En | TH
 • ที่มาและวัตถุุประสงค์
 • รายละเอียดหลักสูตร
 • การรับสมัคร
 • Download
 • Course Description
 • ติดต่อสอบถาม
 • เสียงจากศิษย์เก่า

ที่มาและวัตถุประสงค์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มเปิดการเรียนการสอนของหลักสูตรครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2521 โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านประชากรและสังคม  สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางประชากรและสังคมที่ทันต่อสถานการณ์สังคมไทยและสังคมโลก อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ สามารถทำงานในตำแหน่งนักวิจัย นักวิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักพัฒนาสังคม พร้อมทั้งยังมีโอกาสในการศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชาญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

โอกาสการได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา
1.  ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี     
2.  ทุนทำวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล   
3.  ทุนทำวิทยานิพนธ์จากแหล่งอื่น ๆ  
4.  ทุนไปเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประสบการณ์และโอกาสจากการศึกษาในหลักสูตร    
1.  ฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนามทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพในทุกขั้นตอน      
2.  ร่วมทำงานวิจัยกับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ และมีรายได้จากการร่วมเป็นทีมงานวิจัย
3.  นำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ
4.  ตีพิมพ์ผลงาน/บทความในวารสารที่มีมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ

 

รายละเอียดหลักสูตร

วิชาหลัก

 • ทฤษฎีสังคมร่วมสมัย
 • สารัตถประชากรศาสตร์
 • เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์
 • การวิจัยเชิงปริมาณ
 • การวิจัยเชิงคุณภาพ
 • สัมมนาการวิจัยทางประชากรและสังคม

วิชาที่น่าสนใจ

 • พฤฒิวิทยาเชิงสังคม
 • นโยบายประชากรและสังคม
 • สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์     
 • สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง
 • ประชากรศาสตร์สุขภาพ 
 • ภูมิภาคศึกษา 
 • มานุษยวิทยาการแพทย์
 • ประชากรและการพัฒนา
 • เพศภาวะ เพศวิถี และอนามัยเจริญพันธุ์
 • วัยรุ่นศึกษา     
 • ระบบภูมิสารสนเทศทางสังคมและสุขภาพ
 • การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • การติดตามและประเมินผลนโยบายและโครงการ
 • การย้ายถิ่น ความเป็นเมือง และการกระจายตัวทางประชากร
 • เศรษฐศาสตร์ประชากรและแรงงาน
 • การอ่านเพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม
 • มานุษยนิเวศน์วิทยา  

การเรียนและการวัดผล

ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 24 หน่วยกิต  และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต  พร้อมทั้งมีหลักเกณฑ์ในการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
1. นักศึกษามีระยะเวลาศึกษาและทำวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร ไม่เกิน 5 ปี
2. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่เกิน 15 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา
3. ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
4. ได้เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
5. ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์

ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม

ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (2 ปี)  101,000 บาท โดยผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตร จะต้องเสียค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาดังรายการต่อไปนี้

1. ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,800 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
- ค่าบำรุงการศึกษา    
ภาคการศึกษาที่ 1 6,300 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2 5,600 บาท
- ค่ากิจกรรมนักศึกษา ภาคละ  250 บาท
- ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย ภาคละ 750 บาท
- ค่าบริการ Internet ภาคละ    300 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการฝึกภาคสนาม 2 วิชา 10,800 บาท
4. ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์      18,000 บาท


การรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   หรือหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาตรีทุกสาขา   หรือกำลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนสุดท้ายของระดับปริญญาตรี
2.  ได้คะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50
3.  มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการเปิดรับสมัคร

ผู้สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่  

งานรับนักศึกษา หรือประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
โทรศัพท์ 0-2441-9129, 0-2441-4125 ต่อ 110-115
หรือดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่  www.grad.mahidol.ac.th

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการหลักสูตร ได้ที่

คุณกรณิฐา  ศริ   หรือ   คุณวราวรรณ  ฐาปนธรรมชัย
งานบัณฑิตศึกษา  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 306, 308   
หรือทาง E-mail: kornnitha.sar@mahidol.ac.th, warawan.tha@gmail.com
หรือดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่  http://www.ipsr.mahidol.ac.th/Degree/MA-Thai/index-TH.htm


Course Description

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
Master of Arts Program in Population and Social Research

(๑)  หมวดวิชาบังคับ

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วจปส  ๕๓๐  ทฤษฎีสังคมร่วมสมัย                                                       
PRPR  530    Comtemporary Social Theories
๓ (๓-๐-๖)

รากฐานขององค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ ปรัชญา กระบวนทัศน์ ทฤษฎีและแนวคิดหลักทางสังคม พัฒนาการ ประวัติศาสตร์และความเชื่อมโยงของกระบวนทัศน์และทฤษฎีทางสังคมต่างๆ การวิพากษ์หลักการที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ข้อโต้แย้งใหม่ที่สำคัญของสำนักคิดทางสังคมต่างๆ และการประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิดในการอธิบายปรากฎการณ์ทางประชากรและสังคมอย่างมีจริยธรรม

The foundation of body of knowledge in social sciences; philosophies; paradigms; theories and social principle concepts; development; history and connectivity of various social theories and social paradigms; criticizing axioms and new arguments of various social schools of thoughts; and applying theories and conceptes to explain population and social phenomena with ethics

 
วจปส  ๕๕๐  สารัตถประชากรศาสตร์  
PRPR  550   Substantive Demography
๓ (๓-๐-๖)

ทฤษฎีทางประชากรศาสตร์ ขนาด โครงสร้าง การกระจายตัว และการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางประชากรเกี่ยวกับด้านชาติพันธุ์ สังคม เศรษฐกิจ สังคม การประยุกต์ทฤษฎีทางประชากรกับข้อมูลการวิจัยทางประชากร อนามัยเจริญพันธุ์และเอชไอวี/เอดส์  ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะสมรส ภาวะการตาย ตารางชีพ การย้ายถิ่น  นโยบายประชากรและทิศทางการวิจัยทางประชากรบนพื้นฐานจริยธรรม

Population theories; population size, structure, distribution and changes; factors affecting change in population related to ethnicity, socio-economic aspects; applying population theories to data on demographic research; reproductive health, and HIV/AIDS; nuptiality; mortality; life table; migration; population policy and directions of population research with ethics

 
วจปส  ๕๕๔  เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ 
PRPR  554   Techniques of Demographic Analysis
๓ (๓-๐-๖)

การมีจริยธรรมในการใช้เทคนิคพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ และการประยุกต์แนวคิดทางประชากรศาสตร์ในการวิเคราะห์ ประโยชน์จากการนำไปใช้  แหล่งข้อมูลต่างๆ การรวบรวมข้อมูล การวัดและการวิเคราะห์ภาวะเจริญพันธุ์ การสมรส การตาย การย้ายถิ่น ความเป็นเมือง การวัดต่างๆ ทางประชากร ตารางชีพ วิธีการคาดประมาณประชากร

Ethical concerning on applying fundamental techniques of demographic analysis by applying demographic concept; its application; data sources; data collection; measurements and analyses of fertility; nuptiality; mortality; migration; urbanization; demographic measurements life table and population projection methods

 
วจปส ๕๕๕  การวิจัยเชิงปริมาณ    
PRPR  555   Quantitative Research
๓ (๒-๒-๕)

หลักการและระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์เชิงปริมาณ การทำงานเป็นกลุ่ม แหล่งข้อมูลเชิงปริมาณ จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้อง การกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย หัวข้อการวิจัย วัตถุประสงค์และคำถามการวิจัย การตั้งสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรมและสร้างกรอบแนวคิด การกำหนดตัวแปรและนิยามเชิงปฏิบัติการ การออกแบบวิธีการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้น และการนำเสนอผล การฝึกปฎิบัติการวิจัยภาคสนาม การเขียนและการนำเสนอรายงาน

Principles and methodology in quantitative social sciences research; working as a group; quantitative data sources; research ethical concerns; identifying research problem; topic; objectives and questions; setting up research hypothesis; reviews of literature and constructing conceptual framework; defining variables and operational definitions; designing sampling methods; data collection; research tools; analyzing data with basic statistics; presenting the results; field research practices; report writing and presenting

 
วจปส ๕๕๖  การวิจัยเชิงคุณภาพ  
PRPR  556   Qualitative Research
๓ (๒-๒-๕)

ปรัชญา แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี หลักการ แนวทาง และคุณูปการของการวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร์ การประเมินจุดอ่อน จุดแข็งของการศึกษาเชิงคุณภาพ ประเด็นทางจริยธรรม การทำงานกลุ่ม วิธีการและเทคนิคการเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล การฝึกปฎิบัติการวิจัยภาคสนาม การเขียนและการนำเสนอรายงาน

Philosophy, basic concepts, theories, principle approaches and contributions of qualitative research in social sciences; evaluation of strengths and weaknesses of qualitative studies; ethical issues; working as a group;  methods and techniques of data collection; data management; data analysis and interpretation; field research practices; report writing and presenting

 
วจปส  ๖๒๙  สัมมนาการวิจัยทางประชากรและสังคม                             
PRPR  629   Seminar in Population and Social Research
๓ (๓-๐-๖)

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นงานวิจัยและทิศทางการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคม การวิเคราะห์และการวิพากษ์งานวิจัยด้านแนวคิดทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย และจริยธรรมการวิจัย การวิเคราะห์ผล การนำเสนอผล การอภิปรายผล การนำไปใช้ประโยชน์ และการจัดสัมมนาการวิจัยทางประชากรและสังคม

Exchanging opinion on research and its directions on research related to population and social changes; analyzing and criticizing existing research in terms of  concepts, theories, methodologies, and research ethics; data analysis; results presentation; discussion; research utilization; conducting seminar in population and social research

 

(๒)  หมวดวิชาเลือก

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วจปส  ๕๒๓  พฤฒิวิทยาเชิงสังคม                                                    
PRPR  523   Social Studies of Aging 
๓ (๓-๐-๖)

แนวคิด ทฤษฎีและจริยธรรมการวิจัยกับผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ปัจจัยและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร มาตรวัดต่างๆทางประชากรผู้สูงอายุ ภาวะการเจ็บป่วย  ภาวะทุพพลภาพ ภาวะการตาย อายุคาดเฉลี่ย สถานภาพด้านเศรษฐกิจและสังคม สถานภาพการทำงาน เพศภาวะ การย้ายถิ่น ลักษณะการอยู่อาศัย การเกื้อหนุนทางสังคม สุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ความรุนแรง นโยบาย การจัดบริการและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ รูปแบบการดูแล และค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาว แหล่งข้อมูลและทิศทางการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ การศึกษาดูงาน

Concepts theories and research ethics on aging; knowledge on changing in population-age structure; determinants and consequences of changing in population structure, measurement on population aging; morbidity; disability; mortality; life expectancy; socio-economic status; employment status; gender; migration; living arrangement; social support; sexuality and reproductive health; violence; national policy on aging; social welfares and management;  patterns and cost of long term care; data sources and research direction of  aging; study visit

 
วจปส  ๕๒๔  นโยบายประชากรและสังคม                                           
PRPR  524   Population and Social Policy
๓ (๓-๐-๖)

หลักการและการกำหนดนโยบายทางประชากรและสังคม  เทคนิคและเครื่องมือ การวิเคราะห์นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

Principles and formulation of population and social policies; techniques and
tools; analysis of policy and plan related to socio-economic, health, environment and human rights; focusing on quantitative and qualitative approaches

 
วจปส ๕๕๗  สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์                                      
PRPR  557   Statistics for Social Science Research
๓ (๒-๒-๕)

ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานทางสถิติเพื่อการวิจัยสังคมศาสตร์ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและการแปลผล แบบฝึกหัด การประยุกต์สถิติที่เหมาะสม ประเด็นทางจริยธรรมในการใช้สถิติ

Basic theories and concepts on statistics for social science research; descriptive statistics; inferential statistics; hypothesis testing; association testing; data analysis; using statistical packages and interpreting the results; exercise; applying appropriate statistics; ethical issues in using statistics  

 
วจปส  ๕๕๘  สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง                             
PRPR  558   Advanced Statistics for Social Science Research
๓ (๒-๒-๕)

หลักการใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อการพยากรณ์ สมการเชิงเส้นตรง สมการที่ไม่เป็นเส้นตรง สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น สมการถดถอยพหุคูณแบบโลจิสติกส์ ที่ตัวแปรตามมีการวัดแบบสองกลุ่ม มากกว่าสองกลุ่มและแบบอันดับ การวิเคราะห์จำแนกพหุ และการวิเคราะห์ด้วยสมการโครงสร้าง แบบฝึกหัด การประยุกต์สถิติให้เหมาะสม ประเด็นทางจริยธรรมในการใช้สถิติขั้นสูง

Priciples of inferential statistics for prediction; linear and nonlinear equation; multiple regression analysis; logistic regression analysis by binary; multinomial and ordinal scale; multiple classification analysis and structural equation model; exercise; applying appropriate statistics; ethical issues in using advanced statistics   

 
วจปส  ๕๕๙  ประชากรศาสตร์สุขภาพ                                               
PRPR  559   Health  Demography
๓ (๓-๐-๖)


แนวคิดทางประชากรกับสุขภาพ   แนวคิดวิทยาการระบาดกับสุขภาพ  แนวคิดสังคมวิทยากับสุขภาพ แนวคิดมานุษยวิทยากับสุขภาพ  การวัดสถานะสุขภาพของประชากร ตัวกำหนดสุขภาพด้านกาย จิต และสังคมของประชากร  แหล่งข้อมูลด้านสุขภาพประชากร

Concepts in population and health; epidemiology of health; sociology of health; anthropology of health; measurement of health status; biological, psychological and social determinants of health; data sources on population health

 
วจปส  ๕๗๒  ภูมิภาคศึกษา                                                             
PRPR  572   Regional Studies
๓ (๓-๐-๖)

ทฤษฎีด้านการพัฒนา ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิเคราะห์พัฒนาการและแนวโน้มการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในเอเชีย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาค อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประชาคมอาเซียน เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

Development theories; international relations theories; analysis of development and trends in econiomics of Asian countries;  regional economic integration; Greater Mekong Sub-region (GMS),  ASEAN community, ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA); anaylysis of population, economicand socio-cultural impacts

 
วจปส  ๕๗๔  มานุษยวิทยาการแพทย์                                                 
PRPR  574   Medical Anthropology
๓ (๓-๐-๖)

วิธีวิทยาและแนวคิดทางมานุษยวิทยา นิเวศวิทยาสุขภาพ วิทยาการระบาดสุขภาพ ความเจ็บป่วยและระบบการแพทย์ในมุมมองทางมานุษยวิทยา ระบบการแพทย์ชาติพันธุ์ ระบบชีววิทยาการแพทย์ เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องการเจ็บป่วยและการดูแลรักษา การประกอบสร้างทางสังคมของการเจ็บป่วย ความหมายทางสังคมวัฒนธรรมของความเจ็บป่วย ระบบการแพทย์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม ความเป็นธรรมด้านสังคม ความเท่าเทียมด้านสุขภาพ

Methodologies and concepts on anthropology; health ecology; health epidemiology; anthropological view of health illness; medical systems; ethno-medicine; biomedicine; political economy of health on illness; care and treatment; social contruction of illness; meanings of illness in sociocultural aspects; medical systems in changing sociocultural context;  social justice; health equity

 
วจปส ๕๗๕  ประชากรและการพัฒนา                                              
PRPR  575   Population and Development
๓ (๓-๐-๖)

แนวคิด ทฤษฎีประชากรและการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรและการพัฒนาในมิติทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา ความยากจน การย้ายถิ่นและความเป็นเมือง ท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของชุมชน สตรีนิยม การพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง วิเคราะห์และวิพากษ์ แนวทางการพัฒนา   

Concepts and theories on population and development; relationships between population and development in terms of population, social and economic aspects, human resource development, education, poverty, migration and urbanization, locality, environment and resources, commulity participation, feminism and Greater Mekong Sub-region (GMS) development; analyzing and criticizing; directions of development

 
วจปส  ๕๗๖  เพศภาวะ เพศวิถี และอนามัยเจริญพันธุ์                             
PRPR  576   Gender Sexuality and Reproductive Health
๓ (๓-๐-๖)

แนวคิดเพศภาวะ เพศวิถี สุขภาวะทางเพศ การอนามัยเจริญพันธุ์ มุมมองประชากรศาสตร์กับอนามัยเจริญพันธุ์ การเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว การใช้วิธีคุมกำเนิด การทำแท้ง การอนามัยแม่และเด็ก ปัจจัยกำหนดสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ สิทธิมนุษยชน สิทธิทางเพศ ปัญหาสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของหญิงและชาย ประเด็นปัญหาสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ที่สำคัญของโลกและภูมิภาค กฎหมายและความยุติธรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศ ประเด็นและแนวโน้มการวิจัยด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

Concepts on gender; sexuality; healthy sexuality and reproductive health; demographic aspect of reproductive health; fertility, family planning programs; contraceptive uses; abortion; maternal and child health; determinants of sexual and reproductive health; human rights; sexual rights; problems on women and men’s reproductive health; major problems in sexual and reproductive health at global and regional level;  laws and social justice relating to healthy sexuality; issues and research trends in healthy sexuality and reproductive health

 
วจปส  ๕๗๗  วัยรุ่นศึกษา 
PRPR  577    Adolescent Studies
๓ (๓-๐-๖)

พัฒนาการของวัยรุ่นทั้งด้านร่างกาย จิตใจ การใช้ชีวิต พฤติกรรมสุขภาพอนามัย อนามัยเจริญพันธุ์ พฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต การวิเคราะห์และการวิพากษ์แนวคิดทฤษฏี ปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การเสพสิ่งเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  การทำแท้ง  และการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ เอช ไอ วี หรือเอดส์  นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

Physical and psychological development of adolescent; lifestyle; health behaviours; reproductive health; health risk behaviours, quality of life; analyzing and criticizing concepts, theories; factors associated with sexual risk behaviours; drug abuse; premarital sex; unwanted pregnancy; abortion; sexually transmitted infections and HIV/AIDS; policies to prevent risk behavior among adolescent

 
วจปส  ๕๘๐  ระบบภูมิสารสนเทศทางสังคมและสุขภาพ                           
PRPR  580   Social and Health Geographic Information Systems    
๓ (๓-๐-๖)

แนวคิด วิธีการและองค์ประกอบทางภูมิสารสนเทศ แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับแผนที่  การได้มาและการนำเข้าข้อมูล การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์วิธีการภูมิสารสนเทศเพื่องานวิจัยทางประชากร สังคมและสุขภาพ การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนที่ 

Concepts, methods, and composition of Geographic Information Systems; concepts and meaning related to map; data acquisition and entry; data management and analysis; application of geographic information system for research on population, health, and social research; presentation in maps

 
วจปส  ๕๘๓  การติดตามและประเมินผลนโยบายและโครงการ                    
PRPR  583   Monitoring and Evaluation of Policy and Programs
๓ (๓-๐-๖)

ความหมายและความสำคัญ ประเภท วิธีวิจัยในการวิจัยประเมินผล แนวคิดพื้นฐานของการติดตามและประเมินผลด้านประชากรและสุขภาพ การพัฒนาแผนการติดตามและประเมินผล กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด ระบบข้อมูล การออกแบบการประเมินผลกระทบของโครงการ สถิติที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ

Meanings and importance, types of evaluation methods; basic concepts of monitoring and evaluation on population and health; development of monitoring and evaluation plans; evaluation frames; indicators; data systems; designs of impact evaluation; statistical methods for program monitoring and evaluation

 
วจปส  ๕๘๔   การย้ายถิ่น ความเป็นเมือง และการกระจายตัวทางประชากร    
PRPR  584    Migration, Urbanization and Population Distribution
๓ (๓-๐-๖)

ทฤษฎีการย้ายถิ่น แนวคิดความเป็นพลเมือง การผสมกลมกลืน ความเป็นพลเมืองแห่งโลก นิยาม แหล่งข้อมูล การวัด รูปแบบและแนวโน้ม ความสัมพันธ์ระหว่างการย้ายถิ่นและเศรษฐกิจ การเมือง เพศภาวะ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา แนวคิดทฤษฎีความเป็นเมือง การกระจายตัวเชิงพื้นที่ วิถีชีวิตของคนเมือง ความเป็นเมืองและการพัฒนา

Migration theories and concepts, citizenship, assimilation, cosmopolitan; definition; sources of data; measurement; patterns and trends; relationship between migration and economics, politics, gender, health, environment and development; theories and concepts on urbanization; spatial distribution; urban life; urbanization and development

 
วจปส  ๕๘๕  เศรษฐศาสตร์ประชากรและแรงงาน                                  
PRPR  585    Population and Labour Economics
๓ (๓-๐-๖)
หลักการ แนวคิดทฤษฎี ด้านเศรษฐศาสตร์ประชากรและแรงงาน นัยยะความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและกำลังแรงงาน ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ภาวะเจริญพันธุ์ ตลาดแรงงาน อุปสงค์และอุปทานแรงงาน ค่าแรง การกระจายรายได้ ความยากจน การย้ายถิ่น การสาธารณสุข ประชากรสูงอายุและแรงงานสูงอายุ แรงงานข้ามชาติ แรงงานเด็ก
Principles, concepts and theories of population and labour economics; implications of changes in population and labour force; impact on economic system and development, fertility, labour market, labour demand and supply, wage, income distribution, poverty, migration, public health, population ageing and older worker; cross- border migrant worker, child labour
 
วจปส  ๕๘๖  การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 PRPR  586   Data Management and Survey Data Analysis for Social Science Research
๓ (๒-๒-๕)

จริยธรรมในการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ ความรู้พื้นฐานและหลักการในการจัดการข้อมูล การจัดการข้อมูลในวงจรการทำวิจัย การวางแผนการจัดการข้อมูล ชนิดของข้อมูลการวิจัย การประเมินคุณภาพข้อมูล  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและชุดคำสั่งเพื่อการจัดการข้อมูล การทำโครงสร้างข้อมูลและการเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูล การสร้างตัวแปรและให้ค่าตัวแปร การเชื่อมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจขนาดใหญ่ การตอบคำถามวิจัยและนโยบาย การใช้วิธีการทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่อง ข้อมูลต่อเนื่อง และข้อมูลที่ถูกตัดทิ้ง การแปลผลและอภิปรายผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล

Ethics in data management and survey data analysis ; basic knowledge and principles of data management; data management in research cycle; data management plan; type of research data; assessing data quality; application statistical software and command for data management; constructing  data structure and restructuring data sets, creating variables and formatting values; combining data files, analysing large survey data sets, answering research and policy questions, applying statistical methods for analysing discrete, continuous and censored data, interpreting and discussing the results of data analysis

 
วจปส  ๖๐๓  การอ่านเพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม                        
PRPR  603   Reading for Population and Social Research
๓ (๓-๐-๖)

การให้คำปรึกษา แนะนำประเด็นที่สนใจศึกษาเฉพาะด้าน การค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การอ่าน การวิเคราะห์ การวิพากษ์บทความวิจัย การวางแผนและการออกแบบงานวิจัย การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์

Suggestion guidance for special area of interest; reviewing of related literature; reading; analyzing and criticizing research papers; planning and designing research; developing research proposal

 
วจปส  ๖๒๔  มานุษยนิเวศน์วิทยา                                                       
PRPR  624   Human Ecology
๓ (๓-๐-๖)

ทฤษฎีมานุษยนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ การกระจายตัวและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของประชากร  ดุลยภาพของประชากรกับทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาทางสังคม  การขยายเมือง การพัฒนาการคมนาคม  การใช้ที่ดิน  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีพของมนุษย์

Human ecology theories; relationships between human and natural environment;  influences of environment on human settlement; human distribution and adaptation to population’s environment; equilibrium of population and natural resources; environment and social development; urbanization; transportation development; land use; appropriate environmental improvement to human life

          

(๓) วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วจปส  ๖๙๘  วิทยานิพนธ์                                                            
PRPR  698   Thesis
๑๒ (๐-๓๖-๐)

การออกแบบโครงการวิจัยประเด็นทางด้านประชากรและสังคม การประยุกต์ทฤษฎีด้านประชากรและสังคม การดำเนินการวิจัยอย่างมีจริยธรรม การวิเคราะห์ผลการวิจัย การนำผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์  การนำเสนอรายงานวิจัย  การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานหรือการนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ

Designing research proposal on population and social issues; application of population and social theories with research; conducting research with  ethical concerns; analysing and reporting results in terms of thesis; presenting and publishing research in standard journals or conference proceedings  

งานบัณฑิตศึกษา

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-0201-4
โทรสาร 0-2441-9333
เว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

Duangwilai Thaitae วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย

Email: warawan.tha@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: 0-2441 0201-4 ต่อ 308
ปรียาวดี ธีรานุวัตร

ปรียาวดี ธีรานุวัตร

Email: preeyavadee.tee@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: 0-2441 0201-4 ต่อ 306

เสียงจากศิษย์เก่า

"ผมเข้าเป็นศิษย์ปริญญาโท สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2530 และเรียนจบได้ปริญญาสังคมศาสตรบัณฑิต (วิจัยประชากรและสังคม) ปี 2532 ห้วงเวลาที่ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันฯ และศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล เป็นที่ปรึกษา

หลังจากจบการศึกษาเป็นช่วงเวลาที่ผมได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ความรู้ทางวิชาวิจัยประชากรและสังคม ช่วยให้ผมทำงานในหน้าที่ผู้บริหาร นักปกครอง และผู้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทำให้ผมมองคน งาน และสังคม ตลอดจนปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบและรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ผมยังประทับใจกับบรรยากาศการเรียนในรั้วของสถาบัน ที่ทั้งอบอุ่นและเข้มข้นทางวิชาการ ขอขอบประคุณในความปราปถนาดีของคณาจารย์ทุกท่าน ที่มีความเมตตาอารีย์ และมุ่งมั่นในการถ่ายทอดวิชาความรู้อย่างยิ่งครับ"

นายบุญสนอง บุญมี (รุ่นที่ 10)
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

 

"หลักสูตรของ IPSR เปิดโลกทัศน์ของผมให้กว้างขึ้น ทำให้เข้าใจสังคมอย่างมีววิชาการเป็นฐาน ความรู้ทางประชากรเป็นประโยชน์ต่องาน อาชีพงานด้านสื่อของผมอย่างมหาศาล

ชอบ IPSR ตรงที่สามารถผสมผสานบรรยากาศทางวิชาการที่เข้มข้นกับชีวิตนักศึกษา ให้กลายเป็นการเรียนที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ทั้งอาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง กลายเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งหมด มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน เลยรู้สึกว่า แม้จะเรียนยากเย็นแค่ไหน เราก็จะผ่านมันไปได้"

นายสุริยนต์ จองสีพันธ์ (รุ่นที่ 19)
ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัทป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด

 

"การเปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้สนใจอย่างเสมอภาค คุณภาพบุคลากรของสถาบัน

 • องค์ความรู้ ความสามารถ ทักษา ความชำนาญและการให้เวลาแก่ศิษย์ของคณะอาจารย์
 • การให้บริการ การอำนวยความสะดวก และความเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่

คุณภาพของนักศึกษาที่จบการศึกษาจากสถาบันได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน/องค์กรและสังคม"

นายเรืองยศ รัตนอุรดินทร์ (รุ่นที่ 11)
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4
สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม จังหวัดขอนแก่น

 

"คณาจารย์และบุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ในสาขาประชากรอย่างแท้จริง และเป็นกันเองกับนักศึกษา"

ดร.สุบเดศ วามสิงห์ (รุ่น 10)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาัลัยสยาม (ปี 2542-ปัจจุบัน)

 

"การมีโอกาสเรียนรู้ผ่านการฝึกทำวิจัยในสนามจริงอย่างมีส่่วนร่วมทั้งในชุมชนและการวิจัยตลาด ทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการทำงานงาน ยิ่งฝึกมากยิ่งเรียนรู้มากค่ะ"

นางสาวนงลักษณ์ บุณยพุทธิ (รุ่นที่ 7)
ผู้เชี่ยวชาญด้านเอชไอวี/เอดส์
United Nations Children's Fund
UNICEF Thailand Country Office

 

"ผมเป็นศิษย์เก่าของสถาบันฯ (IPSR 9) เมื่อมี พ.ศ. 2529 ในหลักสูตร สศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) งานในความรับผิดชอบ ขณะนั้น เป็นเรื่องข้อมูลทะเบียนราษฎร (ข้อมูลจำนวนประชากรและครัวเรือนของประเทศ) ซึ่งกรมการปกครองดูแลอยู่ ความรู้และเทคนิคที่ได้รับจากสถาบันฯ นอกจากได้ปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานให้มีความถูกต้อง เป็นจริง ใช้อ้างอิงได้มากขึ้น แล้วยังได้เรียนรู้วิธีการคิดและการทำงานที่เป็นระบบ ขอขอบคุณสถาบันฯ ที่ได้ให้โอกาส"

นายประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล (รุ่นที่ 9)
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนางานปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 

"ภูมิใจที่ได้เป็นศิษย์เก่าของสถาบันฯ เพราะหลักสูตรที่เข้มข้น นำไปปฏิบัติได้จริง การเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นนักวิจัยตลอด 2 ปี มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงาน แม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้ทำงานวิจัยแล้ว แต่กระบวนการการเรียนการสอน ได้หล่อหลอมวิธีคิดอย่างมีหลักการตามระเบียบวิธีวิจัย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการำทงานได้อย่างดี"

นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข (รุ่นที่ 11)
ผู้ำนวยการกลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลง 3
สำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 

"อิสระไม่ปิดกั้นทางความคิด ไม่ยึดติดพิธีการ อาจารย์เป็นกันเอง ไม่เกรงเรื่องวิชาการ (เข้มข้น)"

อรวรรณ สุทธางกูร (รุ่นที่ 18)
หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลเชิงสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

"ประทับใจในการเรียนการสอนที่ใกล้ชิด ได้พบคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และใส่ใจในตัวนักศึกษา ทำให้ได้ประสบการณ์และความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานวิจัย รวมทั้งการเรียนรร่วมกับเพื่อนๆ พี่ๆ ที่เป็นกันเอง คอยช่วยเหลือกันเสมอ"

นายอดิศร เจริญยงอยู่ (รุ่นที่ 20)
รองผู้จัดการส่วนธุรกิจการวิจัย
บริษัท เอส.ที.จี.ซี. จำกัด (บริษัทในเครือสหพัฒน์)

 

"เมื่อยังเป็นนักเรียนมีความใฝ่ฝันที่จะได้มาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้นมีโอกาสศึกษาต่อปริญญาโท จึงเลือกศึกษายังสถาบันวิจัยประชากรและสังคมที่แรงและที่เดียว ซึ่งไม่ผิดหวังเนื่องจากอาจารย์ทุกท่านได้ทุ่มเททั้งกายและใจ และเวลาให้แก่นักศึกษาทุกคนอย่างเสมอภาค แม้เนื้อหาหลักสูตรเน้นหนักทางวิจัย ทำให้มีความวิตกกังวลสูง แต่ยังมีรอยยิ้ม และมีความสุข ที่สำคัญเมื่อจบการศึกษาจากสถาบันฯ แล้ว ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัยได้ และยังนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในงานที่ทำเกี่ยวกับการพัฒนา และงานทางด้านสาธารณสุข ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และประทับใจที่เป็นศิษย์เก่าของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม"

นางวิชชุดา อินทรมานวงศ์ (รุ่นที่ 24)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

 

"ในฐานะศิษย์เก่ารหัส 40 คนหนึ่งของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เรียนและจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันแห่งนี้  เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา สถาบันฯ ไม่ได้มีตึกเป็นของตัวเอง สถานที่ไม่ได้ใหญ่โต จึงมีผลให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ และนักศึกษาทั้งหลักสูตรไทยทั้งระดับปริญญาเอกและปริญญาโท และหลักสูตรนานาชาติ มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากและเรียกได้ว่ารู้จักกันทุกคน
การศึกษา ณ สถาบันฯ แห่งนี้นอกเหนือจากความรู้ด้านวิชาการ  สถาบันฯ ยังให้โอกาสนักศึกษาได้มีประสบการณ์นอกเหนือจากที่หลักสูตรกำหนดไว้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการร่วมวิจัยกับคณาจารย์ ร่วมวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่ทำงานร่วมกับสถาบันฯ การเข้าร่วมประชุมวิชาการต่าง ๆ
จากที่กล่าวไว้ข้างต้น ขอสรุปว่า ดิฉันประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็เนื่องมาจากการได้เล่าเรียนจากสถาบันฯ โดยที่อาจารย์ของสถาบันฯ ให้การสนับสนุนส่งเสริม และแนะนำให้รู้จักกับองค์กรระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เครือข่ายการทำงานของสถาบันฯ การมีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของสถาบันฯ เมื่อดิฉันสมัครเข้าทำงานที่องค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ จึงได้รับการตอบรับเข้าทำงานมาโดยตลอด
ดิฉันขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ทุกท่านที่ให้ความรัก ความเป็นกันเอง ดูแลเอาใจใส่ สถาบันฯ เปรียบเสมือนบ้านอีกแห่งหนึ่งที่เมื่อใดก็ตามที่ได้กลับมาเยี่ยมเยือนก็ทำให้ดิฉันรู้สึกอบอุ่นทุกครั้ง "

ศรีสุมาลย์  ศาสตร์สาระ

 

"จากประสบการณ์ที่ได้เข้ามาเรียนที่ IPSR ทำให้มีโอกาสในชีวิตหลายด้าน ทั้งการได้รับทุนสนับสนุนต่างๆ คำแนะนำ ประสบการณ์ เครือข่ายการทำงาน และเมื่อเรียนจบแล้วไปสมัครงานทุกคนต่างรู้จักชื่อเสียงด้านการวิจัยและการศึกษาทางประชากรของสถาบันฯ เป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่ได้เรียนสถาบันแห่งนี้ครับ"

ฐิตินันทน์ ผิวนิล

 

"ในการได้มาเรียนที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เพราะสถาบันแห่งนี้มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีทั้งในด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ และอีกอย่างที่สำคัญที่สถาบันฯ นี้มอบให้คือโอกาสที่ได้รู้จักอาจารย์ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านการเรียนและทำกิจกรรมร่วมกันเปรียบเสมือนเป็น"ครอบครัว"เดียวกัน"

สุเทพ  คำเมฆ

 

"ในความรู้สึกส่วนตัว มองว่าองค์ความรู้ทางด้านประชากร  เป็นองค์ความรู้ที่มีเสน่ห์ในตัวเอง สร้างความท้าทายและความสนุกสนานให้แก่ผู้ที่สนใจอยู่เสมอ ในแง่ของการนำไปใช้ องค์ความรู้ทางประชากรมีคุณค่าในฐานะที่เป็นองค์ความรู้ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทุกอย่างทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต และเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของมนุษย์ในทุกระดับตั้งแต่ระดับจุลภาคจนถึงมหภาค ผ่านงานวิจัยทางประชากรสู่การกำหนดนโยบายในระดับต่างๆ  สำหรับการเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ได้ทำให้ผู้ศึกษาเห็นภาพ เข้าใจและได้ฝึกฝนกระบวนการทำวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางด้านประชากรที่ค่อนข้างครบทุกขั้นตอน บรรยากาศการเรียนในห้องเรียนสนุกสนาน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่กับเพื่อนๆ อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี มีความเป็นกันเองและใกล้ชิดกับนักศึกษาในฐานะครูและศิษย์ เมื่อจบการศึกษาจากที่นี่และได้มีโอกาสออกไปทำงานที่อื่นๆ จะพบว่าเราได้ใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการเรียนและทำวิจัยที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เพื่อพัฒนาตนเองและงานทางด้านวิจัยได้อย่างภาคภูมิใจ "

 

เจตพล แสงกล้า
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
ปี 2557

 

Copyright © 2013 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์: 0-2441-0201-4 โทรสาร: +66-2441-93333