โครงการศึกษาดูงานด้านเอชไอวี/เอดส์ และอนามัยเจริญพันธุ์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

วันที่ 13-17 ธันวาคม 2559