En | TH
เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร  ทุนการศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

 • ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2564
  จากมูลนิธิพัฒนาการวิจัยประชากรและสังคม
  ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2564
จากมูลนิธิพัฒนาการวิจัยประชากรและสังคม
 • ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากสมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม ประจำปีการศึกษา 2563
  แก่นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
  ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากสมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม ประจำปีการศึกษา 2563
 • ทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาในการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
  ทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาในการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 • ทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  ทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดแผ่นผับ

Population and Sexual and Reproductive Health วิจัยประชากรและสังคม Demography

 • กิจกรรมนักศึกษา
 • แสดงความยินดี

โครงการศึกษาดูงานด้านเอชไอวี/เอดส์ และอนามัยเจริญพันธุ์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

วันที่ 13-17 ธันวาคม 2559

แสดงภาพทั้งหมด >>


การศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกียวโต และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
วิชา วจปส 629 สัมมนาการวิจัยทางประชากรและสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม

ระหว่างวันที่ 19-26 ตุลาคม 2559

แสดงภาพทั้งหมด >>


โครงการบำเพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์ 4 หลักสูตร
ณ โรงเรียนวัดบางน้ำวน (รอดพิทยาคม) อำเภอสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 7-8 ตุลาคม 2559

แสดงภาพทั้งหมด >>


การศึกษาดูงานเรื่องการย้ายถิ่นที่จังหวัดระยองและจันทบุรี
31 มีนาคม – 2 เมษายน 2559

แสดงภาพทั้งหมด >>


โครงการบำเพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2558
22 พฤศจิกายน 2558

2015 freshmen welcome day 2015 freshmen welcome day 2015 freshmen welcome day 2015 freshmen welcome day

แสดงภาพทั้งหมด >>


ติดตามกิจกรรมทั้งหมด

นำเสนอผลงาน เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ศิษย์เก่าสถาบันฯ ได้นำเสนอผลงานวิจัย เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ โดยมีศิษย์เก่าจำนวน 3 คน ดังนี้
1. นายชาตินัย หวานวาจา
วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเชิงกระบวนการเพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในวัยรุ่น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

2. นางสาวนฤมล เจริญใจ
วิทยานิพนธ์เรื่อง ประสบการณ์การมีบุตรยากและการเข้ารับบริการช่วยการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร. กนกวรรณ ธราวรรณ

3. นางสาวกษมา ยาโกะ
วิทยานิพนธ์เรื่อง การเผชิญปัญหาของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร. อารี จำปากลาย

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ร่วมพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 พร้อมแสดงความยินดีแด่ศิษย์เก่าสถาบันฯ 2 ท่าน หลักสูตร Master of Arts Program in Population and Reproductive Health Research (International Program),  มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

1)  Mr.Phouvanh Chanthavong - Director General of Skills Development and Employment Department, Ministry of Labour and Social Welfare (MOLSW), Lao PDR ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริหาร

2) Dr.Olapeju Adenusi (General Manager/ CEO, c/o Lagos State Health Management Agency (LASHMA)  and The Secretariat, Obafemi Awolowo Way Hygeia Community Health Care, c/o Lagos State Health Management Agency (LASHMA) Obafemi Awolowo Way, lkeja, Lagos State, Nigeria ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริการ ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ


ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริหาร ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีแก่ Mr. Phouvanh Chanthavong เคยดำรงตำแหน่ง Director General of Skills Development and Employment Department, Ministry of Labour and Social Welfare (MOLSW), Lao PDR (ปัจจุบันเกษียณแล้ว)  ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับการคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ประเภทบริหาร

ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริการ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีแก่ Dr. Olapeju Adenusi ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง General Manager/CEO, c/o Lagos State Health Management Agency (LASHMA) and The Secretariat, Obafemi Awolowo Way ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ประเภทบริการ 

งานรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย อ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ Dr.Ko Ko Naing ศิษย์เก่าสถาบันฯ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 ประเภทบริหาร ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

Dean’s List Award 2015

Congratulations to Mr. MD NURUZZAMAN HAQUE from Ph.D. Program in Demography (International Program) on being granted the Dean’s List Award of 2015 Academic Year. The award presentation was held on August 10, 2017.

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีแก่ นายสุเทพ คำเมฆ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559  จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบูรณาการทั่วไป ประจำปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิณี วิวัฒน์วานิช  อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 ประเภทบูรณาการทั่วไป

ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริหาร ประจำปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Nguyen Van Tien รองประธานคณะกรรมาธิการรัฐสภาว่าด้วยกิจการสังคมแห่งเวียดนาม และศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 ประเภทบริหาร


รางวัลเกียรติยศผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List) ประจำการศึกษา 2557

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญจนา ติษยาธิคม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ และ Mrs. Niken Wijayanti นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ ได้รับรางวัลเกียรติยศเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) ประจำการศึกษา 2557 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปี 2557

 • นายณัชพล อ่วมประดิษฐ์ (หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์) 
 • นายศราวุฒิ ศรีทอง (หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม)
 • นายสุเทพ คำเมฆ (หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม)
 • นางสาวอมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ (หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม)
 • นางสาวทิพวรรณ ฝางแก้ว (หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม)

Titinan Pewnil

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนายฐิตินันทน์ ผิวนิล ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท  ประจำปีการศึกษา 2557

Jongjit Rittinrong

รางวัลวิทยานิพนธ์ดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. จงจิตต์ ฤทธิรงค์ ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557

Ittipong Thongsrikate

รางวัลวิทยานิพนธ์ดี

ขอแสดงความยินดีกับนายอิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557


กาศพล แก้วประพาฬ

นายกาศพล แก้วประพาฬ

Khaing Khaing Soe

Dr.Khaing Khaing Soe

ขอแสดงความยินดีแด่ นายกาศพล แก้วประพาฬ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 ประเภทบริหาร และ Dr. Khaing Khaing Soe (Director, Department of Population, Ministry of Immigration and Population, Myanmar ผู้อำนวยการกรมประชากร กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและประชากร ประเทศเมียนมาร์) ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (นานาชาติ)  ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 ประเภทบริการ 


Courtney Joy ReynoldsMs. Courtney Joy Reynolds นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม ได้รับรางวัล Dean’s List Award of 2012 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557

Copyright © 2013 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์: 0-2441-0201-4 โทรสาร: +66-2441-93333