En | TH
  • Background
  • Courses
  • Application & Admission
  • Course Description
  • Download
  • Contact Us

:: ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์แนวทฤษฎี ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อทำวิจัยด้านประชากรและสังคม มีทักษะในการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสร้างองค์ความรู้ด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีภาวะการนำด้านวิชาการ มีทักษะการสื่อสาร ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ

“มุ่งผลิตนักวิจัยและงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

:: วัตถุประสงค์ของหลักสูตร         

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดุษฎีบัณฑิตต้องมีความรู้ ความสามารถดังนี้
1.  มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถใช้เหตุผลอย่างยุติธรรม ด้วยหลักการและหลักฐานอันถูกต้อง และสอดคล้องกับค่านิยมที่สังคมยอมรับ
2.  มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี และกระบวนทัศน์ทางด้านวิจัยประชากรและสังคม และมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนทัศน์ด้านสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
3.  มีทักษะในการนำทฤษฎีและกระบวนทัศน์ด้านวิจัยประชากรและสังคมแบบบูรณาการกับศาสตร์อื่น ไปวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางประชากร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สุขภาพ และวัฒนธรรม ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก จนเกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านวิจัยประชากรและสังคม
4.  มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
5.  มีทักษะในการใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข ด้านประชากรและสังคม และสืบค้น สรุป วิเคราะห์ สื่อสารทางวิชาการและการวิจัยได้อย่างเหมาะสม

:: อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  

  • นักวิจัยด้านวิจัยประชากรและสังคม
  • นักวิชาการด้านวิจัยประชากรและสังคม
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

:: วิชาเรียน

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

วิชาหลัก
- สัมมนาทางปรัชญาและทฤษฎีสังคมร่วมสมัย
- สัมมนาการพัฒนางานวิจัยทางประชากรและสังคม

วิชาที่น่าสนใจ
กลุ่มสถิติประยุกต์และเทคนิคการวิจัยสังคมศาสตร์   
-    การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงทางประชากรและสังคม 
-    การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางประชากรและสังคม
-    การจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม
-    การวิจัยประชากรและสังคมเพื่อธุรกิจ
-    การวิจัยรูปแบบผสมทางประชากรและสังคม
-    การวิจัยออนไลน์ทางประชากรและสังคม
-    ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม
-    การวิเคราะห์หลายตัวแปรทางการวิจัยทางประชากรและสังคม
-    เทคนิคการสุ่มตัวอย่างทางการวิจัยทางประชากรและสังคม
กลุ่มประชากรศาสตร์
-    แนวโน้มร่วมสมัยของการครองคู่และการเจริญพันธุ์
-    การเจ็บป่วย ภาระโรค และการตาย
-    การย้ายถิ่นข้ามชาติและชายแดนศึกษา
-    การวิจัยครอบครัวในศตวรรษที่ 21
-    ประชากรสูงอายุและสังคมสูงอายุ
-    การวิจัยร่วมสมัยทางภูมิศาสตร์ประชากร
-    การพัฒนาตัวชี้วัดทางประชากรและสังคม
-    พลวัตประชากรและการคาดประมาณ
-    การวิจัยเกี่ยวกับผู้หญิง เด็ก เยาวชน และการค้ามนุษย์
กลุ่มสังคมศาสตร์
-    เศรษฐศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม
-    การวิจัยการทำความรุนแรงบนฐานเพศและสุขภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์    
-    ประชากรและสังคมในอาณาบริเวณศึกษา
-    การประเมินผลนโยบายและโครงการประชากรและสังคม
-    สุขภาวะและความเหลื่อมล้ำทางสังคม
-    สุขภาพโลก แนวคิดและประเด็นร่วมสมัย
-    สุขภาพและการดูแลสุขภาพในอาเซียน
-    เศรษฐศาสตร์ประชากรและกำลังแรงงาน
-    ประชากรและสังคมในภูมิทัศน์สื่อหลอมรวม


:: การดําเนินการหลักสูตร

1.  วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ
2.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา                                                      
2.1   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
2.2   มีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษในการรับเข้าศึกษาตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
- IELTS ที่ระดับ 5 คะแนนขึ้นไป
- TOELF iBT ที่ระดับ 61 ขึ้นไป หรือ
- TOEFL-ITP ที่ระดับคะแนน 500 คะแนน ขึ้นไป
2.3   ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

Course Description

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
Doctor of Philosophy Program in Population and Social Research

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

(1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน


วจปส 550   สารัตถประชากรศาสตร์                                                      3 (3-0-6)
PRPR 550    Substantive Demography
ทฤษฎีทางประชากรศาสตร์ ขนาด โครงสร้าง การกระจายตัว และการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางประชากรเกี่ยวกับด้านชาติพันธุ์ สังคม เศรษฐกิจ สังคม การประยุกต์ทฤษฎีทางประชากรกับข้อมูลการวิจัยทางประชากร อนามัยเจริญพันธุ์และเอชไอวี/เอดส์  ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะสมรส ภาวะการตาย ตารางชีพ การย้ายถิ่น  นโยบายประชากรและทิศทางการวิจัยทางประชากรบนพื้นฐานจริยธรรม

Population theories; population size, structure, distribution and changes; factors affecting change in population related to ethnicity, socio-economic aspects; applying population theories to data on demographic research; reproductive health, and HIV/AIDS; nuptiality; mortality; life table; migration; population policy and directions of population research with ethics

(2) หมวดวิชาบังคับ  

วจปส 701     สัมมนาทางปรัชญาและทฤษฎีสังคมร่วมสมัย                    3 (3-0-6)
PRPR 701       Seminar in Philosophies and Contemporary Social Theory
พัฒนาการขององค์ความรู้เกี่ยวกับปรากฎการณ์ทางสังคม ความหมายของความรู้    ญาณวิทยา ภววิทยา และวิธีวิทยาของความรู้ กระบวนทัศน์สังคมศาสตร์ร่วมสมัย มโนทัศน์สำคัญในทฤษฎีสังคมร่วมสมัย  โครงสร้างสังคม อัตตบุคคล ผู้กระทำการ การผสานโครงสร้างและผู้กระทำการ ทฤษฎีการปฎิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ การประกอบสร้างทางวัฒนธรรม บทบาทของภาษา สัญญวิทยา และปฏิบัติการของการสื่อสาร อุดมการณ์และการครอบงำ วาทกรรมและอำนาจ ร่างกายภายใต้บงการ      การปกครองชีวญาน เพศภาวะ เพศวิถี การเมืองเรื่องอัตลักษณ์ ความหลากหลาย ความลื่นไหล ความทับซ้อนของ พหุอัตลักษณ์ การทำให้เป็นชายขอบ การขัดขืน เศรษฐศาสตร์การเมือง และคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัยประชากรและสังคม

Development of social phenomenal knowledge, definitions of knowledge, epistemology, ontology and methodology of knowledge, contemporary social science paradigms, key concepts in contemporary social theories, social structure, self, agency, and consolidations of social structure and agency, symbolic interaction theory, cultural construction theory, roles of language, semiology and communicative action, ideology and hegemony, discourse and power, bio-politics, governmentality, gender, sexuality, identity politics, diversity, fluidity, intersectionality, marginalization, resistance, political economy and demographic and social researcher’s ethics

วจปส 702      สัมมนาการพัฒนางานวิจัยทางประชากรและสังคม                    3 (3-0-6)
PRPR 702       Seminar in Population and Social Research Development
การเปลี่ยนแปลงและสภาพปัญหาทางประชากรและสังคม ที่เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจ สุขภาพ และวัฒนธรรม กรอบแนวคิดและแนวทางต่าง ๆ ในการพัฒนาประชากรระดับนานาชาติ แนวทางการควบคุมประชากร อนามัยการเจริญพันธุ์ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแนวคิดการปฏิรูประบบฐานข้อมูล เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประชากร สัมมนางานวิจัยประเด็นทางประชากรและสังคม ตัวอย่างงานวิจัยที่คัดสรร การอ่านเชิงวิพากษ์งานวิจัยในประเด็นอภิปรัชญา วิธีวิทยา กรอบแนวคิดทฤษฎี การออกแบบการวิจัย วิธีวิจัย การแปลผล และการตีความข้อมูล จุดอ่อนและจุดแข็งในงานวิจัย ทักษะการเลือกแนวคิดทฤษฎี และวิธีวิทยาที่เหมาะสม ทักษะการเลือกประเด็นการวิจัยด้านประชากรและสังคม การเขียนโครงร่างการวิจัยที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของนักวิจัยประชากรและสังคม

Demographic change, population and social problems, related economic health and culture,  international population development framework, related concepts and approaches, population control, reproductive health and rights, millennium development goals, sustainable development goals, data revolution, seminars of researches in population and social issues, reading selected researches, critical reading of each research’s epistemology, methodology, theory, research design, method, and data interpretation, identifying weakness and strength of the researches, practicing a skill in selecting epistemological and methodological informed choices, skill in developing research topics with respect to population and social issues, writing a quality research proposal, and demographic and social researcher’s ethics

(3) หมวดวิชาเลือก

3.1 กลุ่มสถิติประยุกต์และเทคนิคการวิจัยสังคมศาสตร์   

วจปส 710  การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงทางประชากรและสังคม                          2 (1-2-3)
PRPR 710   Advanced Qualitative Research in Population and Social Issues
ปรัชญาพื้นฐานของแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพแนวทางต่าง ๆ การวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณนา การวิจัยแนวเรื่องเล่า การวิจัยแนวสตรีนิยม การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา การวิจัยแนวทฤษฎีจากฐานราก การวิจัยแนววิเคราะห์วาทกรรม การวิจัยแนวงานพัฒนาสังคม  การวิจัยแบบมีส่วนร่วม การวิจัยปฏิบัติการ และการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การคิดประเด็นวิจัยร่วมสมัย การเลือกทฤษฎีสังคมที่เหมาะสม การทำกรอบแนวคิดการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ จริยธรรมในการวิจัย เทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ การจัดการงานภาคสนาม ประเด็นความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ การใช้ชุดคำสั่งสำเร็จรูปเพื่อจัดการข้อมูล การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การตีความข้อมูล เขียนรายงาน และการนำเสนอข้อค้นพบจากการวิจัย

Philosophical foundation of competing qualitative research approaches including, ethnography, narrative, feminist research, phenomenology, grounded theory, discourse analysis, and research and development approaches participatory research, action research, participatory action research, formulating contemporary research issues, selecting appropriate social theories and concepts, conceptualizing the research framework, writing the qualitative research proposal, ethical considerations, qualitative data collection techniques, research fieldwork management, computer software for managing qualitative data, issues of validity and reliability, content analysis and  interpretation, writing up and presentation of qualitative research findings

วจปส 711  การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางประชากรและสังคม                          2 (1-2-3)
PRPR 711   Advanced Quantitative Research in Population and Social Issues
ปรัชญาพื้นฐานของการวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์  การสร้างคำถามวิจัยประเด็นร่วมสมัยและประเด็นใหม่ด้านประชากรและสังคม ทฤษฎีที่เหมาะสม ฝึกการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การสร้างตัวแปรใหม่ด้านประชากรและสังคม การออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและการสร้างเครื่องมือ ตรรกะของสถิติวิเคราะห์ ที่ใช้บ่อยในงานวิจัยทางประชากรและสังคม  การอ่านเชิงวิพากษ์ตัวอย่างงานวิจัยเพื่อ เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน ผลเสียหายจากการละเมิดคุณสมบัติของสถิติวิเคราะห์โดยใช้กรณีศึกษา ประเด็นความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ การเขียนทบทวนวรรณกรรมงานวิจัย การตีความผลวิเคราะห์ทางสถิติให้เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี การเขียนรายงานผลการวิจัยและบทความ และจริยธรรมการวิจัย

Philosophical foundation of quantitative research in social sciences, formulating contemporary and new research questions in population and social issues, choosing appropriate theories, conceptualizing the research framework, invention of new demographic and social variables, designing methods for data collection and constructing instruments, the logic underpinning some often-used statistical tools, critical reading of selected quantitative researches, comparision advantages and disadvantages of different statistical analysis, the consequences of the violation of statistical assumptions and properties, issues of validity and reliability, practicing literature reviews , interpretation of statistical results with theories and concepts,  writing up a research report or research article, and research ethic

วจปส 712  การจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม                     2 (1-2-3)
PRPR 712   Data Management for Population and Social Research
พื้นฐานและหลักการของการจัดการข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเน้นที่งานวิจัยขนาดใหญ่ ชนิดของข้อมูลการวิจัย แผนการจัดการข้อมูล การจัดการข้อมูลระยะยาว การเข้าถึงข้อมูล การอ่านและเขียนข้อมูลจากหลากหลายรูปแบบ โครงสร้างข้อมูล และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูล การรวมไฟล์ข้อมูล การเขียนชุดคำสั่ง เพื่อจัดการข้อมูล การประยุกต์ชุดคำสั่งสำหรับจัดการข้อมูล จริยธรรมในการจัดการข้อมูล 

Fundamentals and principles of both quantitative and qualitative data management, emphasized on large scale surveys, type of research data, data management plan, management of  longitudinal data, large scale survey data, data accessibility, reading and writing data from various data format, data structure and reshaping data structure, combining data files, writing script, programming to manage data, application of programs for data management, ethical issues in data management

วจปส  713  การวิจัยประชากรและสังคมเพื่อธุรกิจ                                      2 (2-0-4)
PRPR  713   Population and Social Research for Business 
แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ประยุกต์เพื่อการประกอบธุรกิจ พัฒนาการ และความสำคัญของข้อมูลทางประชากรศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางประชากร กับการดำเนินธุรกิจในมิติต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เพศและอายุ ผลกระทบต่อการจัดการทางการตลาด และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรธุรกิจ ฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ที่สำคัญเพื่อการวิจัยทางการตลาด  การบูรณาการความรู้ทางประชากรศาสตร์ ในการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดเชิงกลยุทธ์ เพื่อการวางแผนและการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

Concepts relating to applied demography for business, development and importance of demographic data for business decisions, connections between demographic changes and business conducts, demographic changes age and sex composition,  impacts of business, marketing and human resource management, important demographic databases and sources for marketing research, integration of demographic knowledge in marketing and managing strategies to enhance effectiveness of business planning and implementation

วจปส 714 การวิจัยรูปแบบผสมทางประชากรและสังคม                               2 (2-0-4)
PRPR 714    Mixed-Methods Research in Population and Social Issues
ปรัชญาและสถานภาพของการวิจัยรูปแบบผสมในสังคมศาสตร์ หลักการและเทคนิคของการผสานระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณกับระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การผสานหลักการปฏิฐานนิยมกับการศึกษาแบบตีความแนวปรากฏการณ์วิทยา ข้อดีและข้อควรระวัง การวิจัยผสมลักษณะต่าง ๆ งานวิจัยรูปแบบผสมที่ปฏิบัติได้ การอ่านงานวิจัยแบบผสมที่เป็นต้นแบบ ประเด็นเรื่องความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ จริยธรรมการวิจัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่มาจากวิธีวิทยาวิจัยแบบผสม วิธีการเขียนรายงานวิจัย และการเขียนบทความวิจัยที่ใช้วิธีวิทยาแบบผสม

The philosophical status of mixed-methods research in social sciences, principles, techniques for integrating different methodologies between quantitative and qualitative research, integration of different epistemological assumptions between positivism and interpretive phenomenology, advantages and disadvantages, different models of mixed-methods research,  practical mixed-methods research, reading good practices in mixed-methods research,issues of validity and reliability, ethical considerations, the analyses of data obtained from mixed methodological approaches, writing up a research paper or article that applies mixed-methodologies 

วจปส 715  การวิจัยออนไลน์ทางประชากรและสังคม                                   2 (1-2-3)
PRPR 715    Online Research in Population and Social Issues
ความหมาย หลักการ ประเภทต่าง ๆ การวิจัยออนไลน์ ทฤษฎีการสื่อสารมวลชนในการวิจัยด้านประชากรและสังคม ประเภทของสื่อออนไลน์ ตัวอย่างงานวิจัยออนไลน์ด้านประชากรและสังคม แบบสำรวจออนไลน์ ข้อมูลจากการสังเกต บทเขียน บทสนทนา รูปภาพ วิดีโอ การเลือกปรากฎการณ์ทางประชากรและสังคมในโลกไซเบอร์เพื่อทำวิจัย สร้างโจทย์วิจัย ออกแบบการทำวิจัยออนไลน์ พัฒนาทักษะการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ อคติ ความท้าทาย และเงื่อนไขคุกคามต่อความน่าเชื่อถือ ความตรง และความถูกต้องในการทำวิจัยออนไลน์ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตจริยธรรมของการวิจัยออนไลน์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Definition, principles, types of online research, mass communication theories in population and social research, online media, digital media, examples of online research, online survey, online observational data, communicative texts  and speeches, visualized data, video etc., selection of population and social phenomena on the internet, formulation of research questions, online research design, skills to create an online questionnaire, research bias, challenges and threats to research reliability, validity, method of data collection and analysis, ethical considerations of online research and related laws

วจปส 716  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม               2 (1-2-3)
PRPR 716    GIS for Population and Social Research
ทฤษฎีและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การนำเข้า การแสดงผล และการแก้ไขข้อมูล แบบจำลองข้อมูลราสเตอร์และเวคเตอร์ และความสัมพันธ์ของวัตถุเชิงพื้นที่ ข้อมูลเชิงพื้นที่และคุณลักษณะของข้อมูล การซ้อนชั้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ และนำเสนอข้อค้นพบของการวิจัยร่วมกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์

GIS’s theory and components, input, output and editing data, raster and vector data model, spatial objects and their relationships, spatial data and attributes. Map overlay operations and practice with GIS’s software, application of GIS’s software in social science research and presentation of finding with geographical data
                                                         
วจปส 717  การวิเคราะห์หลายตัวแปรทางการวิจัยทางประชากรและสังคม               2 (1-2-3)
PRPR 717    Multivariate Analysis in Population and Social Research
สถิติสำหรับการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวทางประชากรและสังคม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของตัวแปร  การตรวจสอบสภาวะร่วมของตัวแปร การตรวจสอบความ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ การวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์แบบโพรบิต การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบมัลติโนเมียล การวิเคราะห์ระยะปลอดเหตุการณ์ การวิเคราะห์พหุระดับ การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง และ สมการประมาณค่าโดยนัยทั่วไป

Statistical techniques for analysis of multiple population and social variables, Causal Relationship Analysis, Collinerity Testing, Multicollinearity Analysis, Multiple Regression Analysis, Probit Regression, Logistic Regression, Multinomail Logistic Regression, Survival Analysis, Multilevel Analysis, Structural Equation Model, and Generalized Estimating Equation

วจปส 718    เทคนิคการสุ่มตัวอย่างทางการวิจัยทางประชากรและสังคม              2 (1-2-3)
PRPR 718     Sampling Techniques in Population and Social Research
ปรัชญาและทฤษฎี แนวคิดเรื่องความเป็นตัวแทน ความสำคัญของสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบลำเอียงกับผลการพยากรณ์ การออกแบบการสุ่มตัวอย่างวิธีต่างๆ การสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มสองขั้นตอน การสุ่มแบบแบ่งกลุ่มหลายขั้นตอน การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง การสุ่มตัวอย่างแบบส่งต่อ

Philosophy and theory, a concept of representation, significance of sampling, sampling bisas and their consequences, sampling designs, different sampling techniques, Probability Random Sampling, Non-Probability Random Sampling, Simple Random Sampling, Two-stages Stratified Random Sampling, Multi-stages Stratified Random Sampling, Stratified Sampling, Cluster Sampling, Accidental Sampling, Purposive Sampling, Respondent Driven Sampling

3.2 กลุ่มประชากรศาสตร์

วจปส 720  แนวโน้มร่วมสมัยของการครองคู่และการเจริญพันธุ์                        2 (2-0-4)
PRPR 720   Contemporary Trends of Nuptiality and Fertility
แนวคิด เทคนิคการวิเคราะห์ด้านการครองคู่และการเจริญพันธุ์ สถานการณ์ และแนวโน้มในประเทศไทย การคาดประมาณจำนวนการเกิด ปัจจัยกำหนดทางเศรษฐกิจและสังคมของภาวะเจริญพันธุ์และภาวะการครองคู่ ความสัมพันธ์ระหว่างการครองคู่และการเจริญพันธุ์ ผลกระทบของอัตราเกิดต่ำกว่าการทดแทนทางประชากร ภาวะการเจริญพันธุ์กับปริมาณของแรงงาน ภาวะโสด การแต่งงานของเพศเดียวกัน แม่เลี้ยงเดี่ยว การหย่าร้าง ภาวะเจริญพันธุ์ของประชากรวัยรุ่น การเกิดที่มีคุณภาพ การแต่งงานช้า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ด้านเพศภาวะที่มีต่อการแต่งงานและการมีบุตร ช่องว่างระหว่างผลประโยชน์ของปัจเจกบุคลและประโยชน์ของสังคมจากการมีบุตร นโยบายและโครงการรัฐในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา เพื่อเปลี่ยนแปลงแนวโน้มการเกิดและการแต่งงาน และหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ

Concepts and techniques of nupitiality and feritility,  situation and trends in Thai society, the estimation number of birth, socio-economic determinants of fertility and marriage, relationship between nupitiality and fertility, impacts of fertility below replacement rate, fertility and laborstock, singlehood, same-sex marriages, single mothers, divorces, teenage fertility, quality of childbirth, late marriages, the effects of changing gender relation on marriage and childbearing, gaps between individual and societal net benefits to childbearing, government policies and intervention to alter birth rates and marriage trends in developed and developing countries, and interesting research topics

วจปส 721  การเจ็บป่วย ภาระโรค และการตาย                                         2 (2-0-4)
PRPR 721   Morbidity, Burden of Disease and Mortality
มุมมอง แนวคิด ทฤษฎี ทางชีวการแพทย์และสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะการเจ็บป่วย การตาย และภาระโรค สมมุติฐานเกี่ยวกับการบีบอัด การขยายออก และสมดุลที่เป็นพลวัตร ข้อมูลและการวัดภาระโรคทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค ภาระโรคและการวัดแบบองค์รวมในระดับประเทศและโลก

Biomedical and sociocultural concepts, theories, and perspectives related to morbidity  mortality, and burden of disease, hypothesis of compression, expansion, and dynamic equilibrium, data and measurement of burden of disease both in micro and macro level, burden of disease and summary measure at national and global levels

วจปส 722  การย้ายถิ่นข้ามชาติและชายแดนศึกษา                                     2 (2-0-4)
PRPR 722   Transnational Migration and Border Studies
นิยาม แบบแผน รูปแบบ แนวโน้ม การวัด ข้อมูล และแหล่งข้อมูล แนวคิดทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ  และสภาวะการเมืองที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่นข้ามชาติและการข้ามพรมแดนในภูมิภาคเอเชีย อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และในกลุ่มประเทศอาเซียน เมืองชายแดน การข้ามพรมแดน การแต่งงานข้ามชาติ การพลัดถิ่น คนพลัดถิ่น รัฐ ชาติ ความมั่นคง ความเป็นพลเมือง สัญชาติ การผสมกลมกลืนและการผสานทางวัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองแห่งโลก ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม นโยบาย และกฎหมาย ต่อประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง และการอ่านวิจารณ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Definition, patterns, forms, trends, measurement, data and sources of data, theories on transnational migration and border studies, relationship between socio-economics and political dynamic and transnational migration in Greater Asia, Greater Mekong sub-region and among ASEAN counties, border towns, border crossing, transnational marriage, displacement, diasporas, nationhood/statehood, security, citizenship and nationality, cultural assimilation vs. cultural integration, cosmopolitanism, impacts of transnational migration on economic, social, cultural, health, and environmental, policy and legal aspects in both host and destination countries, and critical reading of related research works

วจปส 723  การวิจัยครอบครัวในศตวรรษที่ 21                                         2 (2-0-4)
PRPR 723   Researching Family in the 21st Century
การรื้อสร้างความหมายของครอบครัวและครัวเรือน แนวคิด ทฤษฎีร่วมสมัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครอบครัว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หน้าที่ บทบาทของครอบครัว ความหลากหลายของรูปแบบของครอบครัวผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองต่อครอบครัว การเปลี่ยนแปลงครอบครัวในสังคมต่าง ๆ และผลที่เกิดขึ้น ความเท่าเทียมในครอบครัว การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกต่างรุ่น และผลกระทบ ประเด็นวิจัยที่ท้าทาย แหล่งข้อมูลในการวิจัย จริยธรรมในการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงครอบครัวและครัวเรือน

The deconstruction of definitions of family and household, contemporary concepts/theories in family changes, changes in structures, functions and roles of family, diversity of family patterns, impact of socio-economic, cultural and political dynamic on family transition, family changes in different societies and consequences, equality in the family, changes in intergenerational relationships in the family and their consequences, challenging research issues, data sources, ethical issues of research on family changes
                                                         
วจปส 724  ประชากรสูงอายุและสังคมสูงอายุ                                            2 (2-0-4)
PRPR 724   Aging Population and Aging Society                                
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรสูงอายุและสังคมสูงอายุ แนวคิดเชิงลบและแนวคิดเชิงบวก  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังกำลังพัฒนา โครงสร้างอายุ ปัจจัยที่กำหนดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และผลที่เกิดขึ้น การวัดสังคมสูงวัย ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการเจ็บป่วย ภาวะการตายความยืนยาวของชีวิต ฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ทิศทางของประเด็นวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ นโยบายสังคม การจัดการสวัสดิการ สถานะสุขภาพ ความสัมพันธ์ทางสังคม แบบแผนและค่าใช้จ่ายในการดูแล ภาวะการทำงานทางเศรษฐกิจ แบบแผนการอยู่อาศัย การสนับสนุนของครอบครัวและสังคม คนหนุ่มสาวกับสังคมสูงอายุ

Concepts and theories on aging population and aging society, deficit vs. positive perspectives, comparisons of demographic transitions in developed and developing countries age structure, determinants and consequences of change, measuring of aging society, fertility, morbidity, mortality, and life expectancy, databases and sources of aging population, research directions and trends social policy responses to aging society and aging population, management of social welfares for aging population, health status, social relationships,  patterns and cost of long term care, work and employment, living arrangement, family and social supports, young people and aging society

วจปส 725  การวิจัยร่วมสมัยทางภูมิศาสตร์ประชากร                                   2 (2-0-4)
PRPR 725   Contemporary Research in Population Geography
ทฤษฎีและแนวคิดสำคัญ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์  ปัจจัยกำหนดการกระจายตัวของประชากรโลก ทำความเข้าใจเรื่องภูมิศาสตร์ในฐานะสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร พลวัตรของประชากรและผลที่เกิดขึ้น การย้ายถิ่น การเพิ่ม ลดของการเกิด การตาย การขยายตัวของเมือง ความเป็นเมือง สิ่งแวดล้อม การเติบโตและการถดถอยทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและผลกระทบต่อประชากร กรณีศึกษา อธิบายและทำนายการกระจายตัวของประชากรในประเทศไทย ประเทศอาเซียน และประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง นโยบายและกฎหมายที่มีผลต่อการกระจายตัวของประชากร ความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับนโยบายและการวางแผนเรื่องพื้นที่ วิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์ประชากร หัวข้อการวิจัยที่น่าสนใจ เขียนโครงร่างการวิจัย และนำเสนอโครงร่างการวิจัย

Theories and concepts, population and settlement, determinants of world’s population distribution, understanding geographies as causes and consequences of population dynamics, analyzing population dynamicand its consequences migration, high/low fertility, mortality expansion of the cities and urbanization,environments, economic growth and regression, employment, Global Climate Change and impacts on Populations, case studies, explaining and predicting population distribution in Thailand, Southeast Asian countries and MekongSub-regional countries, policies and laws affecting population distribution, the link between socio-economic development and spatial policy and planning, analysis of selected policies and laws affecting population distribution in Thailand, research methods in population geography, interesting research topics, research proposal writing and presentation

วจปส 726  การพัฒนาตัวชี้วัดทางประชากรและสังคม                                  2 (2-0-4)
PRPR 726   Population and Social Indicator Development
ความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนวทางการสร้างตัวชี้วัดทางประชากรและสังคม ตัวชี้วัดภาวะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมในระดับสากล ตัวชี้วัดการพัฒนามนุษย์ ตัวชี้วัดสุขภาวะ ตัวชี้วัดความสุขประชาชาติ ตัวชี้วัดความเท่าเทียมทางเพศภาวะ ตัวชี้วัดความไม่เสมอภาคทางเพศ ตัวชี้วัดภาวะทางประชากร อัตราเกิด อัตราตาย อัตราการเจริญพันธุ์ อัตราการตายของมารดา อัตราการตายของทารก ภาระพึ่งพิงทางอายุ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดความยากจน ตัวชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ อัตราการว่างงาน ตัวชี้วัดทางสังคม การเลือกปฏิบัติทางสังคม การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน การละเมิดสิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบัติในมิติเพศภาวะ การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและทางการเมืองของสตรี การเข้าถึงบริการสุขภาพและบริการสาธารณะ

Definition, significance, and theoretical perspectives, approaches to population and social indicator construction, world development indicators, human development index, wellbeing indicators, gross national happiness, gender development index, gender inequality index, demographic indicators fertility, maternal mortality, child mortality, dependent ratio, economic growth indicator poverty indicator, gross domestic product, gross national product, unemployment ratio, social indicators social discriminations, access to justice, human right violation, gender discrimination, women’s economic and political participations, access to health care and public services

วจปส 727  พลวัตประชากรและการคาดประมาณ                             2 (2-0-4)
PRPR 727   Population Dynamics and Estimation 
แนวคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ อธิบาย อัตราการเติบโตของประชากร ขนาด และโครงสร้างประชากร  ผลของการเปลี่ยนแปลง ภาวะเจริญพันธุ์ การตาย และการย้ายถิ่น ต่ออัตราการเติบโต องค์ประกอบทางอายุและเพศ แรงเหวี่ยงทางประชากรและประชากรสูงอายุ การฉายภาพประชากรและการคาดประมาณประชากร  การคาดประมาณขนาดและโครงสร้างของประชากรกลุ่มต่าง ๆ เพื่อตอบความต้องการของผู้ใช้ในวงกว้าง การคาดประมาณประชากรเพื่อกำหนดแผนงานด้านการศึกษา การจ้างงาน การจัดบริการสุขภาพ การจัดการที่อยู่อาศัย และการลงทุนทางธุรกิจ
Basic concept of mathematics that explains population growth, population size and structure, the effects of changes in fertility, mortality and migration on growth, age composition and sex, population momentum and ageing, population projections and forecasts, forecasts about the future size and structure of different groups of population in response to the needs of a certain users from a wide range of sectors, estimation of population for educational planning, employment, health care services, housing management and investment in business

3.3 กลุ่มสังคมศาสตร์

วจปส 730  การวิจัยเกี่ยวกับผู้หญิง เด็ก เยาวชน และการค้ามนุษย์          2 (2-0-4)
PRPR 730   Researching Women, Children, Youth and Human Trafficking
นิยามและความหมายทางวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน ประสบการณ์ของเด็กและเยาวชนในวัฒนธรรมต่างๆ บรรทัดฐานและความคาดหวังของสังคม เด็กและเยาวชนกับสถาบันทางสังคม ทฤษฎีและข้อถกเถียงร่วมสมัยที่ใช้ในงานศึกษาเรื่องเด็กและเยาวชน มุมมองเชิงลบและมุมมองเชิงบวก สิทธิและความเป็นอัตตบุคคลของเด็กและเยาวชน การคุ้มครองทางสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเสริมพลังอำนาจเด็กและเยาวชนในสภาพแวดล้อมต่างๆ เด็กในสถานศึกษา เด็กไร้บ้าน เด็กและเยาวชนกับความรุนแรง เด็กและเยาวชนกับสื่อใหม่ สื่อออนไลน์ เด็กและเยาวชนในสังคมสูงอายุ การวิเคราะห์ช่องว่างในงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน การออกแบบการวิจัยที่เหมาะสมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ข้อควรพิจารณาในจริยธรรมการวิจัย

Definitions and cultural meanings of children and youth, experiences of growing up, social norms and expectations towards children and youths, relationships between children/ youths and social institutions, contemporary theories and debates guiding the studies about children and youths, deficit model vs. positive model, children’s and youths’ rights and agencies, social protection and relating laws, empowering children and youth in different settings, school boys and girls, homeless, children and youth and violence, children and youth in aging society, analysis of existing research gaps, appropriate research designs, and ethical considerations in research
                                                         
วจปส 731  เศรษฐศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม                 2 (2-0-4)
PRPR 731   Health Economics for Population and Social Research
แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ อุปสงค์และอุปทานในบริการสุขภาพความสำเร็จและความล้มเหลวของตลาดบริการสุขภาพ บทบาทของรัฐในการแทรกแซงและการควบคุมตลาดบริการสุขภาพ การประกันสุขภาพและการคลังสุขภาพ ความเป็นธรรมทางสุขภาพ  ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การประเมินโครงการสุขภาพทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผล บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ

Economics concepts and theories related to health, demand for and supply of health service, market failures in health service market, government roles in intervening and controlling health service market, health insurance and health financing, health equity, economic impact of disease and injury, economics evaluation of health project, cost-effectiveness analysis, national health account (NHA)

วจปส 732  การวิจัยการทำความรุนแรงบนฐานเพศและสุขภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์                       2 (2-0-4)                                            
PRPR 732   Gender-Based Violence and Sexual and Reproductive Health
แนวคิดเพศภาวะและเพศวิถีในทฤษฎีสตรีนิยมและทฤษฎีเควียร์ ความหมายของความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศภาวะ และเพศวิถี และอนามัยเจริญพันธุ์ สาเหตุ รูปแบบ และผลที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงในมิติเพศภาวะ ปัญหาวิกฤตด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ตัวแบบนิเวศวิทยาทางสังคมของความรุนแรงในมิติเพศภาวะ ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ความรุนแรงทางวัฒนธรรม และการทำให้ความรุนแรงกลายเป็นสถาบัน ความทับซ้อนระหว่างเพศภาวะ ชาติพันธุ์ เพศวิถี/รสนิยมทางเพศ และผลที่เกิดขึ้น ความเชื่อมโยงระหว่างความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศและปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ การทำร้ายในโรงเรียนบนฐานของเพศภาวะ การเข้าถึงความต้องการด้านวางแผนครอบครัว ความเสี่ยงต่อโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การเข้าถึงแท้งปลอดภัย ความรุนแรงในครอบครัว การทำความรุนแรงต่อบุคคลหลากหลายทางเพศ การทำร้ายทางเพศและการข่มขืน ปฏิกริยาของสังคมต่อการทำความรุนแรงในมิติเพศภาวะและปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ การให้ความรู้ด้านเพศวิถีศึกษารอบด้าน มาตรการทางนโยบายและกฎหมาย การจัดบริการทางสังคมและสุขภาพที่เหมาะสม ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการรณรงค์สาธารณะ การวิเคราะห์ช่องว่างขององค์ความรู้ และจริยธรรมในการวิจัยเรื่องความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ เพศวิถีและอนามัยเจริญพันธุ์

Gender and sexuality concepts in feminist and queer theories, Definitions of gender and sexuality-based violence and sexual and reproductive health, origins, forms and consequences of violence, critical reproductive health problems, socio-ecological model of gender-based violence, structural and cultural violence, institutionalized violence, the intersections of gender, race/ethnicity and sexuality/sexual orientation with violence, the links between gender-based violence and reproductive health problems, school bullying and gender-based violence, unmet needs of family planning, STDs and HIV/AIDS risks, teenage pregnancy, access to safe abortion, domestic violence, violence against sexual minorities, rape and sexual abuse, society's responses to gender-base violence and reproductive health problems, comprehensive sexuality education, policies and laws, appropriate social and health care services, social movements and public campaigns, analysis of knowledge gaps and ethical issues in gender and sexuality-based and reproductive health

วจปส 733  ประชากรและสังคมในอาณาบริเวณศึกษา                                   2 (2-0-4)
PRPR 733   Population and Society in Area Studies
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุมมองสหวิทยาการ แนวคิดการศึกษาเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาค ความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคนิยมและโลกาภิวัตน์ ลักษณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิวัฒนาการและพลวัตรความร่วมมือต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาเซียน อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และซีแอลเอ็มวีทีฟอรั่ม

Regional transformations and development in Southeast Asia, multidisciplinary approach,  comparative view approach, cross-regional relations, the regionalism and globalization nexus, political, economic, social and cultural traits of Southeast Asia, evolution and dynamics of contemporary regional cooperation initiatives in Southeast Asia, ASEAN, GMS, BIMSTEC and CLMVT forum

วจปส 734  การประเมินผลนโยบายและโครงการประชากรและสังคม                   2 (2-0-4)
PRPR 734   Evaluation of Population and Social Policy and Project 
ความสำคัญของข้อมูลสำหรับนโยบายและโครงการ หลักการและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลนโยบายและโครงการ ตัวแบบต่าง ๆ ของการประเมินผล แนวทางการประเมินผล และการการออกแบบการประเมินผล แนวกึ่งทดลอง แบบไม่มีการทดลอง การประเมินกระบวนการ การประเมินต้นทุน-กำไร การประเมินผลเชิงคุณภาพ การประเมินผลแนวเสริมแรง การประเมินผลเชิงปริมาณ การประเมินผลแบบผสมวิธี จุดแข็งและจุดอ่อนของการประเมินผลรูปแบบต่าง ๆ ความท้าทายในการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล กลยุทธ์ในการแปลงข้อค้นพบสื่อสารเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์โครงการประเมินผลกรณีศึกษา ประเด็นทางจริยธรรมที่ควรพิจารณา พัฒนาและนำเสนอโครงร่างของการประเมินผลนโยบายและโครงการด้านประชากรและสังคม

Importance of evidence-based policy and program, principles and objectives of policy and program evaluation,  evaluation models, evaluation approaches and designing semi-experimental design, non-experimental design, process evaluation, output and outcome evaluation, assessing cost-benefit of the program, qualitative method, empowering evaluation, quantitative method, mixed method, strengths and weaknesses of different types of design, challenges in data collection and analysis, strategies for translations of findings to communicate for change, the analysis of the assigned case study evaluation projects, ethical considerations, writing and presenting practical evaluation research proposal

วจปส 735  สุขภาวะและความเหลื่อมล้ำทางสังคม                             2 (2-0-4)
PRPR 735   Wellbeing and Social Disparities
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง นิยามสุขภาวะ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความไม่เป็นธรรมทางสังคม  บทบาทของวัฒนธรรมและโครงสร้างที่สร้างความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรม การทำให้เป็นชายขอบ การสร้างความเป็นอื่น ความหวาดระแวงสาธารณะ การตีตราและการเลือกปฏิบัติ การกีดกัน แนวคิดเรื่องรัฐสวัสดิการ ประชากรเปราะบาง คนจน ผู้หญิง เยาวชน ผู้สูงอายุ ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ พนักงานขายบริการทางเพศ คนกลุ่มน้อยทางเพศ คนใช้ยาเสพติด คนพิการ แรงงานข้ามชาติ ผู้ลี้ภัย และผู้ต้องขัง ผลลัพธ์ของการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ช่องว่างของการพัฒนา ความเสี่ยงด้านสุขภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพ การจ้างงาน การเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ การเข้าถึงการศึกษา การเข้าถึงสวัสดิการและบริการสาธารณะ การเข้าถึงกลไกในกระบวนการยุติธรรม และแนวทางในการทำวิจัยจากฐานคิดเรื่องสิทธิ

Related concepts and theories, definition of wellbeing, social disparities, social inequity, roles of culture and structure in imposing social disparities, marginalization, otherness, social panic, stigma and discrimination, exclusion, understanding a concept about welfare state, vulnerable populations the poor, women, youth, aging population, sexual minorities, sex workers, drug users, disable people, transnational laborers, refugees, and inmates, the effects of socio-economic and political development, remaining gaps of the development, health risks, access to health services, employment, assess to land, natural resources, education, social welfares, public services, justice mechanisms,  and approaches to a human rights-based research
                                                         
วจปส 736  สุขภาพโลก แนวคิดและประเด็นร่วมสมัย                                   2 (2-0-4)
PRPR 736   Global Health : Contemporary Perspectives and Issues
ทฤษฎีและความหมาย ประเด็นด้านสุขภาพโลกที่สำคัญ โครงสร้างธรรมมาภิบาลระบบสุขภาพโลก ภูมิทัศน์และกลไกการบริหารจัดการ กระบวนการในการพัฒนานโยบายสาธารณะสุขภาพโลก ขบวนการเคลื่อนไหวประเด็นด้านสุขภาพที่มีความสำคัญระดับโลก หลากมิติของการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสุขภาพโลก ทักษะการเจรจาต่อรองทางนโยบายสุขภาพโลก

Theoretical and definition, the important global health issues, global health governance structure, landscape and management mechanisms, processes for the development of global public health policie, important global health movements, multi-dimension of stakeholders’ involvement, global health policy negotiation skills

วจปส 737 สุขภาพและการดูแลสุขภาพในอาเซียน                                      2 (2-0-4)
PRPR 737  Health and Health Care in ASEAN
ภาพรวมเกี่ยวกับอาเซียน พันธกิจและตัวแบบของการรวมตัว แนวคิด ทฤษฎีและความรู้ปฏิบัติ กระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบอาเซียน ผลกระทบจากกระบวนการรวมตัวต่อสุขภาพ และการดูแลสุขภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน มิติด้านสุขภาพจากการบูรณาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม การปล่อยเสรีและการทำให้บริการสุขภาพและโรงพยาบาลเป็นธุรกิจเอกชน การแพทย์เชิงท่องเที่ยว การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของนักวิชาชีพด้านสุขภาพ นโยบายสาธารณสุข การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อข้ามพรมแดน

Overview of ASEAN and its mission and modalities, theoretical and practical knowledge, processes of economic integration under the ASEAN framework, their impacts on health and health care in Southeast Asian countries,  the health dimension of political, economic and socio-cultural integration, liberalization and privatization of health care, hospital services, medical tourism, free movement of health professionals, public health policies, and control of cross-border spreading of infectious diseases

วจปส 738  เศรษฐศาสตร์ประชากรและกำลังแรงงาน                                   2 (2-0-4)
PRPR 738  Population Economics and Labor Force
หลักการและแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการศึกษาประชากรและกำลังแรงงาน ทิศทางนโยบาย การบริหารจัดการ และแนวทางการพัฒนากำลังแรงงานและประชากรที่ช่วยเกื้อหนุนการขยายตัวและสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจ ประเด็นปัญหา และข้อท้าทายในระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับประชากรและกำลังแรงงาน การกระจายรายได้ ความยากจน การย้ายถิ่น สังคมสูงอายุ การจ้างงาน

Economic principles, concepts and theories related to population and labor force;  policy direction, management, and approaches to enforce labor efficiency and population development that could enhance economic expansion and stability, economic problems and challenges related to population and labor force, income distribution, poverty, migration, aging society, and employment

วจปส 739  ประชากรและสังคมในภูมิทัศน์สื่อหลอมรวม                                2 (2-0-4)
PRPR 739   Population and Society in Media Convergence
การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ประชากรและสังคมในภูมิทัศน์สื่อหลอมรวม (Media Convergence) ผลกระทบของยุคสื่อหลอมรวมที่มีต่อ เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ในระดับบุคคล ชุมชน สังคมและโลก การศึกษาประชากรในบทบาทหลอมรวมระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร มโนทัศน์ทางประชากรและสังคมกับการกำกับและเฝ้าระวังสังคมผ่านสื่อกระแสหลัก เทคโนโลยีการสื่อสาร สื่อดิจิทัล และสื่อเครือข่ายสังคมในบริบทหลากหลาย นโยบายความเป็นส่วนตัวกับความเป็นสาธารณะในสื่อ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมในสภาวะข้ามสื่อ

Critical analysis of population and society in media convergence, impacts of media convergence age on economic, politic, and culture as well as on individual, community, society and global levels, population as senders and receivers in communication, relationship between concepts about population and societal monitoring and surveillance via mainstream media, communications technology digital technology, social media networks in diverse contexts, privacy policy and the publicity in media,  social role and social responsibility in the transmedia state

(4) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

วจปส 699  วิทยานิพนธ์                                                                  36 (0-144-0)
PRPR 699   Dissertation
กำหนดหัวข้อวิจัย พัฒนาเค้าโครงการวิจัย ประกอบด้วย คำถามการวิจัย แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด สร้างสมมติฐาน วิธีเก็บข้อมูล วิธีการสุ่มตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการศึกษาวิจัยอย่างมีจริยธรรม คัดกรองข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์และสรุปผลการวิจัย การเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ การนำเสนอวิทยานิพนธ์ต่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปบทความวิชาการในวารสารที่มีความน่าเชื่อถือ จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

Identifying a research topic, developing a research proposal including research statement, literature review, conceptual framework, hyphothesis, methods for sampling, data collection and data analysis, research proposal presentation, carrying out a researchwith concern of research ethics, data selection, data analysis, synthesizing and summarizing research findings, writning up a thesis, thesis presentation, research dissemination in a high-impact factor journal, and ethics in research dissemination

Download
Brochure

Ph.D. Thai

งานบัณฑิตศึกษา

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-0201-4
โทรสาร 0-2441-9333
เว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

Duangwilai Thaitae วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย

Email: warawan.tha@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441 0201-4 ext. 308

Copyright © 2013 Institute for Population and Social Research, Mahidol University
Telephone: +66-2441-0201-4 Fax: +66-2441-93333