaritpong, Assistant Professor Piyawat Katewongsa and Asst. Prof. Dr. Marc Voelker took students of M.A. Program in Population and Sexual and Reproductive Health (International Program)and Ph.D. Program in Demography (International Program) for a study tour in Chiangrai and Chiangmai.

view more

December 13, 2019
The 50th anniversary of the establishment of Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and Assistant Professor Umaporn Pattaravanich, Deputy Director for Administration and Environment gave scholarship on the occasion of the 50th anniversary of the establishment of Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University.

view more

December 13-14, 2019
IPSR-CSR donated office stationery and recycled documents
IPSR-CSR donated office stationery to Khok Yai Ket School, Uthong District, Suphan Buri Province, to develop students to have computer literacy. IPSR-CSR also gave old documents to Papers Recycle Service Center, Asia Green Corporation Company Limited, to bring all the documents to be crushed and destroyed by large machines. Then boiled for destruction for 100% recycling for the next paper production.

view more

December 11, 2019
Academic Cooperation
Dr. Rossarin Gray, Director, Institute for Population and Social Research (IPSR), IPSR research team and College of Sports Science and Technology welcome Dr. Obuchi and Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology (TMIG) and Japan International Cooperation Agency (JICA) study team to discuss about the possibility of academic cooperation after JICA project between MU and Japan side at room Srabua (109), IPSR, Mahidol University.

view more

December 9, 2019
International Anti – Corruption Day
IPSR attended the International Anti – Corruption Day event. The event was held at Office of President, Mahidol University.

view more

December 5-8, 2019
The Second Pre-Institute meeting of the CHCI Global Humanities Institute 2020
Assistant Professor Suchada Thaweesit attended The Second Pre-Institute meeting of the CHCI Global Humanities Institute 2020 for academic collaboration at Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.

view more

December 5-6, 2019
XI International Scientific and Practical Forum
Assistant Professor Chalermpol Chamchan attended the XI International Scientific and Practical Forum “Migration bridges in Eurasia: New approaches to the formation of migration policy on behalf of the sustainable development” and gave oral presentation on the topic Cross-border migrant children: Child rearing, access to health services and education in a Special Economic Zone (SEZ) of Thailand at Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University), Moscow, Russian Federation.

view more

December 4, 2019
The Research Forum : Publication & International Funding
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Faculty Members, and IPSR staff welcomed Assoc. Prof. Thomas E. Guadamuz to give a special talk on The Research Forum: Publication & International Funding. This session focuses on strategies and tips to produce quality publications as well as to tap notable international research grants. These two issues are closely interrelated and induce each other. Dr.Guadamus currently serves as the Acting Assistant to the President for Research and Scientific Affairs, and Associate Dean for Research and International Relations of the Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University. He has extensive experiences as a grantee of many international funds. He also prolifically produce publications and maintains an impressive h-index.

view more

December 2-3, 2019
International Conference on Resources and Human Mobility
Assistant Professor Teeranong Sakulsri attended International Conference on Resources and Human Mobility Jointly organized by MUIC and Chiba University, Japan and gave an oral presentation on the topic of Challenges for labor migrants in Thailand with the new regulations: A case study of agro-based workers. The event was held at MUIC.

view more

November 29, 2019
IPSR-CSR donated the old computers and recycled documents
IPSR-CSR donated the old computers to Khok Yai Ket School, Uthong District, Suphan Buri Province, to develop students to have computer literacy. IPSR-CSR also gave old documents to Papers Recycle Service Center, Asia Green Corporation Company Limited, to bring all the documents to be crushed and destroyed by large machines. Then boiled for destruction for 100% recycling for the next paper production.

view more

November 26, 2019
IPSR oganized the presentation of scholarships and educational equipment to students and schools in Puttamonthon District
IPSR organized 48th Anniversary of the Establishment of the Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University. On this occasion, we organized the presentation of scholarships and educational equipment to students and schools in Puttamonthon District, Nakhon Pathom. The scholarship presentation has been organized for many years consecutively as part of IPSR’s corporate social responsibility efforts. For this year, the selected schools are 1. Watsuwannaram School 2. Watsalawan School 3. Mahasawat School 4. Banklongyong School 5. Boonyasrisawa School 6. Banklongswangarom School 7. Watmaklier School

view more

November 26, 2019
Meeting to listen to comments on ways to collect LGBT data
Assoc. Prof. Dr. Krittaya Achavanitkul, President of the Society for Population and Social Researchers and a group held a meeting to listen to comments on ways to collect LGBT data.

view more

November 25, 2019
Welcome Prof. Dr. Abdul Wahed Wasiq, President of Kandahar University, Afghanistan
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Faculty Members, and IPSR staff welcomed Prof. Dr. Abdul Wahed Wasiq, President of Kandahar University, Afghanistan. Both sides agreed to strengthen collaboration in many aspects, especially in academic collaboration, research collaboration, and training. The event was held at room 406, IPSR.

view more

November 25, 2019
Development of operational guidelines for the management of social and health data in Bangkok
IPSR led by Associate Professor Dr. Sureeporn Punpuing, Head of Project "Development of operational guidelines for the management of social and health data in Bangkok" welcomed Ms. Waranya Sukwong, Ms. Achara Tannung, and Miss Duean Un-Tip, officer of Division of Policy and Academic Statistics, National Statistical Office. In honor of being the guest speaker in the meeting on "Random Sampling Weighting and improving the enumeration zone map (EA) for data collection in Bangkok ". The event was held at Rajavadee Meeting Room (326), 3rd floor, Population and Social Research Institute. Mahidol University.

view more

November 25, 2019
E-Registration
Deputy Director for Academic Affairs, Assistant Professor Pojjana Hunchangsith welcomed Dr. Noppadol Wanichworanant Deputy Dean for Digital Technology Management, Faculty of Graduate Studies. He introduced and demonstrated the new registration system (E-Registration) of the Graduate School to faculty members, students, and academic officers. The event was held at the computer room, 3rd floor, Institute for Population and Social Research, Mahidol University

view more

November 22, 2019
3rd Conference on Research Funding from University Income
Associate Professor Aree Jampaklay, Ms. Kanya Apipornchaisakul and Ms. Kanchana Thianlai attended the 3rd conference on research funding from university income. The event was held at room 101, IPSR.

view more

November 22, 2019
The 2019 National Population Conference
Thai Population Association affiliated with the College of Population Studies – Chulalongkorn University organized The 2019 National Population Conference. The event was held at Tawana Bangkok Hotel.

view more

November 19, 2019
Performance Agreement (PA-Visit) year 2020
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Administrative Board, Faculty Members and IPSR staff welcomed Prof. Banchong Mahaisavariya, M.D., Acting President of Mahidol University and team on the occasion of visit and follow up with Performance Agreement (PA-Visit) year 2020. The event was held at room 101, IPSR

view more

November 18, 2019
National Conference on Migrant Health
Institute for Population and Social Research, Mahidol University, led by Assoc. Prof. Dr. Sureeporn Punpuing, the director of Mahidol Migration Center along with the faculty members, researchers and students attended the conference and presented the work in National Conference on Migrant Health. Asst. Prof. Dr. Chalermpol Chamchan invited to conduct the discussion on "Health and health service systems for migrant workers". This conference was organized by the Health Systems Research Institute (HSRI) under the cooperation between the World Health Organization and the Thai government (WHO-RTG CountryCooperation Strategy: CCS) with network partners In order to exchange knowledge among institutions that conduct research on multinational populations on issues relevant to the current situation. The event was held at the Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok.

view more

November 18, 2019
Welcome the Department of Mathematics, Burapha University
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Faculty Members and IPSR staff welcomed the Department of Mathematics, Burapha University, in order to learn about using statistics in research. The event was held at room 109, IPSR.

view more

November 14, 2019
48th Anniversary of the Establishment of the Institute for Population and Social Research
IPSR organized 48th Anniversary of the Establishment of the Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University. On the anniversary day, we had Buddhist ritual, organized the presentation of scholarships and educational equipment to students and schools in Puttamonthon District, Nakhon Pathom. The scholarship presentation has been organized for many years consecutively as part of IPSR’s corporate social responsibility efforts. The event was held at room 101, IPSR.

view more

November 12-14, 2019
The Nairobi Summit on ICPD 25
Assistant Professor Suchada Thaweesit attended The Nairobi Summit on ICPD 25: Accelerating the Promise at Kenyatta International Convention Centre, Nairobi, Kenya.

view more

November 11-12, 2019
Demographic Aspects of Human Wellbeing Conference
Associate Professor Sureeporn Punpuing, Assistant Professor Malee Sunpuwan, Ms. Saowapak Suksinchai and Ms. Sirinya Kaikeaw attended the conference on Demographic Aspects of Human Wellbeing. Associate Professor Sureeporn Punpuing also gave poster presentation on Health Expectancy Among Older People in Thailand at Vienna University of Economics and Business, Vienna, Austria.

view more

November 8, 2019
Happy University Challenge
IPSR organized the Happy University Challenge seminar at Magic room, Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok. It was honored to have Assoc. Prof. Thanya Subhadrabandhu, M.D., Acting Vice President of Mahidol University as the chairman. The following activities were provided in the event as well: Executive forum under the topic “Happy University: the Challenge of Happy University: How do we achieve it together?” by Mahidol University Happy University Exhibition Purchasing happiness by using “HU” (Happy University Dollar) at the Happy Market.

view more

November 6, 2019
Ageing Popution: Cause and Consequence
Associate Professor Yothin Sawangdee was invited to be lecturer on the topic of Ageing Popution: Cause and Consequence for researchers at Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro (UNDIP) and the topic of Survival Analysis with longitudinal data at School of Public Health, UNDIP, Indonesia.

view more

October 31, 2019
Where do teen mothers live in Thailand?
UNFPA Thailand organized the seminar on the topic Where are adolescent mothers in Thailand? Launch of GIS data of adolescent mothers for planning and evaluating the solution of adolescent pregnancy in Thailand. Assistant Professor Manasigan Kanchanachitra also gave a talk on "How did we get the data about teen mothers". The event was held at The Ambassador Hotel, Bangkok. More information : https://thailand.unfpa.org/en/Thai-teen-mothers

view more

October 30-31, 2019
The 4th Family Policy Experts Meeting in the Asia-Pacific Region
Associate Professor Sureeporn Punpuing attended The 4th Family Policy Experts Meeting in the Asia-Pacific Region and gave oral presentation on Family Database and Family Policy Changes of Thailand at Seoul Garden Hotel, Seoul, South Korea

view more

October 27, 2019
The ‘Z’cenario planning workshop for the Generation Z-Alpha
The Child Ecology of Thai Z-Alpha Generation project organized The ‘Z’cenario planning workshop for the Generation Z-Alpha. There were more than 60 executives from government agencies, private sector, academics and new generations attended this meeting at the Mercure Bangkok Siam Hotel.

view more

October 23-27, 2019
The 11th Asia/Oceania Congress of Gerontology and Geriatrics 2019
Asst. Prof. Sutthida Chuanwan, Ms. Kanya Apipornchaisakul, Ms. Kanchana Thianlai and Ms. Phattraporn Tasingh attended The 11th Asia/Oceania Congress of Gerontology and Geriatrics 2019 at Taipei International Convention Center, Taipei, Taiwan. Asst. Prof. Sutthida Chuanwan gave oral presentation on Healthy life expectancy in Thailand. Ms. Kanya Apipornchaisakul, Ms. Kanchana Thianlai and Ms. Phattraporn Tasingh gave poster presentation on Living arrangements among the Thai older persons in vulnerable household.

view more

October 17-18, 2019
International Conference for Commemoration, the 40th Anniversary of BUMA Democracy Uprising
Associate Professor Sudarat Musikawong attened International Conference for Commemoration, the 40th Anniversary of BUMA Democracy Uprising and gave Oral presentation on the topic "Erasure of people’s history ensures a nation without democracy" at Kyungnam University, Changwon, South Korea.

view more

October 17- November 2, 2019
Research meeting on migration for education in Republic of Kazakhstan
Associate Professor Aree Jampaklay attended a research meeting on migration for education and gave oral presentation on Educational Migration on Thailand at Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Republic of Kazakhstan.

view more

October 16-17, 2019
National Consultation to prepare the draft law for the elderly in Laos
Lect. Napaphat Satchanawakul attended National Consultation to prepare the draft law for the elderly in Laos at the Ministry of Labor and Social Welfare, Vientiane, Lao People's Democratic Republic.

view more

October 14-18, 2019
Network of education and research with Nanjing University of Posts and Telecommunications
Associate Professor Rossarin Gray, Director, Assistant Professor Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations, Assistant Professor Suchada Thaweesit and Assistant Professor Jongjit Rittirong attended the meeting to create a network of education and research at Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing, China (PRC).

view more

October 11, 2019
Remembering for the late King Bhumibol Adulyadej
IPSR by Ploychompoo Sukustit, Executive Secretary and IPSR staff attended chanting and alms-giving ceremony on occasion of remembering for the late King Bhumibol Adulyadej. The event was held at Office of President, Mahidol University.

view more

October 10-11, 2019
Peer Review Meeting of Contributors
Associate Professor Tawanchai Jirapramukpitak, MD attended Peer Review Meeting of Contributors for the Global Report on Healthy Aging at WHO Headquarters, Geneva, Switzerland.

view more

October 9, 2019
In-house seminar " Study of Thai vegetable and fruit eating behavior"
Lect. Sirinya Phulkerd and Ms Chanchida Ngam-urairat, a campaigner on vegetable and fruit eating activities presented the results of a study on the eating behavior of vegetables and fruits of Thai people. The event was held at room 109, IPSR.

view more

October 1, 2019
Welcomed Utah State Senate and staffs from University of Utah, USA
IPSR Director, Assoc. Prof. Dr. Rossarin Gray and faculty members welcomed Mr. Keith Grover, Senator, Utah State Senate 2. Mr. Jason Perry, Director, Hinckley Institute of Politics and Vice President for Government Relations, University of Utah and 3. Ms. Jean Oh, Managing Director, Global Internships, Hinckley Institute, University of Utah, USA on their visit to IPSR to discuss academic collaboration with IPSR at Srabua Room (109), IPSR.

view more

September 30, 2019
Thesis support fund by Population and Social Research Development Foundation
Professor Emeritus Dr. Pramote Prasartkul, president of Population and Social Research Development Foundation gave support funds for thesis work of Mr. Komkrit Tapianthong, graduate students in M.A. Program in Population and Social Research (Thai Program). The event was held at Sra Bua Room (109), IPSR.

view more

September 30, 2019
Congraulations new graduates of 2018 Academic Year
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray, faculty members and graduate program staffs congratulated new graduates of 2018 Academic Year. The event was held at room 109, IPSR.

view more

September 26, 2019
Wai Kru Ceremony 2019
IPSR student activity committee of academic year 2019 held Wai Kru Ceremony on September 26, 2019. The event was held at room 109, IPSR. Wai Kru is a Thai ritual in which students pay respects to their teachers in order to express their gratitude and formalize the student–teacher relationship.

view more

September 25, 2019
Retirement Ceremony 2019
IPSR organized Retirement Ceremony for Professor Churnrurtai Kanchanachitra, Mrs.Kornitha Sari and Mr.Sarayut Sakultantimetha (resign). The event was held at room 109, IPSR.

view more

September 24-26, 2019
A Sex Work Research Workshop within the Project of Rethinking Migrant Sex Work for Reducing the Harm of Globalization
Associate Professor Sureeporn Punpuing and Niphon Darawuttimaprakorn, IPSR researcher attended the seminar on "A Sex Work Research Workshop within the Project of Rethinking Migrant Sex Work for Reducing the Harm of Globalization" at Kobe University, Japan

view more

September 24, 2019
Mahidol Day 2019
Assistant Professor UmapornUmaporn Pattaravanich, Deputy Director for Administration and Environment, IPSR staffs and students presented in the Wreath Laying Ceremony on Mahidol Day in remembrance of Prince of Songkhla.

view more

September 24, 2019
โครงการ 50 ความดี 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดีกับโครงการของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการมอบปฏิทินเก่าให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี โดย งานสื่อสารองค์กร และ (2) โครงการ “สสส.-มหิดล-สมาคมกีฬาญี่ปุ่น” ผนึกกำลังเพื่อเด็ก โดย นายปัญญา ชูเลิศ และ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่รางวัลความดี ในโครงการ 50 ความดี 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการนำความรู้ความสามารถของตนไปก่อเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น เป็นงานจิตอาสาที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อสังคม ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

view more

September 21-23, 2019
Guest lecturer in Indonesia
Associate Professor Yothin Sawangdee was invited to be Guest lecturer on the topic of Skills and potential for researchers in technology analysis and the development and change of tourist cities in Indonesia. The event was held in Indonesia.

view more

September 20, 2019
A Public Discussion "Work-Without-Balance"
Asst. Prof.Manasigan Kanchanachitra was a speaker to talk about "What Thai people choose between working life and having children? How do they give meaning and importance to Work-Life Balance?" in a public discussion "Work-Without-Balance", organized by the Office of Health Promotion Fund and The101.world at the meeting room Kinnaree 2, Amari Don Mueang Airport hotel, Bangkok.

view more

September 19, 2019
Food Policy Meeting
Dr. Sirinya Phulkerd was invited to give a presentation on Childhood Overweight and Obesity Policy Research Project at Food Policy Meeting at Deakin University, Melbourne Australia. She also participated in an inaugural meeting of a cross-country project entitled 'Governing harmful commodities: the cases of ultra-processed foods' at School of Regulation and Global Governance (RegNet), Australian National University, Canberra between September 24-27, 2019. This meeting brought all country principle investigators and policy experts from Australia, Thailand (Dr Phulkerd as country's principle investigator), Fiji and UK to discuss and plan for the next steps to take in the project.

view more

September 16-17, 2019
Advanced Routine to Happiness : Advanced R2H
Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Director of Thailand Happiness Centre, IPSR, Mahidol University and team organized Advanced Routine to Happiness : Advanced R2H workshop. The event was held at room 101, IPSR.

view more

September 16-22, 2019
Qualitative Methods in Evaluation of Public Health Programs
IPSR let by Lect.Dr. Dusita Phuengsamran and team together with the Global Evaluation and Monitoring Network (GEMNet Health) organized international workshop on “Qualitative Methods in Evaluation of Public Health Programs” between 16-22 September 2019 at Eastin Hotel Makkasan Bangkok.

view more

September 13-16, 2019
30 Years of Children’s Rights และ Green Templeton College Obesity Conference
Assistant Professor Piyawat Katewongsa attended the seminar on 30 Years of Children’s Rights and Green Templeton College Obesity Conference at King’s College London, UK.

view more

September 13, 2019
Training for Quality Plus Estate International Company Limited Employees
Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Director of Thailand Happiness Centre, IPSR, Mahidol University and team organized the training for Quality Plus Estate International Company Limited employees. The event was held at room 101, IPSR.

view more

September 11, 2019
IPSR E-Office system
Ms. Ploychompoo Sukustit, IPSR Executive Secretary welcomed Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University in order to learn about IPSR E-Office system. The event was held at room 324, IPSR.

view more

September 10-12, 2019
APA Council Committee Meeting
Assoc. Prof. Rossarin Gray, IPSR Director and Executive Secretary of Asian Population Association (APA) and Prof. Aris Ananta, President of Asian Population Association (APA) attended APA Council Committee Meeting at Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia.

view more

September 10-14, 2019
APA site visit for the 5th Asian Population Association Conference in 2020
Assoc. Prof. Rossarin Gray, IPSR Director and Executive Secretary of Asian Population Association (APA) and Ms. Saowapak Suksinchai joined APA site visit for the 5th Asian Population Association Conference in 2020. Assoc. Prof. Rossarin Gray also gave special lecture on Health Care Services in an Ageing Society” in the Summer Course on Ethics and Applied Philosophy at University Gadjah Mada, Indonesia.

view more

September 9-13, 2019
Thai Coast: Coastal Vulnerability, Resilience and Adaptation in Thailand
Assistant Professor Chalermpol Chamchan attended Thai Coast: Coastal Vulnerability, Resilience and Adaptation in Thailand at Edge Hill University, UK.

view more

September 6, 2019
The Annual Training on Fire Prevention 2019
IPSR organized the annual training on fire prevention and practicing the use of fire extinguishers. The event was held at room 101.

view more

September 4-7, 2019
The 2019 International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS) Conference
Associate Professor Sirinan Kittisuksathit and researcher team attended and presented the research in The 2019 International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS) Conference, University of Granada, Spain.

view more

August 29, 2019
The 29th anniversary of the establishment of Faculty of Engineering, Mahidol University
Ms. Ploychompoo Sukustit, IPSR Executive Secretary, IPSR representative to give fruit basket on the occasion of the 29th anniversary of the establishment of Faculty of Engineering, Mahidol University.

view more

August 29, 2019
Congratulations to our graduates of the Master of Arts Program in Population and Sexual and Reproductive Health (International Program)
Congratulations to our graduates of the Master of Arts Program in Population and Sexual and Reproductive Health (International Program) academic year 2018. The event was held at Srabua room, IPSR.

view more

August 23, 2019
Orientation 2019
Prof. Dr. Patcharee Lertrit, (M.D.), Dean of the Faculty of Graduate Studies, Assoc.Prof. Rossarin Gray, IPSR Director, and IPSR administrative board and program committee held 2019 Academic Year Orientation of its graduate programs. The event was held at Srabua room, IPSR.

view more

August 23, 2019
Mahidol R-I-S-E NOW
IPSR participated in exhibitions showing research and innovation work at MAHIDOL R-I-S-E NOW (Mahidol University's Research and Innovation Special Exhibition) between 23-24 August 2019 at Faculty of Dentistry, Mahidol University by presented 2 research works, which are Active School and Healthy Workplace for All: Thailand Center for Happy Worker Studies (TCHS).

view more

August 21, 2019
Burden of Disease in Thailand
Deputy Director for Academic Affairs, Assistant Professor Pojjana Hunchangsith took 5 visitors from Health Information Division, Department of Public Health, Ministry of Health and Sports, the Republic of the Union of Myanmar who joined the training on the topic of “Burden of Disease and Cost-Effectiveness Analysis” to visit International Health Policy Program, Thailand Ministry of Public Health.

view more

August 19-30, 2019
Burden of Disease and Cost-Effectiveness Analysis Training
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray welcomed 5 visitors from Health Information Division, Department of Public Health, Ministry of Health and Sports, the Republic of the Union of Myanmar. The training on the topic of “Burden of Disease and Cost-Effectiveness Analysis” by Deputy Director for Academic Affairs, Assistant Professor Pojjana Hunchangsith sponsored by World Health Organization (WHO). The event was held at room 322, IPSR.

view more

August 15, 2019
IPSR E-Office system
Assistant Professor Dr. Umaporn Pattaravanich, Deputy Director for Administration and Environment and IPSR staffs welcomed Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University in order to learn about IPSR E-Office system. The IPSR E-Office system presentation was given by Ms.Nutchanundhporn Meesuwan. The event was held at room 326, IPSR.

view more

August 9, 2019
National Mother’s Day
Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebayavadi graciously presented the awards to the winners during the annual event to mark Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother's birthday on August 12, which is celebrated as National Mother’s Day. IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray, Chair of the 100-Year-Old Mothers, invited 100-Year-Old Mothers or “Century Mum”. Century Mum Awards – to honor mothers aged over 100 and the Outstanding Mum Award, to recognize and acknowledge outstanding contributions by mothers towards their children. The event was held at Mahidol University’s Office of the President Building at Salaya.

view more

August 8, 2019
100-Year-Old Mothers Press Conference
On the occasion of 2019 Mahidol-Mother’s Day held at Mahidol University’s Office of the President Building at Salaya, IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray, Chair of the 100-Year-Old Mothers held the press conference. The event was held at room 101, IPSR.

view more

August 7, 2019
The 22nd anniversary of the establishment of the College of Religious Studies, Mahidol University.
Ploychompoo Sukustit, IPSR Executive Secretary, IPSR representative to give scholarship on the occasion of the 22nd anniversary of the establishment of the College of Religious Studies, Mahidol University.

view more

August 1-2, 2019
The 7th University of Malaya Discourse and Society International Conference 2019
IPSR Students, Doctor of Philosophy in Population and Social Research (Thai Program) and Master of Arts in Population and Social Research (Thai Program), namely, Mr. Ditthapong Prasertpitoon, Mr. Suriya Klangrit, Ms.Putsorn Mingtaisong and Ms.Wanida Sukkun attended the conference and presented academic work at The 7th University of Malaya Discourse and Society International Conference 2019 (UMDS2019) on Discourse, Society and Interaction in Malaysia.

view more

July 31, 2019
The 33th anniversary of the establishment of the Mahidol University Library and Knowledge Center
Assistant Professor Umaporn Pattaravanich, Deputy Director for Administration and Environment attended the 33th anniversary of the establishment of the Mahidol University Library and Knowledge Center.

view more

July 26, 2019
Alms Offering Ceremony in Honor of His Majesty the King’s Birthday
IPSR staff attended Alms Offering Ceremony in Honor of His Majesty the King’s Birthday. The event was held at Office of President, Mahidol University.

view more

July 26, 2019
45th anniversary of the establishment of the Reserch Institute for Languages and Cultures of Asia
Assistant Professor Umaporn Pattaravanich, Deputy Director for Administration and Environment attended the 45th anniversary of the establishment of the Reserch Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University.

view more

July 25, 2019
The 10th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences
Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University, ASEAN Institute for Health Development (AIHD), Mahidol University and College of Public Health Sciences (CPHS), Chulalongkorn University organized the 10th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences. The event was held at inter.Conference, Institute Building 3, College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Bangkok Thailand

view more

July 24-25, 2019
The Long Term Impact of Diverse Parental Migration Experiences on Youth Transition to Adulthood: A case study of Thailand
Associate Professor Aree Jampaklay and Miss Kasama Yakoh attended Research meeting on Project “The long Term impact of diverse parental migration experiences on youth transition to adulthood: A case study of Thailand” at Gadja Mada University, Republic of Indonesia.

view more

July 18-19, 2019
The 29th seminar "“Breaking Out Our Shell”
IPSR Director Assoc. Prof. Dr. Rossarin Gray, IPSR lecturers, IPSR researchers and IPSR staffs attended the 29th seminar “Breaking Out Our Shell " at Natee The Riverfront Hotel Kanchanaburi.

view more

July 12 - August 13, 2019
Broker & Employer Practices and Working Conditions: Foreign Migrant Workers in Taiwan
Associate Professor Sudarat Musikawong co-writing research with National Chiao Tung University Research Project: “Broker & Employer Practices and Working Conditions: Foreign Migrant Workers in Taiwan” at National Chiao Tung University in Taiwan.

view more

July 8-12, 2019
Network of teaching, research and alumni engagement in the People's Republic of Bangladesh
IPSR Director, Assoc. Prof. Rossarin Gray and Administrative Team, including Assistant Professor Umaporn Pattaravanich, Assistant Professor Pojjana Hunchangsith, Ms. Saowapak Suksinchai, Ms. Ploychompoo Sukustit traveled to create a network of teaching, research and alumni engagement in the People's Republic of Bangladesh. 1) At the University of Dhaka, met the President Md. Akhtaruzzaman and attended a meeting with Professor Sadeka Halim, Dean of the Faculty of Social Sciences, Professor Mohammad Mainul Islam, Chair of Department of Population Sciences. 2) At the University of Rajshahi attended a meeting with Dr. Md.Nazrul Islam Mondal, Chairman, Department of Population Sciences and Human Resource Development and met Professor MD Nuruzzaman Haque, IPSR Ph.D. Alumni. 3) Stakeholder Analysis: Interviewed with Bangladeshi alumni, master's degree programs and international doctorate degrees in Rajshahi and Dhaka.

view more

July 4, 2019
Participated in specific issues in the national assembly
Prof. Churnrutai Kanchanachitra participated in specific issues in the national assembly on the policy to support the aging society No.1, 2019. The event was held at Centra by Centara Government Complex Hotel & Covention Centre‎, Bangkok.

view more

July 4-6, 2019
The 13th Anthropological Symposium titled "Human in the Digital World"
IPSR Students, Doctor of Philosophy in Population and Social Research (Thai Program), namely, Mr. Ditthapong Prasertpitoon and Mr. Phongsak Sakhunthaksin, attended the symposium and presented academic work at the 13th Anthropological Symposium titled "Human in the Digital World" at Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organisation).

view more

July 1, 2019
IPSR Annual Conference 2019
IPSR organized the 15th National Conference on “Population and Society 2019”, Theme: The Reflection of Thai Families to Society. The event was held at Ratchathewi Room, Asia Hotel, Bangkok.

view more

๋July 1-4, 2019
AAS-in-Asia 2019 Conference “Asia In Motion: “Asia on the Rise?”
Assistant Professor Suchada Thaweesit, Associate Professor Sudarat Musikawong and IPSR students attended and presented in AAS-in-Asia 2019 Conference “Asia In Motion: “Asia on the Rise?”. The event was held at Royal Orchid Sheraton Hotel - Assistant Professor Suchada Thaweesit: Legal Pluralism and Violence against Women: A Case of Malay-Muslim and Hmong Women in Thailand - Associate Professor Sudarat Musikawong: Precarious Conditioning: Thai Migrant Workers in South Korea - Nongnuch Jindarattanaporn: Commandement: Tactics in How the Royal Thai Government Combats Illegal Fishing and LabourTrafficking - Antonius Maria Indrianto: Indonesian Civil Society Organizations (CSOs) mobilization for legal changes on the protection migrant workers and their families

view more

June 24, 2019
Participated in discussions and commented on the draft 20-years national strategic plan
Assistant Professor Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations, participated in discussions and commented on the draft 20-years national strategic plan (2018-2037), Ministry of Social Development and Human Security at Prince Palace Hotel, Bangkok.

view more

June 22-23, 2019
National Research Council of Thailand, Academic Year 2019
Associate Professor Yothin Sawangdee was invited to give a lecture in the workshop for students who have received scholarships from the National Research Council of Thailand, Academic Year 2019, organized by the Graduate School, Mahidol University. The event was held at Ban Thip Suan Thong, Samut Songkhram Province

view more

June 19, 2019
นำเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562
ศิษย์เก่าสถาบันฯ ได้นำเสนอผลงานวิจัย เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้

view more

June 19, 2019
ผลการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 ด้วยวาจาจาก คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ในฐานะประธาน และ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อนำจุดแข็งและแนวทางปฏิบัติที่ดีไปพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

view more

June 18, 2019
Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) 2019
IPSR Director, Assoc. Prof. Rossarin Gray, administrative team, staffs, and researchers welcomed evaluation committees for Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx). The event was held at Room 109, IPSR.

view more

June 11-20, 2019
Sixth International Conference on Lao Studies (ICLS6)
Assistant Professor Suchada Thaweesit attended Sixth International Conference on Lao Studies (ICLS6) and gave Oral presentation on the topic "Travelling Across National Borders for Medical Treatment from Laos PDR to Thailand: Perspectives and Approaches" in USA.

view more

June 10, 2019
Behavioral Economics/ Science Workshop
Professor Churnrurtai Kanchanachitra, project leader of Understanding the consumers’ decisions of healthy and unhealthy food and beverage products: A behavior economic design approach and team organized Behavioral Economics/ Science workshop. Prof.Dr.Ivo Vlaev (Professor of Behavioral Science) from University of Warwick, UK gave special talk on How Behavior Economics/ Science support policies (theory and case studies) and Research methodology using in Behavior Economics/ Science. The event was held at room 109, IPSR.

view more

June 10-11, 2019
Mekong Scholars Program (MSP)
Institute for Population and Social Research, Mahidol University together with Asia Center, University of Utah, USA, sponsored by the Henry Luce Foundation organized Mekong Scholars Program (MSP). Associate Professor Aree Jampaklay and team organized Mekong Scholars Program Writing Workshop in the Social Sciences workshop during 10-11 June 2019. Special guest, Dr. Jay Jordan, Chair and Associate Professor, Department of Writing and Rhetoric Studies from the University of Utah gave special lecture. The event was held at Phayathai room, IPSR.

view more

June 7, 2019
ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบการบริหารจัดการงานวิจัย
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร จำนวน 11 ท่าน ในโอกาสศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบการบริหารจัดการงานวิจัย โดยมี ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และ อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องสระบัว (109 ) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

view more

June 2-17, 2019
Women Deliver 2019 Conference
Ms. Kulapa Vajanasara, IPSR Researcher attended Women Deliver 2019 Conference in Vancouver, Canada.

view more

May 31, 2019
Her Majesty Queen Birthday
Assistant Professor Umaporn Pattaravanich, Deputy Director for Administration and Environment and IPSR staff attended the merit-making ceremony and celebrations on the auspicious on the occasion of Her Majesty Queen Birthday at the Office of the President, Mahidol University Salaya.

view more

May 30, 2019
ประชุมหารือเกี่ยวกับรายงาน Case Study of Healthy Ageing in Thailand
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการและคณาจารย์ ประชุมหารือกับ Dr.Ritu Sadana, lead specialist in ageing and life course, WHO Geneva ในโอกาสที่สถาบันฯ ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับรายงาน Case Study of Healthy Ageing in Thailand ณ ห้องสระบัว ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

view more

May 29, 2019
The 75th Session of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
Associate Professor Dr. Sureeporn Punpuing, Institute for Population and Social Research, Mahidol University is one of panelists on “Moving the Asian and Pacific Ministerial Declaration on Population and Development Agenda Forward: Filling the Gaps Identified by the Midterm Review”, which is a side event of the 75th Session of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific at the United Nations Conference Center (UNCC), Bangkok.

view more

May 20-21, 2019
72nd World Health Assembly: WHA
Professor Churnrurtai Kanchanachitra attended the 72nd World Health Assembly: WHA in Geneva, Switzerland.

view more

May 23, 2019
Population Estimation of Thailand 2010-2040
Project for Population Estimation of Thailand 2010-2040 of the Institute for Population and Social Research, Mahidol University, organized a meeting to present the results of the study, policy implications and recommendations to national development based on the estimated population of Thailand. The event was held at Temptation Room - CM2, 4th Floor, Novotel Bangkok, Siam Square.

view more

May 22, 2019
A Demographic Look at Pain
Faculty, researchers and students of the Institute welcome Professor Dr.Zachary Zimmer - Canada Research Chair in Aging and Community from Mount Saint Vincent University, Canada as a lecturer on the topic of "A Demographic Look at Pain". The event was held at Sa Bua Room (109), IPSR.

view more

May 16-17, 2019
The 4th PMAC 2020 Preparatory Meeting Prince Mahidol Award Conference 2020
Professor Churnrurtai Kanchanachitra attended the 4th PMAC 2020 Preparatory meeting Prince Mahidol Award Conference 2020 in Montreux, Switzerland.

view more

May 11, 2019
Thai Active Child Program (THAI-ACP) signed a memorandum of cooperation on academic and research development
IPSR Director, Assoc. Prof. Rossarin Gray signed a memorandum of cooperation on academic and research development to drive policy under "Development of prototypes to promote playing in the Thai context to create skills for children and youth", Thai Active Child Program (THAI-ACP) project with Thai Health Promotion Foundation by Dr. Phairot Sao-nuan, Director of Thai Health Promotion Foundation and the Japan Sports Association by Mr. Chiharu Ibashi, General Manager, Sports Promotion Bureau Japan Sports Association. This collaboration is an important opportunity to develop alternatives to promote the physical activities of Thai children to be more diverse and able to meet the needs of the school. The event was held at room 101, Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Salaya

view more

May 10, 2019
IPSR donated old calendar to The Educational Technology Center for the Blind
Ms. Saowapak Suksinchai, Assistant to Director and Ms. Ploychompoo Sukustit, Executive Secretary and IPSR staff donated old calendar to The Educational Technology Center for the Blind to produce the education materials. The event was held at The Educational Technology Center for the Blind at 78/2 Soi Tiwanon-Pakkred 1, Tiwanon road, Mu 1 Bangtalad, Pakkred, Nonthaburi.

view more

May 10-13, 2019
Thai Active Child Program (THAI-ACP) project
Mr.Panya Choolert, Thai Active Child Program (THAI-ACP) project leader Institute for Population and Social Research, Mahidol University together with the Health Promotion Foundation and the Japan Sports Association organized workshop to develop potential of THAI-ACP project team. The event was held at room 101, IPSR.

view more

May 2, 2019
Introducing IPSR research projects to all students
Assistant Professor Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations and Graduated Section Organized the activity to introduce IPSR research projects to all students. The event was held at IPSR.

view more

May 1, 2019
Welcomed faculty members and students from Burapha University
Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Director of Thailand Happiness Centre welcomed faculty members and students from Counseling Psychology, Faculty of Education, Burapha University on the occasion of visiting and studying about Happinometer and Mental Happiness. The event was held at room 326, IPSR.

view more

April 30, 2019
Techniques for writing research articles /academic articles
Emeritus ProfessorAphichat Chamratrithirong was invited to give a lecture on in the workshop "Techniques for writing research articles /academic articles" Section 2: Humanities, Social Sciences and Arts to participants of "Armed Forces Project for New Generation Researchers through the Multi Mentoring System", 2nd cohort. The workshop organized by the Research Management Division, Office of the President, Mahidol University between 29 April - 1 May 2019 at Room 101, Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Salaya.

view more

April 29 - May 3, 2019
South East Asian Universities on migration between Europe and South East Asia
Associate Professor Sureeporn Punpuing and Mr.Niphon Darawuttimaprakorn received support from JSPS Core-to-Core Program on Public Policies on Migration, Kobe University to attend as a joint research project from Thailand under the project "In between global sex work and trafficking projects: From Interviews and Network Analysis". This project is under the cooperation of South East Asian Universities in migration between Europe and South East Asia. Associate Professor Sureeporn Punpuing and Mr.Niphon Darawuttimaprakorn attended a training course on Network analysis theory at the University of Cambridge and attended the European and Asia Sex-related migration conference at the University of Essex. Associate Professor Sureeporn Punpuing and Mr.Niphon Darawuttimaprakorn also attended the research meeting at Sussex Centre for Migration Research (SCMR), Global Studies at University of Sussex, UK

view more

April 24-27, 2019
The 8th HTAsiaLink Annual conference 2019
Assistant Professor Pojjana Hunchangsith attended The 8th HTAsiaLink Annual conference 2019 at Seoul National University, South Korea.

view more

April 22-24, 2019
Short-course training “Qualitative Data Analysis”
Asst. Prof. Pimonpan Isarabhakdi and the training unit organized the short-course training “Qualitative Data Analysis” at IPSR. Trainees from both public and private sectors participated in the training to learn about theories and analysis techniques.

view more

April 22, 2019
LOVE U CLUB: International water festival: Thailand-Southeast Asia
IPSR students organized Love You Club Event; International water festival: Thailand-Southeast Asia on 22nd April, 2019 at 1st floor, Institute for Population and Social Research, Mahidol University.

view more

April 18-21, 2019
CHCI-Mello GHI 1st Pre-institute Meeting
Associate Professor Sureeporn Punpuing, Associate Professor Rosalia Sciortino and Associate Professor Sudarat Musikawong attended the seminar on “Migration, Global Logistics and Unequal Citizenship" at Vietnam CHCI Mellon Foundation GHI meeting between 18-21 April 2019. This meeting was held under academic cooperation between Institute for Population and Social Research, Mahidol University and International Institute for Cultural Studies, National Chiao Tung, Taiwan, Republic of China.

view more

April 10, 2019
National Research Fair 2019
Lect. Sirinya Phulkerd was invited as a speaker at the seminar "Adjust the paradigm of healthy working age "organized by the Department of Health. This event is part of the 2018 National Research Fair, held at Centara Grand and Bangkok Convention Center, Central World.

view more

April 9, 2019
IPSR Songkran 2019
IPSR held “IPSR Songkran 2019” to celebrate the Songkran Festival at the ground floor of IPSR. There were many Thai traditional activities such as the bathing rites of the Buddha image (Song Nam Phra), pouring of sacred water on the hands of IPSR Director, Assoc. Prof. Rossarin Gray, former directors and other executives (Rod Nam Dam Hua) and receiving the Thai New Year’s Eve blessing from them.

view more

April 6 - July 10, 2019
Workshop at University of Susex, UK
Assistant Professor Teeranong Sakulsri was sponsored by the University of Sussex, UK as a Visiting Research Fellow (VRF) to conduct research with researchers at Migration Out of Poverty (MOOP) research program consortium for 3 months

view more

April 4-5, 2019
The 38th Personnel Development Seminar
IPSR organized the 38th Personnel Development Seminar "IPSR People Participating in Environmental Conservation" at @ Boutique Hotel, Prachuap Khiri Khan.

view more

April 3-5, 2019
Integrating Health into Urban Planning towards Sustainable Development Goals in Developing Countries
Assistant Professor Piyawat Katewongsa attended the seminar on Integrating Health into Urban Planning towards Sustainable Development Goals in Developing Countries at APN Institute, Kuala Lumpur, Malaysia.

view more

April 3-5, 2019
the 3rd PMAC 2020 Preparatory meeting Prince Mahidol Award Conference 2020
Professor Churnrurtai Kanchanachitra attended the 3rd PMAC 2020 Preparatory meeting Prince Mahidol Award Conference 2020 in Tokyo, Japan.

view more

April 2, 2019
Commission on Population and Development fifty-second session at United Nations, New York.
Assistant Professor Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations attended the Commission on Population and Development fifty-second session at United Nations, New York.

view more

April 2-4, 2019
Research proposal development workshop
Associate Professor Aree Jampaklay attended Research proposal development workshop at Portsmouth-Brawijaya Centre for Global Health, Population and Policy, University of Brawijaya, Indonesia.

view more

April 2, 2019
ASEAN +3 : Symposium on Strengthening Demographic Policy Cooperation
IPSR Director, Assoc. Prof. Rossarin Gray, Emeritus Professor Pramote Prasartkul, Emeritus Professor Aphichat Chamratrithirong, faculty members and students attended ASEAN +3 : Symposium on Strengthening Demographic Policy Cooperation. The event was held at The Sukosol Bangkok hotel.

view more

April 1, 2019
LOVE YOU CLUB Event with various cultural performances: Myths, Songs and Dances of various countries
IPSR students organized LOVE YOU CLUB Event with various cultural performances: Myths, Songs and Dances of various countries. The event presents: 1. Song performance by dr. Nyien and dr. Tan 2. Presentation on the myths of different types of Myanmar dance by dr. Yadana 3. "All in One"- a combined mass dance (Thai dance, Myanmar dance, Indonesian dance and Cambodian dance) by MA Students 4. A Short video clip on Chinese Performance 5. Bhutanese dance.

view more

March 27, 2019
Science and Art of Qualitative Research Book.
IPSR Director, Assoc. Prof. Rossarin Gray gave a bouquet of flowers to congratulate Assoc. Prof. Chai Podhisita, on the occasion of the launch of the book "Science and Art, Qualitative Research, edition 8".

view more

March 25-29, 2019
Short-course training “Qualitative Data Analysis”
Asst. Prof. Pimonpan Isarabhakdi and the training unit organized the short-course training “Qualitative Data Analysis” at IPSR. 31 trainees from both public and private sectors participated in the training to learn about theories and analysis techniques.

view more

March 20, 2019
Special In-House Seminar
Mr.Simon A. Peth from Department of Geography, University of Bonn gave special talk on the title: Climate Change, International Migration, and Translocal Resilience in Thailand. The event was held at room 109, IPSR.

view more

March 20, 2019
IPSR Supporting Staff meeting
IPSR Director, Assoc. Prof. Rossarin Gray and Assistant Professor Umaporn Pattaravanich, Deputy Director for Administration and Environment held a meeting of the director supporting office to discuss, ask questions and suggestions to step into a world-class institution that creates demographic and social science for sustainable development. The event was held at room at 109, 1st floor, Institute for Population and Social Research, Mahidol University

view more

March 15, 2019
Collaboration with International Center for Cultural Studies (ICCS), National Chiao Tung University, Taiwan.
IPSR Director, Assoc. Prof. Rossarin Gray signed a collaboration with Prof. Joyce, CH Liu, Director of International Center for Cultural Studies (ICCS), National Chiao Tung University, Taiwan for research of Global logistics and Migrant labours, as well as exchanging faculty members and students. Associate Professor Sudarat Musikawong and Assistant Professor Malee Sunpuwan, IPSR faculty members and ICCS Research fellow also joined the signing event. attended the meeting to create a network of education and research at ICCS National Chiao Tung University, Taiwan ROC.

view more

March 14-15, 2019
Network of education and research at ICCS National Chiao Tung University
IPSR Director, Assoc. Prof. Rossarin Gray and Associate Professor Sudarat Musikawong attended the meeting to create a network of education and research at ICCS National Chiao Tung University, Taiwan ROC.

view more

March 13, 2019
MU IPSR – Hokkaido University
Assistant Professor Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations welcomed students and faculty staff from Hokkaido University under the collaboration "MU IPSR – Hokkaido University". Lect. Sarunya Sujaritpong, DVM gave special lecture on “Population and Environment”. The event was on 13th March 2019 at 10.00 – 15.00 at 109 Sra Bua Room, IPSR Building

view more

March 10, 2019
The 21st Cornell Southeast Asia Program Graduate Student Conference
Mr. Suriya Klangrit, student of Doctor of Philosophy in Population and Social Research (Thai Program) and Ms. Putsorn Mingtaisong, student of Master of Arts in Population and Social Research (Thai Program) attended the 21st Cornell Southeast Asia Program Graduate Student Conference: “Conformities and Interruptions in Southeast Asia” Cornell University, USA.

view more

March 8-10, 2019
On-site Interview and Active Recruitment 2019
Lect. Dusita Phuengsamran, Lect. Wakako Takeda and Mrs. Kornitha Sari attended On-site Interview and Active Recruitment 2019 in Myanmar, organized by the Faculty of Graduate Studies.

view more

March 8, 2019
The 6th Ethics, Social Issues (1/2019)
IPSR-Institutional Review Board as host seminar “The 6th Ethics, Social Issues (1/2019)” at Srabua Room (109)

view more

March 8, 2019
Mahidol Games - Golden Jubilee 2019
On 8 March 2019, IPSR, led by Assistant Professor Umaporn Pattaravanich, Deputy Director for Administration and Environment with the faculty staff participated in the opening ceremony "Mahidol Games Golden Jubilee 2019".

view more

March 8, 2019
Academic forum to end violence against women, "We are no longer silent"
Assistant Professor Kanokwan Tharawan gave a lecture in an academic forum to end violence against women, "We are no longer silent" organized by the Student Affairs Division. Mahidol University, Institute for Population and Social Research, Faculty of Social Sciences and Humanities, Department of Social and Health, Center of Excellence in Research on Gender, Sexuality and Health (GSH)ม Phutthamonthon District, Phutthamonthon Police Station, Phutthamonthon Hospital, Salaya Municipality , Salaya Subdistrict Administration Organization, Female Friends and MU Friends Club. The event was held at Mini Theater room, Mahidol Learning Center Building, Mahidol University

view more

March 7, 2019
IPSR Research Forum 2 on 'Population and Family'
IPSR organized IPSR Research Forum 2 on 'Population and Family' The forum aims for an open discussion and brainstorming to develop potential research questions and research funding. Ms.Nattaya Boonpakdi, the director of the Children, Youth and Family Well-being Unit of the Thai Health Promotion (THP), also joined the forum. There was a short presentations of IPSR's family-related projects funded by the THP as a kick-off for further discussion. The event was held at room 109, IPSR.

view more

March 4-14, 2019
SAKURA Exchange Program
Ms. Suporn Jaratsit was invited to participate and gave the lecture at SAKURA Exchange Program in Science, Collaborative Research and Education on Global Health in Sapporo, Japan.

view more

March 4-April 3, 2019
International Short-Term Visiting Scholar Programme
Assistant Professor Malee Sunpuwan attended International Short-Term Visiting Scholar Programme at International Center for Cultural Studies (ICCS) National Chiao Tung University, Taiwan.

view more

March 2, 2019
50 Outstanding Alumni, 50th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University’s Name and 131st Anniversary of Mahidol University
IPSR Director, Assoc. Prof. Rossarin Gray and faculty members congratulated to Dr. Nyi Nyi, Acting Director General, Department of Population, Ministry of Immigration and Population, Myanmar, for being awarded one of “50 Outstanding Alumni, 50th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University’s Name and 131st Anniversary of Mahidol University”. He is an alumnus of M.A. Program in Population and Sexual and Reproductive Health Research (International Program) and Ph.D. Program in Demography (International Program).

view more

March 2, 2019
On-site Interview and Active Recruitment 2019 in Nepal
Assistant Professor Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations, Lect. Dusita Phuengsamran, Mrs.Sompratthana Namkhan and Ms. Praewnapa Bannakorn attended On-site Interview and Active Recruitment 2019 in Nepal, organized by the Faculty of Graduate Studies.

view more

March 1, 2019
50th Anniversary of Royal Bestowal of Mahidol University’s Name and 131st Anniversary of Mahidol University
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray, faculty members and IPSR staffs presented in the Wreath Laying Ceremony on "50th Anniversary of Royal Bestowal of Mahidol University’s Name and 131st Anniversary of Mahidol University" in remembrance of Prince of Songkhla. The event was held at Office of President, Mahidol University.

view more

March 1, 2019
IPSR Million Challenges Program
Asst. Prof. Piyawat Katewongsa and the group held a meeting on the Performance Agreement: Physical Activity (PA: PA) under the IPSR Million Challenges program, which is an activity that helps support and encourage IPSR staff to reduce idle behavior and increase physical activity during the day. The campaign is to count 10 million steps in 1 month period starting from 1-31 March 2019. If the goal is achieved, the project will give prizes to benefit the society. The event was held at room 109, IPSR.

view more

February 28, 2019
Welcome Director of Institute for Technology and Innovation Management (INT)
IPSR Director, Assoc. Prof. Rossarin Gray welcomed Professor Pattarachai Kiratisin, M.D., Ph.D. Director of Institute for Technology and Innovation Management, Mahidol University (INT) and team on the occasion of Road Show. The event was held at room 109, IPSR.

view more

February 21-22, 2019
Active Child Program (ACP)
Mr.Panya Choolert, Thai Active Child Program (THAI-ACP) project leader and IPSR staff attend seminar on "Active Child Program (ACP)". This project is the collaboration between Sports Authority of Thailand, Thai Health Promotion Foundation and Japan Sport Association (JSPO). The event was held at Town in Town Hotel Bangkok.

view more

February 15, 2019
IPSR donated old computers to Chao Phaya Surasak Learning Centre
IPSR donated old computers for the purpose of education and career development to disabled people at Chao Phaya Surasak Learning Centre. The event was held at first floor, Prachasangkom Udompathana Building, IPSR.

view more

February 14, 2019
Member universities to drive “happiness” workers
Executives and 60 representatives from more than 16 higher education institutions attended the meeting, pointing the direction of driving the university of happiness. IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Director of Thailand Happiness Centre, IPSR, Mahidol University attended this meeting. The event was held at Aetas Bangkok Hotel.

view more

February 12, 2019
Policy to strengthen the population security of Thailand
IPSR Director, Assoc. Prof. Rossarin Gray and project leader organized a seminar on "Policy to strengthen the population security of Thailand" supported by the Thailand Research Fund (TRF). The event was held at Siam Meeting Room 1-3, Mercure Bangkok Siam Hotel.

view more

February 11, 2019
IPSR donated old computers to Banhuafai School, Chiang Rai.
IPSR by Assistant Professor Umaporn Pattaravanich, Deputy Director for Administration and Environment, Ploychompoo Sukustit, Executive Secretary and staff donated old computers for the purpose of education to Banhuafai School, Pa Daet subdistrict, Mae Suai district, Chiang Rai Province. The event was held at first floor, Prachasangkom Udompathana Building, IPSR.

view more

February 8, 2019
IPSR E-Office System
Assistant Professor Dr. Umaporn Pattaravanich, Deputy Director for Administration and Environment and IPSR staffs welcomed ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University in order to learn about IPSR E-Office system. The IPSR E-Office system presentation was given by Ms.Nutchanundhporn Meesuwan. The event was held at room 326, IPSR.

view more

February 6, 2019
Special presentation by Ph.D. Candidate from Ferris University, Japan
Associate Professor Sudarat Musikawong, faculty members and IPSR students welcomed Hisano Niikura, Ph.D. Candidate from Ferris University, Japan to give special presentation on the topic "Social Resources for Migrant Single Mothers under absence of comprehensive settlement policies in Japan: Discourse of Thai women in Transnational Families". The event was held room 326, IPSR.

view more

February 1-3, 2019
Genderification in immigration policy and social integration policy Conference
Lect. Dusita Phuengsamran attended the seminar on Genderification in immigration policy and social integration policy and delivered Oral presentation on the topic Migration of Western-Thai homosexual relationships at Fukuoka Women’s University, Fukuoka, Japan.

view more

February 1-3, 2019
On-site Interview and Active Recruitment 2019 in Jakarta
Associate Professor Aree Jampaklay, Assistant Professor Sakkarin Niyomsilpa, and Ms. Warawan Thapanatammachai attended On-site Interview and Active Recruitment 2019 in Jakarta, Indonesia organized by the Faculty of Graduate Studies.

view more

February 1, 2019
Welcome Dr. Suttichai Juprasertporn from The Electricity Generating Authority of Thailand and team
Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Director of Thailand Happiness Centre, IPSR, Mahidol University and team welcomed Dr. Suttichai Juprasertporn from The Electricity Generating Authority of Thailand and team on the occasion of meeting with Thailand Centre for Happy Worker Studies, IPSR. The event was held at room 403, IPSR.

view more

January 31, 2019
PMAC 2019 World Art Contest
Prof. Dr. Churnrurtai Kanchanachitra. Chief Secretariat, International Organizing Committee, Prince Mahidol Award Conference gave the award to the winners of paintings, drawings and photos for PMAC 2019 World Art Contest under the theme “Building Blocks of Healthy Lifestyle”. The event was held at Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld.

view more

January 30, 2019
Welcome College of Public Policy, Korea University
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and Assistant Professor Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations welcomed Prof. Dr. MJ Hwang from College of Public Policy, Korea University and students. On this occasion, IPSR and Korean University organized the Joint Sessions: presentations by students from both university. The event was held at room 109, IPSR.

view more

January 28, 2019
Happy New Year 2019
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and faculty members gave flower basket on the New Year occasion to Prof. Emeritus Piyasakol Sakolsatayadorn, M.D., Minister of Public Health.

view more

January 28, 2019
Academic collaboration with Kabul University, Afghanistan
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray and Administrative team welcomed Prof. Dr. Mohammad Naim Azimi, Vice President and Mr. Mohammad Jawad Shahad from Kabul University, Afghanistan on the occasion to discuss and form academic collaboration between Kabul University and IPSR. The event was held at room 403, IPSR.

view more

January 25-27, 2019
On-site Interview and Active Recruitment 2019 in Phnom Pen
Assistant Professor Marc Voelker , Lect. Sarunya Sujaritpongand and Ms. Pischada Meejaiyen attended On-site Interview and Active Recruitment 2019 in Phnom Penh, Cambodia organized by the Faculty of Graduate Studies.

view more

January 24, 2019
Performance Agreement (PA-Visit) year 2019
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Administrative Board, Faculty Members and IPSR staff welcome Prof. Banchong Mahaisavariya, M.D., Acting President of Mahidol University and team on the occasion of visit and follow up with Performance Agreement (PA-Visit) year 2019. The event was held at room 101, IPSR

view more

January 23 - February 2, 2019
Health transitions among Thai adult population
Assistant Professor Sutthida Chuanwan attended the meeting to discuss the research cooperation in analyzing the information about Health transitions among Thai adult population by using Panel Survey and Study on Health, Ageing, and Retirement in Thailand (HART) at Nihon University, Japan

view more

January 18, 2019
Happy University Project with Rajamangala University of Technology Rattanakosin
Assoc. Prof. Rossarin Gray, IPSR Director and Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Head of Happy University Project welcomed Assistant Professor Rujee Pasukree, Vice President of Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR) and team. On this occasion, they signed a cooperation agreement to drive the university of happiness. The event was held at room 403, IPSR.

view more

January 17-18, 2019
ประชุม Honoring the intellectual legacy of Professor Herman Gray
Associate Professor Sudarat Musikawong attended the seminar Honoring the intellectual legacy of Professor Herman Gray at University of California, USA.

view more

January 17, 2019
academic network expansion Between Mahidol University and Asian Population Association
Prof. Banchong Mahaisavariya, M.D., Acting President of Mahidol University welcome Asian Population Association council members on the occasion of discussing about cooperation and academic network expansion Between Mahidol University and the population and social organizations in Asia. The event was held at the Office of President, Mahidol University.

view more

January 16, 2019
APA Council Committee Meeting
Assoc. Prof. Rossarin Gray, IPSR Director and Executive Secretary of Asian Population Association (APA) hosted APA Council Committee Meeting at IPSR - APA Secretariat Office . The event was held at IPSR.

view more

January 14, 2019
Welcome guests from Faculty of Liberal Arts, Mahidol University
Ms. Porta Boonyatearana, Head of Organization Communication Section and team welcomed Kriangkrai Honghengseng, Ph.D. Assistant Dean for Student Affairs and Quality Development, Faculty of Liberal Arts, Mahidol University and students. On the occasion of study visit to IPSR exhibition "People Counting" and took a tour of the library at the Institute for Population and Social Research Mahidol University, Salaya.

view more

January 10-11, 2019
ABACUS Closing Meeting and Phase 2 Planning
Associate Professor Sureeporn Punpuing and Assistant Professor Malee Sunpuwan attended ABACUS Closing Meeting and Phase 2 Planning. The event was held at Medical Center, Radboud University, the Netherlands.

view more

January 9, 2019
Opening ceremony of Research Building Pradit Hutangkura
Assistant Professor Pojjana Hunchangsith attended the opening ceremony of Research Building Pradit Hutangkura, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.

view more

December 25, 2018
IPSR Sports Day 2018
Assoc. Prof. Rossarin Gray, IPSR Director, Administrative Board, Faculty Members staff and students attended "IPSR Sport Day 2018" organized by "Happy Team". The event was held at IPSR.

view more

December 25, 2018
IPSR Happy New Year Party 2019
IPSR held the 2019 New Year Party. In the morning was the sport event and in the evening was entertained by presentations of awards and gifts, and games.

view more

December 24, 2018
Happy New Year 2019
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Administrative Board and Faculty Members gave flower basket on the New Year occasion to Prof. Banchong Mahaisavariya, M.D., Acting President of Mahidol University.The event was held at Office of President, Mahidol University.

view more

December 18, 2018
Online Article Writing - The Prachakorn Project
Assoc. Prof. Rossarin Gray, IPSR Director gave welcoming speech in the workshop "Online Article Writing", which is part of The Prachakorn Project. 25 faculty members, researchers and supporting staff attended this workshop. The event was held in room 109, IPSR.

view more

December 17-18, 2018
Healthy Prison Journey
Institute for Population and Social Research, Mahidol University and Department of Corrections, Thai Ministry of Justice, sponsored by Thai Health Promotion Foundation organized "Healthy Prison Journey" seminar. The event was held at Miracle Grand Convention Hotel Bangkok .

view more

December 17, 2018
Green Office
Assistant Professor Dr. Umaporn Pattaravanich, Deputy Director for Administration and Environment and IPSR staffs learned about the Green Office project from Assoc. Prof. Aikkarach Kettawan, Deputy Director for Resources and Environment, Institute of Nutrition, Mahidol University. The event was held at Institute of Nutrition, Mahidol.

view more

December 12, 2018
Visitors form Islamic University of Sunan Ampel Surabaya
Assoc. Prof. Rossarin Gray, IPSR Director and Administrative Board welcome Administrative Board and lecturers from Islamic University of Sunan Ampel Surabaya (the UIN Sunan Ampel), Indonesia on the occasion of the collaborative meeting, development of joint curriculum, exchange students and academic cooperation. The event was held at room 109, IPSR.

view more

December 11-12, 2018
X International Scientific and Practical Forum
Lect. Dusita Phuengsamran attended X International Scientific and Practical Forum “Migration bridges in Eurasia: migration as a resource of socioeconomic and demographic development” at MGIMO University, Russia.

view more

December 11-14, 2018
Visited University of Sydney and Macquarie University
Assistant Professor Chalermpol Chamchan joined the collaboration process with leading Australian universities at the University of Sydney and Macquarie University, Australia.

view more

December 9-16, 2018
Visited King’s College London
Professor Patama Vapattanawong travelled to meet doctorate students under Royal Golden Jubilee PhD. scholarship to supervise thesis as an advisor at King’s College London.

view more

December 4, 2018
To show respect to H.M. King Bhumibol
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, administrative board and IPSR staff attended the ceremony to show Respect to H.M. King Bhumibol Adulyadej’s Birthday and National Father’s Day of 2018. The event was held at IPSR.

view more

December 4, 2018 - January 16, 2019
Precarious Rights: trafficking in migrant workers lives
Associate Professor Sudarat Musikawong attended the conference and gave oral presentation on the topic "Precarious Rights: trafficking in migrant workers lives". The event was held at National Chiao Tung University, Taiwan.

view more

December 4-7, 2018
The APMJ-CHAMPSEA Workshop
Associate Professor Aree Jampaklay attended the APMJ-CHAMPSEA Workshop at Asia Research Institute, Singapore.

view more

December 3-5, 2018
Global Health Diplomacy Workshop
Professor Churnrurtai Kanchanachitra was invited as a lecturer in the Global Health Diplomacy Workshop in Japan

view more

November 29, 2018
Giving scholarships and school equipment to 7 schools in Phutthamonthon district
Assoc. Prof. Rossarin Gray, IPSR Director and Administrative Board went to 7 schools in Phutthamonthon district to give scholarships and school equipment on the occasion of 47th Anniversary of the Establishment of the Institute for Population and Social Research.

view more

November 28, 2018
National Population and Family Planning Board
Assistant Professor Pojjana Hunchangsith, Deputy Director for Academic Affairs welcome Administrative Board of National Population and Family Planning Board (BKKBN), Indonesia 1) Mr. Nofrijal, Main secretary of BKKBN 2) Prof. Muhammad Rizal Martua Damanik, Deputy of Training, Research and Development of BKKBN 3) Mrs. Nanik Purwanti, Head of Foreign Technical Cooperation Bureau of State Secretariat and staff for potential future collaboration. The event was held at room 403, IPSR.

view more

November 28, 2018
ASEAN+3 Symposium on Strengthening Demographic Policy Cooperation
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray, Emeritus Professor Aphichat Chamratrithirong, Emeritus Professor Pramote Prasartkul, Associate Professor Sureeporn Punpuing, Assistant Professor Sakkarin Niyomsilpa and Assistant Professor Bhubate Samutachak attended the ASEAN + 3 Symposium on Strengthening Demographic Policy Cooperation for the East Asia Vision Group (EAVG). The Symposium hosted by the Ministry of Foreign Affairs. And the Ministry of Interior. The event was held at the Ministry of Foreign Affairs.

view more

November 27, 2018
Thailand' 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth Global Matrix 3.0
Assistant Professor Piyawat Katewongsa and Ms. Dyah Anantalia Widyastari jointly announced the results of the survey on physical activity of Thai children and youth together with 48 other countries around the world at the Movement to Move: Global Insights to Get our Kids Moving in Adelaide, Australia.

view more

November 22-23, 2018
19th IPSR Supporting Staff Annual Retreat
IPSR organized the 19th Annual Retreat at the The Greenery Resort Khao Yai Hotel.

view more

November 21, 2018
HAPPINOMETER Memorandum of Understanding
IPSR Director, Associate Professor Rossarin Gray ,Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Director of Thailand Happiness Centre, signed MOU between Mahidol and Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), MOU between Mahidol and the Secretariat of the Senate, MOU between Mahidol and Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd. to develop HAPPINOMETER survey. The event was held at room 109, IPSR.

view more

November 19-23, 2018
An Assessment Thailand’s Progress for Achieving SDG Targets
Lect. Sirinya Phulkerd was awarded the Erasmus+ Teaching Mobility Fellowship for teaching assignment at University of Bonn during November 19-23, 2018. Her activities include giving a presentation to the university staff and students on “An Assessment Thailand’s Progress for Achieving SDG Targets”, giving a lecture for the students from the United Nations University/University of Bonn Joint Master's Program on “Policy benchmarking: a strategic tool to enhance Thai government’s accountability to nutrition and population health”, and organizing a workshop on “Qualitative research methods for policy decision making” for PhD and Master students. She also joined the excursion to the “Siebengebirge” with international students, which is usually offered as part of Geography Course.

view more

November 19-20, 2018
Routine to Happiness: R2H
Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Assistant Professor Charamporn Holumyong and HAPPY UNIVERSITY staff from the Institute for Population and Social Research, Mahidol University organized a workshop on Routine to Happiness:R2H to Mahidol University staff. The event was held at Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort and Spa, Phetchaburi.

view more

November 19-21, 2018
Techniques for Writing Research Articles
Emeritus Professor Aphichat Chamratrithirong, IPSR Senior Advisor, was invited to give the lecture on "Techniques for Writing Research Articles / Essays" for Humanities, Social Sciences young researchers. The event was held at room 109.

view more

November 16, 2018
The 2018 National Population Conference
Professor Churnrurtai Kanchanachitra was invited to give special talk on "Looking at quality of life of Thai population, from present to the future" in The 2018 National Population Conference by Thai Population Association. The event was held at The Tawana Hotel Bangkok‎.

view more

November 15, 2018
Welcome Prof. Xiaoming Sun from Nanjing Youdian University, China and team from Population and Development Association
Assoc. Prof. Rossarin Gray, IPSR Director and team welcome Prof. Xiaoming Sun, Director, Institute of Population and Health, School of Sociology and Population Sciences from Nanjing Youdian University, China, Ms.Lucy Huang and Ms.Nitchanun Rangsikul from Population and Development Association (PDA), Bangkok on the occasion to discuss on research development and organising student visit. The event was held at room 403, IPSR.

view more

November 15-16, 2018
HAPPY UNIVERSITY
Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Assistant Professor Charamporn Holumyong and staff from the Institute for Population and Social Research, Mahidol University organized a workshop on " Organization Knowledge Management to Share the Happiness " for Ramkhamhaeng University staff. The event was held at room 501, building 2, Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University.

view more

November 14, 2018
47th Anniversary of the Establishment of the Institute for Population and Social Research
IPSR organized 47th Anniversary of the Establishment of the Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University. On the anniversary day, we had Buddhist ritual, organized the presentation of scholarships and educational equipment to students and schools in Puttamonthon District, Nakhon Pathom. The scholarship presentation has been organized for many years consecutively as part of IPSR’s corporate social responsibility efforts. The event was held at room 101, IPSR.

view more

November 13-14, 2018
The 2018 World Innovation Summit for Health (WISH)
Professor Churnrurtai Kanchanachitra attended the 2018 World Innovation Summit for Health (WISH) in Qatar.

view more

November 13-17, 2018
Project of Contribution to Sport Promotion in ASEAN countries
Assistant Professor Piyawat Katewongsa and Panya Choolers attended Project of Contribution to Sport Promotion in ASEAN countries Study Program in Japan 2018 at Japan Sport Association (JSPO), Japan.

view more

November 8-9, 2018
The 5th MMC Regional Conference
The 5th Regional Conference “Understanding the Many Facets of Migration in an Interconnected World” held its inaugural meeting at the Mahidol Migration Center. The Conference is organized by the Institution for Population and Social Research, Mahidol University with the collaboration of many international agencies.

view more

November 8-9, 2018
South East Asia Biennial Conference on Population and Health Conference
Assoc. Prof. Rossarin Gray, IPSR Director and Assistant Professor Sutthida Chuanwan attended South East Asia Biennial Conference on Population and Health, Malang, Batu-East Java, Indonesia.

view more

November 2, 2018
Situation and Factors that Affect Harmonious Living in Multi-Cultural Society
Research project "Situation and Factors that Affect Harmonious Living in Multi-Cultural Society" by Assistant Professor Umaporn Pattaravanich and research team organized brainstorming activity with the government agencies and academics related to multicultural society to suggest policy and practice standards to promote and sustain the long-term sustainability of multicultural society. The event was held at Office of the National Security Council.

view more

October 31, 2018
Meeting at the parliament
Lect. Teeranong Sakulsri and researcher team attended the meeting with Committee on Social, Children, Youth, Women, the Elderly, the Disabled and the Underprivileged Affairs, National Legislative Assembly. The event was held at the parliament, Bangkok.

view more

October 31, 2018
IPSR Million Challenges
Assistant Professor Piyawat Katewongsa and researcher team gave the talk on how to reduce sluggish behavior on the topic "IPSR Million Challenges" in Wednesday Seminar. The event was held at room 109, IPSR.

view more

October 29 - November 2, 2018
Health Technology Assessment Program in Taiwan
Assistant Professor Pojjana Hunchangsith attended Health Technology Assessment Program in Taiwan.

view more

October 24, 2018
Meeting at the parliament
Assistant Professor Piyawat Katewongsa and researcher team attended the meeting with Committee on Social, Children, Youth, Women, the Elderly, the Disabled and the Underprivileged Affairs, National Legislative Assembly. The event was held at the parliament, Bangkok.

view more

October 23-26, 2018
Multilevel Modeling in Health Research
Associate Professor Yothin Sawangdee was invited to give the lecture on the topic of Multilevel Modeling in Health Research at Faculty of Public Health, Universitas Airlangga, Mulyorejo, Surabaya, Indonesia.

view more

October 19, 2018
Alumni and Freshies Welcome Activity 2018
IPSR organized Alumni and Freshies Welcome Activity 2018. The event was held at Klong Maha Sawat Village and Saladin Village, Nakhon Pathom.

view more

October 18-19, 2018
Routine to Happiness : R2H
Associate Professor Sirinan Kittisuksathit, Director of Thailand Happiness Centre, IPSR, Mahidol University gave a speech on Routine to Happiness : R2H to participants from National Health Security Office. The event was held at Centra by Centara Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana.

view more

October 17, 2018
The 3rd Family Policy Experts Meeting in the Asia-Pacific Region
Associate Professor Sureeporn Punpuing and Ms. Pimolpan Nitnara presented Thai Family Database at The 3rd Family Policy Experts Meeting in the Asia-Pacific Region. The event was held at Seoul Garden Hotel, South Korea.

view more

October 15-17, 2018
The 7th International Society for Physical Activity and Health Congress
Assistant Professor Piyawat Katewongsa attended The 7th International Society for Physical Activity and Health Congress and gave poster presentation on the topic of Association between Age-Sex and Physical Activity Pattern among Thai population. The event was held in England.

view more

October 11, 2018
Class Debate
Class Debate of PRPS 550 Class Debate of PRPS 550: Substantive Demography was held on October 11, 2018, at room 109.

view more

October 10, 2018
Remembering for the late King Bhumibol Adulyadej
IPSR by Assistant Professor Umaporn Pattaravanich, Deputy Director for Administration and Environment and IPSR staff attended chanting and alms-giving ceremony on occasion of remembering for the late King Bhumibol Adulyadej. The event was held at Office of President, Mahidol University.

view more

October 10, 2018
Meeting in the Parliament
Assistant Professor Sutthida Chuanwan and researcher team attended the meeting with Committee on Social, Children, Youth, Women, the Elderly, the Disabled and the Underprivileged Affairs, National Legislative Assembly. The event was held at the parliament, Bangkok.

view more

October 10, 2018
Improving Population Projections for Thailand 2010-2040
Population and Social Research Institute led by Emeritus Professor Pramote Prasartkul, Emeritus Professor Aphichat Chamratrithirong, Professor Patama Vapattanawong, Associate Professor Sureeporn Punpuing and team organized the brainstorm meeting for “base population, urbanization and migration” in order to improve Population Projections for Thailand 2010-2040. The event was held at The Sukosol Bangkok.

view more

October 9, 2018
Direction of the development of Thai family
Assistant Professor Bhubate Samutachak, Deputy Director for Research and International Relations gave the lecture on “Direction of the development of Thai family” to Faculty of Nursing, Srinakharinwirot University. The event was held at Amari Don Muang Airport Hotel.

view more

October 9-12, 2018
Working Group Meeting for The Prince Mahidol Award Conference 2019
Prof. Churnrurtai Kanchanachitra attended Working Group Meeting for The Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2019 in Pier A Harbor House, New York, USA.

view more

October 8-12, 2018
Visit to School of Social Work, University of Michigan, USA
Assoc. Prof. Rossarin Gray, IPSR Director, made a visit to School of Social Work, University of Michigan, USA for a meeting with the Dean, Associate Dean and Faculty members and giving the presentation on “ Ageing in Thailand ” and to supervise and follow up the student’s dissertation preparation under the Royal Golden Jubilee Ph.D. Scholarship.

view more

October 8-17, 2018
SAKURA Exchange Program in Science: Collaborative Research and Education on Global Health
IPSR students; Ms. Suchita Manajit, Ms. Sirinya Kaikaew, Ms. Nutnicha Loyfah, Mr. Tanavit Wongwaiyingcharoen and Mr. Khomkrit Tapienthong attended "SAKURA Exchange Program in Science: Collaborative Research and Education on Global Health" during 8th– 17th October, 2018. This programme is based on the collaboration with consortium for global health research and education to share opportunities for learning basic concepts of epidemiology and scopes of global health for youth researchers among member universities. Ms. Suchita also gave the special lecture on "Population Ageing" The event was held at Department of Health Care Policy, Hokkaido University Graduate School of Medicine, Sapporo, Japan.

view more

October 4, 2018
Migration and the Unrest in the Three Southernmost Provinces of Thailand Research and Policy Implications
Associate Professor Aree Jampaklay and team organized seminar on the topic “Migration and the Unrest in the Three Southernmost Provinces of Thailand Research and Policy Implications”. The event was held at Murcure & Ibis Bangkok Siam.

view more

October 1, 2018
International Workshop on Impact Evaluation of Population, Health and Nutrition Programs
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray opened the International Workshop on Impact Evaluation of Population, Health and Nutrition Programs.The workshop was sponsored by the Institute for Population and Social Research (IPSR) at Mahidol University and MEASURE Evaluation, in collaboration with the Global Evaluation and Monitoring Network for Health (GEMNet-Health). The two-week course was held from October 1 – 12, 2018 in Bangkok, Thailand.

view more

September 28, 2018
Exchange and discuss ways to drive the One-Health Tool by WHO
Assistant Professor Piyawat Katewongsa, Lecturer Sirinya Phulkerd and working team organized the seminar to exchange and discuss ways to drive the One-Health Tool by WHO. The event was held at TURQUOISE , AETAS Lumpini hotel, Bangkok.

view more

September 26-28, 2018
Proposal development on migration and ageing ณ Asian Centre, University of Philippines, ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray and Associate Professor Aree Jampaklay attuned A two-day research proposal development workshop and presented 1) recent statistics on international/national female migration in Thailand, some of the key challenges in this area (2) ageing statistics and key challenges in this areas. The event organized by the University of Portsmouth, United Kingdom at Asian Centre, University of Philippines, the Republic of the Philippines.

view more

September 25, 2018
LOVE U CLUB - Indonesian Festival
IPSR led by Indonesian students organized Love U Club on the topic “Indonesian Festival” to exchange culture between lecturers and students. The event was held at room 326, IPSR.

view more

September 24, 2018
Mahidol Day 2018
IPSR Director Assoc. Prof. Rossarin Gray, faculty members and IPSR staffs presented in the Wreath Laying Ceremony on Mahidol Day in remembrance of Princ