IPSR Photo Gallery

Day and Night View Photo

Prachasangkom Udompathana Building and IPSR Banner

[Click ที่รูปเพื่อ Download]

ภาพบรรยากาศช่วงกลางวัน

ภาพบรรยากาศช่วงกลางคืน

ภาพบรรยากาศของสถาบันฯ