การศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกียวโต และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
วิชา วจปส 629 สัมมนาการวิจัยทางประชากรและสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม

ระหว่างวันที่ 19-26 ตุลาคม 2559